December 13 2018 13:34:37
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP pieprasa informâciju par PBK, NTV-Mir un Rossija RTR ziòu siþetiem.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pagâjuðajâ nedçïâ lûgusi televîzijas un radio regulatoriem Zviedrijâ un Lielbritânijâ sniegt informâciju par abu minçto valstu jurisdikcijâ esoðo TV kanâlu Rossija RTR un NTV-Mir ziòu raidîjumiem, kas tiek retranslçti Latvijâ. NEPLP arî pieprasîjusi Latvijâ reìistrçtajai SIA Pirmais Baltijas kanâls ziòu ierakstus ðâ gada janvârî un februârî.

Zviedru regulatoram (Myndigheten för radio och tv) lûgta informâcija par Zviedrijâ reìistrçtâ kanâla Rossija RTR ziòu pârraiþu ðâ gada janvârî un februârî atbilstîbu likumam. Savukârt britu regulatoram (Office of Communications) lûgta informâcija par NTV-Mir ziòu pârraiþu ðâ gada janvârî un februârî atbilstîbu likumam.

Visi trîs iesniegumi ir saistîti ar krievu valodâ raidoðo telekanâlu veidoto un Latvijâ retranslçto ziòu siþetu par nesenajiem notikumiem Ukrainâ atbilstîbu Eiropas Savienîbas un attiecîgo valstu likumiem. Latvijas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums aizliedz elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem maldinât, veikt naida kurinâðanu, aicinâjumus uz karu vai militâra konflikta izraisîðanu.

Eiropas Padomes Audiovizuâlo Mediju pakalpojumu direktîva nosaka – “ja dalîbvalsts novçrtç, ka raidorganizâcija citas dalîbvalsts jurisdikcijâ veic televîzijas apraidi, kas pilnîbâ vai galvenokârt vçrsta uz tâs teritoriju, tâ var sazinâties ar dalîbvalsti, kuras jurisdikcijâ ir attiecîgâ raidorganizâcija, lai panâktu abpusçji pieòemamu risinâjumu problçmâm, kas raduðâs. Saòemot pamatotu lûgumu no pirmâs minçtâs dalîbvalsts, jurisdikcijas dalîbvalsts lûdz raidorganizâciju ievçrot attiecîgos noteikumus vispârçjo sabiedrîbas intereðu jomâ. Jurisdikcijas dalîbvalsts divos mçneðos informç pirmo dalîbvalsti par rezultâtiem, kas panâkti saistîbâ ar minçto lûgumu.

Kâ jau ziòots, NEPLP ir izteikusi lûgumu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai izstrâdât grozîjumus Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ (APK), kas noteiktu administratîvo atbildîbu par televîzijas programmu retranslâcijas pârkâpumiem. NEPLP arî lûdz Saeimu noteikt precîzas Padomes pilnvaras elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu retranslâciju pârkâpumu gadîjumos, jo paðlaik spçkâ esoðie likumi (Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums, APK) faktiski to nenosaka.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.