July 10 2020 22:16:21
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP apstiprina LTV un LR vadîbas mçríus.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir apstiprinâjusi valsts SIA "Latvijas Televîzija" (LTV) un valsts SIA "Latvijas Radio" (LR) vadîbas mçríus 2014. gadam.

Viens no LTV un LR kopîgajiem uzdevumiem ir nâkamâ gada janvârî, sadarbîbâ ar NEPLP, veikt sabiedriskâ labuma testu, kas sniegtu plaðâku izpratni par abu mediju devumu Latvijas sabiedrîbai ðobrîd, potenciâlo devumu nâkotnç un tirgus ietekmi uz LTV un LR darbîbu. Sabiedriskâ labuma tests (Public Value Test) ir sabiedriskâ labuma mçrîðanas instruments, ko pirmâ no sabiedriskajiem medijiem Eiropâ ieviesa raidorganizâcija BBC.

Abâm raidorganizâcijâm ir jâplâno finansçjuma pieaugums, palielinot mediju paðu ieòçmumus no reklâmas. Tiek plânots arî valsts dotâcijas daïas pieaugums.

LTV jâkâpina auditorija un satura kvalitâte

Saskaòâ ar NEPLP lçmumu, LTV ðogad ir jâsasniedz kopçjâ auditorijas apmierinâtîba ar saturu 70% lîmenî no aptaujâtajiem skatîtâjiem (10% pieaugums pret 2012. gadu). Par 15% jâpalielina LTV kanâlu skatîðanâs laiks ekonomiski aktîvo iedzîvotâju grupâ (25 – 64 gadi). Savukârt LR un LTV vienotâ portâla Lsm.lv auditorijas pieaugumam jâbût vismaz divas reizes lielâkam, noteikusi NEPLP.

Viens no LTV satura uzlaboðanas mçríiem ir informatîvi analîtiskâ un dokumentâlâ satura attîstîba, nodroðinot ðâdas tematikas raidîjumiem vietu starp 40 skatîtâkajiem TV raidîjumiem Latvijâ (vismaz èetri raidîjumu nosaukumi mçnesî). Uzdots pilnveidot LTV7 saturu, nodroðinot stabilu auditorijas pieaugumu, veicinât LTV un neatkarîgo producentu veidotâ oriìinâlsatura pieejamîbu internetâ visâ pasaulç. LTV arî uzdots attîstît sadarbîbu ar LR pçtnieciskâs þurnâlistikas jomâ, kultûras satura veidoðanâ un abu organizâciju mârketingâ.

«Viens no ïoti bûtiskiem uzdevumiem LTV ir turpinât stiprinât redakcionâlo kapacitâti – no tâs bûs atkarîga daudzu citu mçríu izpilde. Tâpçc esam ieteikuði îpaði domât par darbinieku motivâciju, pilnveidot redakcijas uzbûvi, izveidojot LTV satura padomi, stiprinât arî redakcionâlo neatkarîbu,» norâda NEPLP loceklis Gints Grûbe.

LR jâturpina attîstît spçcîgs ziòu dienests

Viens no LR vadîbas uzdevumiem ir izstrâdât kvalitatîvi uzlabotu un pamatotu sabiedrisko pasûtîjumu 2015. gadam, iesaistot ðajâ procesâ Sabiedriski konsultatîvo padomi. Domâjot par LR resursu efektivitâti, uzdots izveidot LR programmu redakcionâlâs sadarbîbas modeli, ievieðot satura veidoðanas un savstarpçjâs izmantoðanas principus.

NEPLP uzskata, ka LR ziòu dienestam ir jâturpina attîstîties kâ visu radio programmu vienojoðai struktûrai un oriìinâlsatura veidotâjam visâm piecâm radio programmâm. LR2 uzdots kâpinât reìionâlâs informâcijas apjomu, kâ arî panâkt plaðâku latvieðu oriìinâlmûzikas integrâciju LR2 programmâ. Savukârt LR4 jânodroðina programmu popularizçðana klausîtâju vidû Latgalç.

LR sadarbîbâ ar portâlu Lsm.lv uzdots izstrâdât atseviðíu radio programmu vietni un klausîtâjiem pieejamu mûzikas arhîvu.

«Latvijas Radio veidotâs ziòas ir Latvijas noriðu atspoguïojuma pamats. Tâpçc ziòu dienestam ir jâattîstâs kâ Latvijas Radio kodolam, ap kuru veidojas kvalitatîva pçtnieciskâ þurnâlistika, un kas darbojas kâ visu radio programmu vienojoða struktûra oriìinâla satura raþoðanâ visu piecu programmu vajadzîbâm. Òemot vçrâ, ka Latvijas Radio pilda arî izklaidçjoðu lomu, ir jânodroðina plaðâka latvieðu oriìinâlmûzikas þanru daudzveidîba.» saka NEPLP loceklis Dainis Mjartâns.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM