December 13 2018 13:54:36
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Informatîvo karu" Latvijâ nevar pârtraukt
NEPLP ziņasRetranslçtos kanâlus grûtâk sodît.

Latvijas likumâ nav panta, kas ïautu NEPLP sodît Krievijas retranslçtos kanâlus, kas pauþ Krievijas propagandu, stâsta NEPLP padomes priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants. NEPLP ir aizsûtîjusi ziòojumu Saeimai, lai iegûtu ðâdas tiesîbas. Viòð norâda, ka Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei ir tiesîbas sodît tikai apraidç esoðos kanâlus. Tas nozîmç, ka Latvijâ reìistrçtajiem medijiem un Latvijâ veidotajiem mediju materiâliem ir lielâki ierobeþojumi.

«Nav paredzçti nekâdi sodi gadîjumos, ja medijs retranslç ârvalstîs radîtos siþetus.
Par apraidi ir, bet par retranslâciju nav. Ir jâiekïauj attiecîgi sodi, kâ mçs rîkojamies ðâdos gadîjumos, lai padomei bûtu tiesîbas, paðlaik likumdevçjs tâdas nav devis, operatîvi pieòemt lçmumus,
» norâda Ainârs Dimants.

Ir televîzijas kanâli, kas ir reìistrçti ârvalstîs, lai tos bûtu grûtâk sodît.

Tâdi kanâli, kas aktîvi retranslç Krievijas propagandu, ir Krievijas kanâli NTV un "RTR Rossija". RTR ir reìistrçts Zviedrijâ, Stokholmâ, bet NTV Lielbritânijâ, Londonâ. Dimants stâsta, ka ðie kanâli netiek râdîti valstîs, kur tie ir reìistrçti. To mçríis ir tieði informçt Baltijas valstu iedzîvotâjus. NEPLP ir grûtâk ierobeþot ðo kanâlus, jo par kanâlu nelikumîgâm darbîbâm atbild valstis, kur tie ir reìistrçti.

Ir ïoti grûti pierâdît, ka retranslçtajos Krievijas kanâlos tiek pausta propaganda, apgalvo Dimants. Turklât Latvijâ reìistrçtais "Pirmais Baltijas kanâls" retranslç citu, Krievijas televîzijas kanâlu radîtos siþetus.

Propagandu rada un pauþ arî Latvija.

NEPLP galvenais pârstâvis uzskata, ka propagandu rada un pârraida ne tikai Krievija, bet arî citas valstis, tai skaitâ arî Latvija. Retranslçtu propagandu nedrîkst ar varu apspiest. Tâtad kanâla pilnîga bloíçðana nav pareizs veids, kâ pârtraukt propagandas retranslçðanu. Viòaprât, Latvijâ esot daudzi mediji, kas savos materiâlos sagroza informâciju. Tas nav arguments, lai tos sodîtu.

Likums liedz NEPLP operatîvi strâdât.

Dimants stâsta, ka Latvijas likumos esot uzsvars, ka retranslçto programmu darbîbu nedrîkst ierobeþot. Esot izòçmumi, bet neesot noskaidrots, ko nozîmç likumâ rakstîtais par retranslçto programmu ierobeþoðanu. Viòaprât, tâ esot liela problçma. To NEPLP esot konstatçjis pçrn, kad Lietuvâ "Pirmais Baltijas kanâls" noliedza Lietuvas brîvîbas cîòas 1990. un 1991. gadâ. Vadîtâjs uzsver, ka NEPLP padomei jâbût operatîvâkai lçmumu pieòemðanâ, it îpaði kara situâcijâs. Ðobrîd, lai pieòemtu administratîvo procesu lçmumus, termiòð esot divi mçneði.

Vakar NEPLP ar Saeimas komisiju esot vienojuðies par darba grupas izveidi. «Darba grupâ mçs strâdâsim pie risinâjumiem, pie administratîvo pârkâpumu kodeksa grozîjumiem, jo tas ir tas, kâ mçs pieòemam lçmumus par sodîðanu, pârkâpumu konstatçðanu utt. Tomçr katru mûsu lçmumu var pârsûdzçt tiesâ. Tâpçc nav tâ, ka mçs piespiedîsim pogu un visi mûs klausîs.
Tad visi kabeïoperatori bûs tiesâ, un mçs tâs zaudçsim,
» uzsver padomes priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Sabiedrîbas saðíeltîbu varçtu labot sabiedrisko mediju stiprinâðana.

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes priekðsçdçtâjs piekrît, ka Krievijas propaganda ðíeï Latvijas iedzîvotâjus. To varot labot sabiedrisko mediju stiprinâðana.

