April 24 2019 19:38:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP galvenais panâkums 2013. gadâ – pozitîvâs pârmaiòas LTV.
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) svarîgâkais panâkums 2013. gadâ esot pozitîvu pârmaiòu ievieðana Latvijas Televîzijâ (LTV), kur jaunâs valdes vadîbâ tikuði ieviesti bûtiski saturiski uzlabojumi, uzskata NEPLP vadîtâjs Ainârs Dimants. Viòð arî norâda, ka pozitîvâs pârmaiòas LTV parâda nepiecieðamîbu pçc sistemâtiska atbalsta sabiedriskajiem medijiem Latvijâ.

Ðî gada pirmajâ pusç tika sacelta aþiotâþa ap jaunâs LTV valdes izvçles procesu un daþi komentçtâji gluþi vai sacentâs visbçdîgâko scenâriju prognozçðanâ. Kâ parâdîjis ðis gads, patiesîbâ LTV ir izvçlçta spçcîga valde, kas pçc ilgstoðiem stagnâcijas gadiem ir spçjusi LTV atgriezt jaunu dzîvîbu. LTV atgrieþas augsti profesionâli þurnâlisti, bûtiski attîstâs LTV ziòu dienesta darbs, skatîtâji novçrtç jaunus analîtiskos un diskusiju raidîjumus. Ðîs pârmaiòas sekmç cilvçku uzticîbu sabiedriskajiem medijiem Latvijâ. Vçlos izteikt îpaðu pateicîbu par LTV atbildîgajam NEPLP loceklim Gintam Grûbem par sekmîgo Latvijas Televîzijas jautâjumu virzîðanu,” publiskâ paziòojumâ norâda Dimants.

NEPLP priekðsçdçtâjs arî paziòojis, ka Padomes darbs notiek atbilstoði izstrâdâtajai un pieòemtajai nozares nacionâlajai stratçìijai lîdz 2017. gadam un tâdai paðai, spçkâ esoðai Latvijas Sabiedriskâ medija koncepcijai lîdz 2018. gadam, kas ir un paliek NEPLP îstenotâ sabiedrisko mediju attîstîbas stratçìija lîdz valsts simtgadei.

Rîkojoties atbilstîgi ðiem dokumentiem, NEPLP esot izdevies panâkt arî gandrîz divarpus miljonu eiro pieðíîrumu sabiedrisko mediju (LTV un Latvijas Radio) attîstîbai 2014. gadâ, uzsvaru liekot uz kopîgo interneta platforma lsm.lv un Latvijas Radio 5.

NEPLP vadîtâjs tâpat atzîmç, ka atbilstoði stratçìijai izstrâdâtas un iesniegtas Saeimai piecas bûtiskas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) grozîjumu paketes, kâ arî tika izsludinâts konkurss komerctelevîzijâm par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas pieðíirðanu bezmaksas virszemes apraidç.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.