July 10 2020 03:05:30
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

No pirmâ lietuvieðu nanopavadoòa pârraidîti vârdi «Lietuva mîl brîvîbu» .
HAM SAT EMEPirmie Lietuvas nanopavadoòi «LitSat-1» un «LituanicaSAT-1», kas janvârî tika nogâdâti Starptautiskajâ kosmosa stacijâ (SKS), piektdien plkst.9.30 pçc Latvijas laika viens pçc otra sekmîgi palaisti atklâtâ kosmosâ, un drîz pçc tam no «LitSat-1» pârraidîti trîs visas sabiedrîbas balsojumâ izvçlçti vârdi lietuvieðu valodâ - «Lietuva mîl brîvîbu». Ar ðo notikumu Lietuvu apsveikusi ASV Nacionâlâ aeronautikas un kosmosa pârvalde (NASA).

Stacijai atrodoties virs Austrumsibîrijas, pavadoòus no SKS izstûmusi japâòu astronauta Koièi Vakatas vadîta robotroka.

No kosmosa pârraidîtos lietuvieðu vârdus pirmie uztvçruði brazîlieðu radioamatieri, kad pavadonis apriòíojis Zemi jau otro reizi. Apliecinâjumu par saòemto signâlu viòi atsûtîjuði Kauòas Tehnoloìijas universitâtei. Drîz pçc tam signâls fiksçts arî Liepiðíu satelîtsakaru stacijâ pie Viïòas un jaunajâ Kauòas Tehnoloìijas universitâtes sakaru stacijâ.

Savukârt pavadoòa «LituanicaSAT-1» raidîtos signâlus pirmais uztvçris radioamatieris Miks Ruprehts no Vâcijas, bet drîz vien ziòojumi saòemti arî no Krievijas, Íînas un Argentînas.

Kâ pastâstîjis «LituanicaSat-1» misijas vadîtâjs Vîtenis Buzs, no Viïòas Universitâtes Matemâtikas un informâtikas fakultâtç iekârtotâ misijas kontroles centra izdevies nodibinât radiosakarus, lai gan sâkumâ signâls bijis ïoti vâjð. Pavadonis pârraida informâciju par saviem svarîgâkajiem parametriem - temperatûru, enerìijas patçriòu, uzlâdes lîmeni. Lietuvas teritoriju pavadonis pârlidos èetras reizes diennaktî, un radiosakarus ar to varçs nodibinât visi interesenti.

No «LituanicaSAT-1» paredzçts pârraidît Lietuvas prezidentes Daïas Grîbauskaites ierakstîtos apsveikuma vârdus - «Sveicieni visiem lietuvieðiem visâ pasaulç!», bet vçl nav zinâms, kad tas notiks. Ðis brîdis tiks izraudzîts atkarîbâ no pavadoòa tehniskâ stâvokïa, orbîtas parametriem un citiem apstâkïiem, kas noteiks arî, kad tas veiks paredzçtos eksperimentus un pçtîjumus.Jau ziòots, ka ceïu kosmosâ pirmie Lietuvas nanopavadoòi sâka 9.janvârî, kad pçc vairâkkârtçjas lidojuma atlikðanas no Volopa salas ASV austrumu piekrastç startçja raíete «Antares» ar bezpilota kapsulu «Cygnus», kas nogâdâja uz SKS ðos divus un vçl aptuveni 30 mazos satelîtus.

Pavadonis «LitSat-1» konstruçts Kauòas Tehnoloìijas universitâtç ar Lietuvas Kosmosa asociâcijas un Kosmosa zinâtòu un tehnoloìiju institûta atbalstu. Iecerçts, ka tas pârbaudîs jaunus principus mazo pavadoòu orientâcijai telpâ, izmçìinot pjezoelektrisko orientâcijas sistçmu, kas tâlâk varçtu tikt pârbaudîta nâkamajâ lidojumâ 2015.gadâ. Tas nâkotnç varçtu pavçrt daudz plaðâkas iespçjas nanopavadoòu izmantoðanai un to sistçmu veidoðanai.

Otrs pavadonis «LituanicaSAT-1» tapis sadarbîbâ starp Viïòas Universitâti un nekomerciâlo organizâciju «Inovatyvûs inþineriniai projektai». To veidojusi vairâk nekâ 30 cilvçku komanda, kurâ darbojuðies augsti kvalificçti jaunie lietuvieðu zinâtnieki, inþenieri, fiziíi un programmçtâji, strâdâjot gan Lietuvâ, gan ârvalstîs. Iecerçts, ka orbîtâ pavadonis atradîsies vairâk nekâ pusgadu, analizçs Saules aktivitâti un Zemes magnçtisko lauku, izmçìinâs lietuvieðu radîtâs tehnoloìijas un pârbaudîs alternatîvus enerìijas avotus ekstremâlos apstâkïos.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
2 #1 princ_fm
on March 01 2014 12:11:52
Latvijas Venta-1 ,jau bûs tehnaloìiski novecojusi Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM