October 24 2020 17:37:48
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Latvijas Radio vçlçðanu gadâ grasâs pârtraukt Saeimas plenârsçþu translâciju.
Latvijas RadioSaeima no Latvijas Radio saòçmusi brîdinâjumu, ka no ðâ gada 10. februâra tiks pârtraukta Saeimas plenârsçþu translâcija Latvijas Radio 5. kanâlâ, kâ arî sçþu translâcijas nodroðinâðana Latvijas Radio 3 apraidç ârpus Rîgas.

Par to Saeimas deputâtus ceturtdien informçja Saeimas priekðsçdçtâja Solvita Âboltiòa (V).

Latvijas Radio ìenerâldirektors Jânis Siksnis, pamatojot lçmumu pârtraukt Saeimas plenârsçþu translâciju Latvijas Radio 5, vçstulç parlamentam norâda, ka lîdzðinçjâ translâcijas nodroðinâðana uzskatâma par "sava veida vçsturisku tradîciju", ko ietekmçjuði lîdzðinçjie radio klausîðanâs paradumi, kas strauji mainâs lîdz ar interneta popularitâtes pieaugumu.

Savukârt tagad, kad Latvijas Radio 5 saturu plânots veidot atbilstoði jaunieðu auditorijas interesçm, Saeimas plenârsçþu translâcijas plânots pârtraukt, jo to saturs neatbilstot plânotajam Latvijas Radio 5 formâtam.

Siksnis savâ vçstulç arî uzsver, ka neviens normatîvais akts neuzdod Latvijas Radio pienâkumu nodroðinât parlamenta plenârsçþu translâcijas, taèu sabiedriskais radio plânojot turpmâk tâs pârraidît savâ mâjaslapâ.

Tagad parlamentâ pârstâvçto politisko spçku frakcijâm dota iespçja paust savus viedokïus par to, kâ pçc 10. februâra nodroðinât sabiedrîbas informçðanu par Saeimas plenârsçdçs lemto.

Lîdz ðim Latvijas Radio tieðraidç Saeimas plenârsçþu translâcijas Rîgâ varçja klausîties FM 93.1, bet pârçjâ Latvijâ LR3 Klasika vilnî, vai arî tieðraidç internetâ. Tâpat Latvijas Radio piedâvâja Saeimas plenârsçþu translâcijas ierakstus.

Avots:www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: LR Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM