April 22 2019 21:24:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: jâturpina dialogs par Saeimas plenârsçþu translâcijas nodroðinâðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP), tiekoties ar Saeimas un VSIA Latvijas Radio vadîbu, ir uzklausîjusi abu puðu viedokïus par Saeimas plenârsçþu turpmâko pârraidîðanu. NEPLP ir rosinâjusi diskutçt par vairâkiem iespçjamiem risinâjumiem, kas vienlaikus ïautu izpildît likumâ paredzçto Saeimas plenârsçþu un jautâjumu un atbilþu translâciju, nodroðinâtu modernu un kvalitatîvu informâcijas pieejamîbu ikvienam Latvijas iedzîvotâjam un ïautu Latvijas Radio pilnâ apjomâ îstenot savu redzçjumu par uzòçmuma un radio programmu attîstîbu saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ un NEPLP lçmumos noteiktajiem sabiedriskâ pasûtîjuma veidoðanas principiem un sabiedrisko mediju attîstîbas koncepciju lîdz 2018. gadam.

Iepriekð diskutçtos iespçjamos risinâjumus Saeimas sçþu pârraidîðanai NEPLP skatîs kâdâ no tuvâkajâm padomes sçdçm, òemot vçrâ Latvijas Radio vadîbas apòemðanos (NEPLP sçdç, kas notika ðâ gada 6. februârî) lîdz marta sâkumam pârraidît Saeimas sçdes lîdzðinçjâ apjomâ un formâ, kâ arî gaidâmo Saeimas priekðsçdçtâjas atbildi uz vçstuli, ko Latvijas Radio nosûtîjis viòai ðodien, argumentçjot savu nostâju.

«Piekrîtu Latvijas Radio viedoklim, ka nâkotnç viens no risinâjumiem varçtu bût atseviðías frekvences pieðíirðana Saeimes sçþu translçðanai, kâ arî sçþu pârraidîðana internetâ. Tomçr lîdz tam ir nepiecieðams tâds pagaidu risinâjums, kas ïautu attîstît Latvijas Radio atbilstoði klausîtâju vajadzîbâm un nodroðinâtu informâcijas pieejamîbu par likumdoðanas procesu valstî. Esam apsprieduði vairâkus iespçjamos risinâjumus un tuvâkajâ laikâ lemsim par ðo jautâjumu padomes sçdç,» saka Ainârs Dimants, NEPLP priekðsçdçtâjs.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.