«Propagandu parasti nevar neitralizçt, vienkârði atslçdzot. Propagandu var neitralizçt ar alternatîvu informâciju,» atzîst Dimants.

Dimants uzskata, ka NEPLP ir jâbût iespçjai operatîvi reaìçt uz citu valstu propagandâm, kur Latvija ir iesaistîta ìeopolitiski mûsu iedzîvotâju sastâva dçï. «Ja Krievijas virspavçlnieks dos pavçli iebrukt Ukrainâ, kas vçl nav noticis, tâdâ situâcijâ mums vajadzçtu bût operatîvâm iespçjâm kanâlu retranslâciju pârtraukt,» norâda Dimants.

Ainârs Dimants norâda: ja viòa amatâ stâtos kâds cits profesionâlis, tas nespçtu rîkoties vçl operatîvâk. Viòaprât, NEPLP nav izpildvara un tiek strâdâts ar pilnu atdevi.

Saeimas Cilvçktiesîbu komisija aicina NEPLP Krievijas propagandu izòemt no apraides.

Latvijas Republikas Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas vadîtâja Inâra Mûrniece norâda, ka NEPLP ir jâizpilda mâjasdarbs jeb operatîvi jâveic jauni risinâjumi, uz ko ir aicinâjusi Cilvçktiesîbu komisija.

«Jâsâk ar prokremlisko kanâlu izòemðanu no programmu piedâvâjuma "Lattelecom",
kura kontrolpakete (51% kapitâla daïu) pieder Latvijas valstij,
» apgalvo Saeimas cilvçktiesîbu komisijas vadîtâja.

Viòa uzskata, ka Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei ir jâizstrâdâ grozîjumu projekts Elektrisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ. Papildus jâpiedâvâ jauns televîzijas pamatpiedâvâjums.

«Uzskatu, ka TV pamata paketç propagandai nav vietas un to, iespçjams, varçtu piedâvât vienîgi dârgâkajâs TV paketçs kopâ ar specializçtajiem TV kanâliem,» norâda Mûrniece.

Saeimas Cilvçktiesîbu komisija nav lîdz galam pârliecinâta par Ainâra Dimanta spçju panâkt izmaiòas televîzijas apraidç.

Saeimas Cilvçktiesîbu komisijas vadîtâja apgalvo, ka NEPLP padomes priekðsçdçtâjam ir jâizpilda savs mâjasdarbs.

«Komisijas sçdç îpaði esmu uzrunâjusi Dimanta kungu un lûgusi neignorçt aicinâjumus paðam personiski iesaistîties risinâjumu meklçðanâ un izstrâdâðanâ. Vai NEPLP priekðsçdçtâjs spçs tikt galâ ar darba organizâciju, laiks râdîs,» uzsver Mûrniece.

Latvijâ nav mediju politikas.

Inâra Mûrniece skaidro, ka Latvijâ nav veidota mediju politika. Tas varçtu bût iemesls, kâpçc, iespçjams, Latvijas mediju nozares ekspertiem pietrûkst zinâðanu, kâ atrisinât jautâjumus sareþìîtâs situâcijâs.

«Ja cilvçks 20 gadus no rîtiem nav izpildîjis palçcienu uz vietas, tad balets nesanâk. Bet risinâjumi ir nepiecieðami jau tagad. Lîdz ar to esmu uzrunâjusi premjerministri Straujumas kundzi, lai bûtu iespçja piesaistît kâdu ârvalstu ekspertu, kas pârzinâtu mûsu reìiona situâciju un varçtu palîdzçt NEPLP risinâjumu izstrâdâðanâ,» stâsta Saeimas Cilvçktiesîbu komisijas vadîtâja.

Viòa norâda, ka ir runâjusi ar Latvijas premjerministri Laimdotu Straujumu par Mediju nodaïas veidoðanu Kultûras ministrijâ. Latvija esot vienîgâ valsts ne tikai Eiropas Savienîbas telpâ, bet arî Eiropas Ekonomiskajâ zonâ, kur izpildvarâ nav atbildîgâs institûcijas mediju jautâjumos. Viòasprât, sekas jau redzamas ðobrîd: vâja Latvijas mediju telpa, kur ir pârâk liela ârvalstu mediju, t. sk. Krievijas ietekme.

Kamçr NEPLP plâno un prâto, kâ risinât problçmu, lai vâjinâtu ârvalstu propagandas ietekmi Latvijâ, propaganda plaukst un zeï daudzos Krievijas televîzijas kanâlos, kas automâtiski Latvijâ ir pieejami visu televîzijas retranslçtâju pamata pakâs.

Avots: www.tvnet.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.