April 10 2020 02:00:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP ar "Viasat" pârrunâ Krievijas TV kanâlu retranslâciju.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien, 14. martâ tikâs ar satelîtoperatora “Viasat” (daïa no MTG mediju grupas) vadîtâju Baltijas valstîs Raivo Rostu.

NEPLP izklâstîja savu nostâju par Latvijâ retranslçto Krievijas telekanâlu ziòu siþetu iespçjamiem pârkâpumiem, kas ietver gan kara vai militâra konflikta propagandu, gan naida kurinâðanu, gan aicinâjumu graut valsts teritoriâlo vienotîbu. NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants tikðanâs laikâ pauda, ka NEPLP redzçjumâ kara propaganda un naida kurinâðana pârsniedz vârda brîvîbas robeþas un ðâda satura pârraidîðanas vai retranslâcijas ierobeþojumi ir gan Latvijas, gan starptautiskajâs tiesîbâs noteikta norma.

«NEPLP turpina vçrtçt Latvijâ retranslçtu Krievijas telekanâlu ziòu siþetus un diskusiju raidîjumus, lai pildîtu likuma prasîbas. Mûsu pienâkums ir aizsargât sabiedrîbu no naida un kara propagandas,» uzsver A. Dimants.

Atzîstot, ka NEPLP rîcîbâ nav instrumentu, kâ ierobeþot satelîtapraidi, NEPLP aicina “Viasat” strâdât sociâli atbildîgi un òemt vçrâ arî NEPLP pârbaudçs konstatçtos faktus. Raivo Rosts tikðanâs laikâ norâdîja, ka lçmums par tâlâko rîcîbu tiks pieòemts pçc juridiskâ pamatojuma no NEPLP saòemðanas.

Kâ jau ziòots, NEPLP Sabiedriskâ konsultatîvâ padome (SKP) uzskata, ka virkne Krievijas valsts kontrolçtu televîzijas kanâlu ilgstoði izplata tendenciozu, apzinâti maldinoðu un Latvijai naidîgu informâciju, kas vçrtçjama kâ mçrítiecîga informatîva agresija Latvijas informatîvajâ telpâ. SKP aicinâjusi atbildîgâs Latvijas valsts institûcijas neatliekami veikt nepiecieðamos pasâkumus ðâdas Latvijas nacionâlajâm interesçm neatbilstoðas darbîbas pârtraukðanai un turpmâkai nepieïauðanai. SKP atbalsta steidzamu papildu finansçjuma pieðíirðanu 2014. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei sabiedrîbas saliedçtîbas veicinâðanai.

NEPLP 26. februârî lûdza televîzijas un radio regulatoriem Zviedrijâ un Lielbritânijâ sniegt informâciju par abu minçto valstu jurisdikcijâ esoðo TV kanâlu Rossija RTR un NTV-Mir ziòu raidîjumiem, kas tiek retranslçti Latvijâ. NEPLP arî pieprasîjusi Latvijâ reìistrçtajai SIA “Pirmais Baltijas kanâls” ziòu ierakstus ðâ gada janvârî un februârî. Paðlaik turpinâs Krievijas TV kanâlu satura juridiskais vçrtçjums, lai tiktu sagatavots tiesiski pamatots NEPLP lçmums.

AVOTS www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.