April 25 2019 21:21:01
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV aicina anulçt MTG licenci un sola hokeju nodroðinât brîvâ çterâ.
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzija aicina anulçt uzòçmumam "Modern Times Group" (MTG) pieðíirto olimpisko spçïu hokeja translçðanas licenci, tâ "apollo" pastâstîja LTV pârstâve Laura Brokâne.

Saistîbâ ar oficiâlu grupas aizieðanu no Virszemes apraides MTG nespçj izpildît licences obligâtos nosacîjumus - pârraidît hokeja spçles brîvâ çtera televîzijâ, paudusi LTV.

Kâ liecina informâcija publiskajâ telpâ, MTG grupa ir uzsâkusi pârrunas par ðo tiesîbu nodoðanu treðajai pusei, kas ir pretrunâ ar starptautiskâs licences pamata noteikumiem un var novest pie tâ, ka licence tiek anulçta un Latvijas skatîtâjam hokeja spçles no Ziemas Olimpiskajâm spçlçm Soèos vispâr nav pieejamas. Ðâdas komerctelevîziju rîcîbas rezultâtâ tiek bûtiski pârkâpti licences deklarçtie noteikumi.

Starptautiskâ tendera noteikumu ignorçðana nodara bûtisku zaudçjumu gan sabiedriskajam medijam, kas arî bija gatavs nodroðinât hokeja pârraidîðanu, gan visai Latvijas sabiedrîbai kopumâ. Latvijas Televîzija uzskata, ka ðajâ gadîjumâ tiek pârkâptas godîgas konkurences normas.

Atgâdinâm, ka Ziemas Olimpisko spçïu Soèos pârraidîðana notiek, pamatojoties uz licences noteikumiem. Tiesîbas pârdot 2014. un 2016. gada Olimpisko spçïu licenci Latvijas teritorijâ Starptautiskâ Olimpiskâ komiteja (SOK) deleìçja starptautisko kompâniju "Sportfive", kas organizçja tenderi raidtiesîbu iegâdei.

Saskaòâ ar tendera rezultâtiem Latvijas Televîzija ieguva tiesîbas pârraidît brîvâ çtera televîzijâ visu olimpisko spçïu notikumus, izòemot hokeju. Tiesîbas uz hokeja turnîra pârraidîðanu brîvâ çtera televîzijâ bez tiesîbâm sublicencçt treðajâm pusçm ieguva MTG.

Òemot vçrâ ðo situâciju, Latvijas Televîzija ir vçrsusies pie kompânijas "Sportfive" ar pretenziju un aicinâjumu anulçt Olimpisko spçïu tendera rezultâtus sadaïâ, kas attiecas uz hokeja spçïu pârraidîðanu, jo otrs tendera dalîbnieks acîmredzot nespçj izpildît izvirzîtâs prasîbas. Latvijas Televîzija izsaka gatavîbu pârraidît Olimpisko hokeja turnîru, nodroðinot brîvâ çtera apraidi.

Jebkuri MTG grupas centieni iesaistît hokeja spçïu pârraidîðanai treðo pusi ir neleìitîmi, jo ðâdas sublicencçðanas iespçjas liedz tendera noteikumi.

Latvijas Televîzija izsaka neizpratni par MTG grupas rîcîbu, kas ir pretrunâ ar godîgas konkurences pamatprincipiem, tâdçï esam nolçmuði vçrsties pie «Sportfive» pçc minçtâs situâcijas skaidrojuma, kâ arî vçrsîsimies SOK un LOK ar aicinâjumu anulçt hokeja translâcijas licenci uzòçmumam MTG.

VSIA "Latvijas Televîzija" valde par raduðos situâciju mediju tirgû un MTG rîcîbu, kuru LTV uzskata par nepieòemamu, vçrsîsies NEPLP (Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç), lai aicinâtu nepieïaut negodprâtîgu un pret Latvijas skatîtâju interesçm vçrstu rîcîbu.

AVOTS: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Tags: MTG LTV Kašķi Sports 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on December 21 2013 08:17:30
Tam nu gan es piekrîtu! Hoíis ir jâskatâs dzîvajâ...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.