April 22 2019 23:55:38
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP informâcija medijiem.
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2014. gada 9. un 10. janvâra sçdi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 9. un 10. janvâra sçdç piemçroja administratîvo sodu 1000 eiro apmçrâ AS „Latvijas Neatkarîgâ Televîzija” (LNT) par pârkâpumiem LNT raidîjumâ „900 sekundes” laika posmâ no 2013. gada 30. jûlija lîdz 2. augustam. NEPLP augstâkminçtajâ raidîjumâ konstatçjusi slçpto reklâmu.

Savukârt administratîvâ lietvedîba pret VSIA „Latvijas Televîzija” par iespçjamu reklâmas noteikumu pârkâpumu LTV1 raidîjumâ „Tiksimies Peipusa krastâ” tika izbeigta, jo pârkâpums netika konstatçts.

NEPLP apstiprinâja izmaiòas SIA „Vidzemes televîzija”, SIA „Ogres televîzija” un AS „TV Latvija” apraides atïaujâs, pieðíirot tâm nacionâlâs apraides statusu. Kâ iepriekð ziòots, minçtie kanâli ir uzvarçjuði NEPLP rîkotajâ konkursâ uz sabiedriskâ pasûtîjuma daïu virszemes bezmaksas apraidç. Savukârt SIA „RADIO 1”, kas raida programmu „Radio 1” Jçkabpilî, tika pagarinâts apraides atïaujas darbîbas termiòð, vienlaikus mainot radiostacijas statusu no reìionâlâs uz vietçjo.

NEPLP arî apstiprinâja grozîjumus SIA „Maksimums” izsniegtajâ apraides atïaujâ, kas paredz programmas nosaukuma maiòu no „SPIN FM” uz „Radio SWH GOLD”.

Sçdç tika atvçrti pieteikumi konkursâ apraides tiesîbu pieðíirðanai vietçjâs radio programmas veidoðanai Brocçnos 98,1 MHz frekvencç. Pieteikumi saòemti no SIA „Capital FM Liepâja” un SIA „Radio Skonto Kurzeme”.

Tika atvçrti arî pieteikumi konkursâ „Par raidîjumu veidoðanu 2014. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas programmas” un konkursâ „Par raidîjumu veidoðanu 2014. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida radio programmas”. Konkursâ televîzijas raidîjumu veidoðanai saòemts pieteikums no SIA ‘DAUTKOM TV”, radio raidîjumu veidoðanai – no SIA „Lietiðíâ Latgale”. Kâ iepriekð ziòots, abu konkursu mçríis ir sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðana, lai panâktu Latvijas identitâtes un piederîbas sajûtas stiprinâðanu caur reìionâlâs un vietçjâs identitâtes apzinâðanos un veicinâðanu, ðajâ procesâ iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus.

Vçl NEPLP apstiprinâja VSIA „Latvijas Radio” 2014. gada budþetu.


Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
81 #1 marsinsh
on January 10 2014 23:16:38
Spinam laikam tuvâkâ laikâ pienâksies neïíes Sad þçl ir (bija) labs râdþiòð Cool
19 #2 Yahoo
on January 12 2014 11:39:10
Tikai interesç vai RadioSWH Gold bûs tâda pati kâ SWH Rock? Nu PC radiostacija?
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.