April 22 2019 21:28:09
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: steidzami jâpieðíir papildu finansçjums LTV un LR ziòu kapacitâtes stiprinâðanai.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçrsusies Finanðu un Kultûras ministrijâs, kâ arî Saeimâ ar lûgumu paâtrinâti pieðíirt papildu finansçjumu no lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem sabiedriskâ pasûtîjuma veidoðanai Latvijas Televîzijai, Latvijas Radio un apvienotajam sabiedrisko mediju portâlam Lsm.lv, lai nekavçjoties varçt îstenot mediju satura pilnveidoðanas pasâkumus, kas sniegtu objektîvu, izsvçrtu, aktuâlu informâciju par notikumiem Latvijâ un pasaulç un kas ïautu sasniegt daþâdas auditorijas Latvijâ un pasaulç.

Izvçrtçjot pçdçjo mçneðu notikumus pasaulç un apzinoties Latvijas informatîvâs telpas specifiku, paðlaik bûtiski pieaugusi nepiecieðamîba pçc kvalitatîva, informatîva un analîtiska satura par starptautiskiem notikumiem Ukrainâ, Eiropâ un pasaulç krievu un latvieðu valodâ, kas sniegtu izsvçrtu analîzi un faktus par aktuâliem notikumiem un pievçrstu Latvijas auditoriju izvçlçties Latvijas sabiedrisko mediju veidoto saturu. Bûtiski ir pieaugusi aktualitâte Latvijas sabiedrîbai sniegt informâciju, kas ïautu izvçrtçt Latvijas situâciju paðreizçjâ starptautiskajâ kontekstâ un ar kvalitatîvu saturu neitralizçt agresîvas dezinformâcijas ietekmi no Krievijâ veidotâm televîzijas un radio programmâm,” vçstulç norâda NEPLP.

2014. gada 7. martâ NEPLP Sabiedriskâ konsultatîvâ padome (SKP) konstatçja: «Virkne Krievijas valsts kontrolçtu televîzijas kanâlu ilgstoði izplata tendenciozu, apzinâti maldinoðu un Latvijai naidîgu informâciju, kas vçrtçjama kâ mçrítiecîga informatîva agresija Latvijas informatîvajâ telpâ.» SKP aicina atbildîgâs Latvijas valsts institûcijas neatliekami veikt nepiecieðamos pasâkumus ðâdas Latvijas nacionâlajâm interesçm neatbilstoðas darbîbas pârtraukðanai un turpmâkai nepieïauðanai. SKP atbalsta steidzamu papildu finansçjuma pieðíirðanu 2014. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei sabiedrîbas saliedçtîbas veicinâðanai.

«Pçdçjâ mçneða notikumi ir radikâli mainîjuði sabiedriskâ pasûtîjuma îpaðo nozîmi Latvijas informatîvâs telpas veidoðanâ no nacionâlâs droðîbas viedokïa. Tâpçc NEPLP ir apzinâjusi ârkârtas pasâkumus, kurus Latvijas Radio un Latvijas Televîzija un sabiedrisko mediju apvienotais portâls Lsm.lv varçtu sâkt realizçt jau ar 2014. gada aprîli. To mçríis - bûtiski paplaðinât Latvijas informatîvo telpu ar kvalitatîvi veidotu saturu atbilstoði sabiedrisko mediju kvalitâtes kritçrijiem un uzdevumiem, turklât attîstot ziòu un analîtiskâ satura formâtus krievu un arî latvieðu valodâ,» uzsver NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Papildu finansçjums ir nepiecieðams:

  • Latvijas Radio apraides paplaðinâðanai Latvijas pierobeþas reìionos un LR4, kas ir populârâkâ radio programma krievu valodas auditorijas vidû Latvijâ, þurnâlistiskâs kapacitâtes stiprinâðanai, kâ arî satura popularizçðanai;
  • Lsm.lv – satura krievu valodâ veidoðanai un satura popularizçðanai;
  • Latvijas Televîzijai programmu attîstîbai, tai skaitâ, ziòu raidîjumu krievu valodâ satura apjoma palielinâðani, nedçïas ziòu pçtniecisko raidîjumu krievu valodâ veidoðanai, priekðvçlçðanu diskusiju krievu valodâ veidoðanai, korespondentpunkta Maskavâ izveidei, papildu investîcijâm satura mârketingâ.

NEPLP aicina Saeimu aktualizçt jautâjumu par Latvijas sabiedriskâ medija izveidi un tâs virzîbu, jo minçtie finanðu pieprasîjumi saskan ar koncepcijâ par Latvijas sabiedriskâ medija izveidi noteikto un arî NEPLP 2014. gada 14. februârî Finanðu ministrijai iesniegtajiem papildus finanðu lîdzekïu pieprasîjumiem 2015.–2017. gadam.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR Finanses 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on March 13 2014 10:23:11
Es domâju, ka ne tikai LR un LTV, bet arî privâtajiem mçdijiem kurus klausâs un skatâs daudz lielâks procents sveðtautieðu.. Tai skaitâ privâtajâ radio stacijâm! Nu izòemot tâs kuras jau barojas no mâtes Krievijas CoolCoolCool
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.