July 10 2020 03:40:53
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Pirmo lietuvieðu nanopavadoni svinîgi pavadîs uz ASV
HAM SAT EMEPirmais lietuvieðu nanopavadonis «LituanicaSAT-1», ko iecerçts palaist orbîtâ decembrî, ceturtdien tiks svinîgi pavadîts ceïâ uz ASV, kur to vispirms paredzçts nogâdât uz Nacionâlâs Aeronautikas un kosmosa pârvaldes (NASA) mîtni, lai tad pârvestu uz palaiðanas vietu Volopa salâ ASV austrumu piekrastç. Satelîta pavadîðanu vakarâ tieðraidç translçs Lietuvas Televîzija.

Ðonedçï projekta komanda ierakstîja atmiòas kartç apsveikumu, ko domâts pârraidît no kosmosa. Vârdus «Sveicieni visiem lietuvieðiem visâ pasaulç!» râcijâ otrdien ierunâja Lietuvas prezidente Daïa Grîbauskaite, izmantojot pavadoòa retranslâcijas funkciju.

«Pavadonis ir gatavs lidojumam. Esam izstrâdâjuði gan precîzu rîcîbas plânu, gan iespçjamâs reakcijas uz negaidîtâm situâcijâm - visas sistçmas darbojas optimâlâ reþîmâ,» uzsvçris misijas vadîtâjs Vîtenis Buzs.

Nepilnu kilogramu smagais pavadonis tapis Viïòas Universitâtes Matemâtikas un informâtikas fakultâtes laboratorijâ sadarbîbâ ar nekomerciâlo organizâciju «Inovatyvûs inþineriniai projektai». To izstrâdâjuði un bûvçjuði vairâk nekâ trîsdesmit augsti kvalificçtu daþâdu nozaru speciâlistu, jauno zinâtnieku, inþenieru, fiziíu un programmçtâju, strâdâjot gan Lietuvâ, gan ârvalstîs.

Pirmo lietuvieðu radîto kosmisko FM retranslatoru, kas ïaus cilvçkiem ar vienkârðas râcijas palîdzîbu uztvert pavadoòa signâlu un tâdçjâdi sazinâties ar kolçìiem visâ pasaulç, bûvçjis radioamatieris Þilvins Batisa, bet programmvadîbas sistçmas, kas darbosies uz Zemes, projektçjuði Viïòas Universitâtes pçtnieki Simons Kareiva un Karolis Petrausks. Pavadonis aprîkots arî ar fotokameru.

Kâ atzinis projekta tehniskais vadîtâjs Laurîns Maèulis, viens no sareþìîtâkajiem un darbietilpîgâkajiem uzdevumiem bijusi visu satelîta datoriekârtu projektçðana un bûvçðana un programmatûras izstrâde.

«Varu tikai priecâties, ka komandai izdevies izveidot nanopavadoòiem paredzçtu lietuvieðu produktu, kas atbilst tâm augstajâm droðîbas prasîbâm, kas vajadzîgas darbam kosmosâ. Pirmo reizi Lietuvâ radîta arî visa pavadoòa misijas atbalstam nepiecieðamâ virszemes infrastruktûra,» viòð stâstîjis.

Iecerçts, ka orbîtâ pavadonis atradîsies vairâk nekâ pusgadu, veicot pçtîjumus, izmçìinot lietuvieðu radîtâs tehnoloìijas un pârbaudot alternatîvus enerìijas avotus ekstremâlos apstâkïos. Pateicoties nanotehnoloìijâm, ðâdi nelieli satelîti funkcionalitâtes ziòâ neatpaliek no lielajiem.

Pçc pavadonim veltîtâs pârraides Lietuvas televîzijâ tas tiks rûpîgi iesaiòots un policijas konvoja pavadîbâ nogâdâts Viïòas lidostâ. Visam ðim procesam varçs sekot televîzijas tieðraidç.

Ideja veidot ðâdu pavadoni lietuvieðu speciâlistiem dzima 2012.gada vasarâ, staþçjoties NASA Eimsa pçtniecîbas centrâ. Par iespçju to palaist projekta koordinatori vienojuðies ar kompâniju «NanoRacks», kas nodarbojas ar zinâtnes kravu nogâdâðanu Starptautiskajâ kosmosa stacijâ.

Projekta komanda uzsver, ka ar savu darbu vçlçjusies radît precedentu - atnest uz Lietuvu kosmosa inovâcijas un pamudinât Lietuvas uzòçmçjus investçt kosmosa tehnoloìijâs.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
2 #1 princ_fm
on October 26 2013 14:22:14
The satellite will use low cost open-source software and hardware for primary and secondary flight computers that will control the payload consisting of an onboard VGA camera, GPS receiver, UHF CW beacon 100mW, 9k6 AX25 FSK telemetry TX 2 watts and FM Mode V/U transponder 150mW Voice Repeater.

The IARU coordinated frequencies are:
• FM Transponder Uplink 145.950 MHz Downlink 435.180 MHz
• AX25 Uplink 145.850 MHz AX25 Downlink 437.550 MHz
• CW Beacon 437.275 MHz
19 #2 Yahoo
on October 26 2013 14:29:24
Interesants projektiòð, jâseko lîdz informâcijai.
217 #3 Ainars
on November 01 2013 02:15:33
Nez cik tâlu (augstu) ar ''Ventu''?
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM