April 22 2019 21:30:47
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP pieðíir apraides atïauju neatkarîgam Ukrainas kanâlam, kas raidîs globâlai auditorijai.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir pieðíîrusi pârrobeþu televîzijas apraides atïauju Ukrainâ bâzçtam, neatkarîgam televîzijas kanâlam "espreso TV" ("еспресо tv"), kura mçríis ir kïût par lîderi starp Ukrainas informâcijas kanâliem un interneta resursiem Ukrainâ un pasaulç. Daþâdâs valstîs veidots saturs ukraiòu valodâ tiks raidîts globâlai auditorijai, izmantojot satelîtâ raidoðo zemes staciju, kas atrodas Latvijas teritorijâ.

NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants norâda: "Neatkarîga Ukrainas kanâla vçlme iegût apraides atïauju Latvijâ kâ Eiropas Savienîbas dalîbvalstî norâda uz to, ka Latvija tiek uztverta kâ vieta ar augstu mediju brîvîbas standartu. Globâla Ukrainas kanâla vçlçðanâs nodroðinât apraidi satelîta un kabeïtelevîzijas tîklos, izmantojot Latviju kâ tehnoloìisko bâzes vietu, ir bûtiska arî Eiropas Savienîbas Austrumu partnerîbai ar Ukrainu un vçrtçjama kâ laba zîme pirms Latvijas prezidentûras Eiropas Savienîbâ. Izvçrtçjot "espreso TV" programmu pieteikumu, NEPLP radâs pârliecîba, ka ðî kanâla darbîbâ plânots nodroðinât uzticîbu demokrâtijas un vârda brîvîbas principiem, kas nâks par labu Ukrainas eiropeiskai attîstîbai."

"Espreso TV" savâ pieteikumâ norâda, ka kanâla misija ir "apvienot ukraiòu diasporu demokrâtisko ideju lokâ, lai kïûtu par demokrâtisko ideju lîderi Ukrainas sabiedrîbâ". Plânots, ka, raidot ar satelîtu un kabeïtelevîziju tîklos, trîs gadu laikâ tiks sasniegti 4 miljoni unikâlo skatîtâju mçnesî Ukrainâ un visâ pasaulç. Iecerçts, ka kanâls savâ darbîbâ aizstâvçs eiropeiskâs un demokrâtijas vçrtîbas.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.