September 25 2020 10:11:11
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Diskusija par Krievijas propagandas ierobeþoðanu Latvijâ: Vai ar varu var uzveikt maigo varu?
NEPLP ziņasKo panâksim, aizliedzot Krievijas televîzijas kanâlu retranslâciju Latvijâ? Cik lielai ir jâbût melu “masai”, kad to ierobeþoðana vairs nav uzskatâma par cenzûru, bet valsts aizsardzîbu? Par ðiem un citiem jautâjumiem Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rîkotâs Radio un televîzijas dienas ietvaros diskusijâ «Vai ar varu var uzveikt maigo varu?» izteicâs þurnâlisti, sociologi, ârpolitikas eksperti. Diskutantu domas dalîjâs jautâjumâ par Krievijas TV kanâlu ierobeþoðanu, taèu visi bija vienisprâtis, ka ir jâstiprina Latvijâ veidotu ziòu saturs latvieðu un krievu valodâ.

«Tâ vairs nav maigâ vara, bet propaganda,» diskusijas ievadâ uzsvçra kâdreizçjais Satversmes aizsardzîbas biroja (SAB) vadîtâjs Jânis Kaþociòð. Viòaprât, aizliegt Krievijas TV translâciju nebûtu prâtîgi, jo «aizliedzot kaut ko, mçs demonstrçjam savu vâjumu. Mums jâspçj dot alternatîvu, jo propaganda parasti sabrûk pati zem sava svara.»

Arî Latvijas Televîzijas þurnâlists Guntis Bojârs ir piesardzîgs par Krievijas TV kanâlu ierobeþoðanu: «Þurnâlistika ir noteiktas valsts kultûras sastâvdaïa, un nav jau tâ, ka Krievijas TV þurnâlisti uzskatîtu, ka viòi melo. Bieþi tâ ir viòu pârliecîba.» Viòaprât, TV kanâlu ierobeþoðana tikai padziïinâtu plaisu starp Latvijâ dzîvojoðajiem cilvçkiem, un Krievija ðâdu soli varçtu izmantot pret Latviju.

«Kara apstâkïos valsts mediji ir kara veðanas instrumenti, nevis mediji ðî vârda klasiskâ izpratnç,» diskusijâ oponçja NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants. «Ðajâ [Krievijas agresijas pret Ukrainu] gadîjumâ mûs tas skar pastarpinâti. Arî mums ir etniskâ krievu minoritâte, kuru var aicinât aizsargât.» Pçc A. Dimanta domâm, sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ir jâveido alternatîvas informâcijas piedâvâjums krievu valodâ, ko varçtu izplatît daþâdi TV kanâli un internetâ, kâ arî nekavçjoties jâievieð vienota sabiedriskâ medija koncepciju, veidojot vienu spçcîgu mediju organizâciju, kas ar koncentrçtiem resursiem darbojas sabiedrîbas interesçs gan radio, gan televîzijas, gan interneta platformâ.

«Nekâdas maigâs varas nav un nekad nav bijis. Ðis jçdziens ir minçts Krievijas dokumentos, un mçs to atkârtojam,» uzsvçra Latvijas Ârpolitikas institûta direktors un Rîgas Stradiòa universitâtes profesors Andris Sprûds. Viòaprât, Krievijas gadîjumâ runa ir par manipulatîvo varu ar konkrçtu stratçìiju arî mediju jomâ. «Tâ nav tikai propaganda, bet agresîvas militâras kampaòas sastâvdaïa, kur tiek uzkurinâta sabiedrîba,» norâdîja A. Sprûds. «Tepat kaimiòos ir ieòemtas teritorijas, un izlikties, ka mçs to nemanâm, bûtu vienkârði naivi.»

Savukârt krievvalodîgo auditorijâ populârâkâs radiostacijas Latvijas Radio 4 þurnâliste Olga Dragiïeva aicinâja pârdomât, kâpçc daïa Latvijas sabiedrîbas nepatieso informâciju «uztver un tai tic drîzâk nekâ Latvijas amatpersonâm vai medijiem». Viòasprât, Latvija nav centusies uzrunât daïu no saviem iedzîvotâjiem, tâpçc Krievijas mediji gadu gadiem ir bijuði «vienîgais aìents, kurð sabiedrîbas daïai ir sûtîjis signâlu – jûs esat savçjie». O. Dragiïeva ir pârliecinâta, ka, izslçdzot kâdu no kanâliem, nekâds ieguvums netiks sasniegts un "ideoloìiskâ plûsma" zinâmâ sabiedrîbas daïâ saglabâsies. Vienîgais risinâjums bûtu kvalitatîva satura veidoðana, kas kïûtu par alternatîvu informatîvo avotu.

Arî þurnâlists Juris Kaþa diskusijâ uzsvçra, ka mûsdienu pasaulç «informâcija vçlas bût brîva» un nekâdi valsts noteiktie ierobeþojumi nedarbosies.

«Ðis ir jauns kara veids, kas balstâs uz trim vaïiem: militâristi, kuri parâdâs no nekurienes, iespçjamo oponentu ekonomiskâ atkarîba un propaganda ar mçríi ðíelt sabiedrîbu,» uzsvçra pçtîjumu uzòçmuma FACTUM vadîtâjs Aldis Pauliòð. Viòaprât, valstij ir jâsargâ savas robeþas arî informâcijas jomâ, pretçjâ gadîjumâ «viena sabiedrîbas daïa tiek apbruòota – ar ideoloìiju, ar militâru atbalstu, un aneksija notiek».

Paneïdiskusija notika NEPLP rîkotâs Radio un televîzijas dienas ietvaros 21. martâ. To iespçjams noskatîties TV24 mâjas lapâ: http://rigatv24.lv.

Radio un TV dienas ietvaros mediju eksperti analizçja arî pagâjuðâ gada aktualitâtes elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos Latvijâ. Ar referâtu "TV 2013: ko mîl auditorija – kanâlus vai saturu?" klâtesoðos uzrunâja Rîgas Stradiòa universitâtes Komunikâcijas studiju katedras vadîtâja asociçtâ profesore Anda Roþukalne; mûzikas sociologs Jânis Daugavietis auditoriju iepazîstinâja ar radiostaciju piedâvâjumu, tirgus nosacîjumiem un radioklausîtâju gaidâm; TV reþisors un RISEBA lektors Arvîds Babris uzstâjâs ar referâtu “Vai ritenis ir jâatklâj? Stâsts un vizualitâte Latvijas televîziju kanâlos”.

Kâ jau ziòots, Radio un televîzijas dienâ NEPLP jau otro gadu pçc kârtas pasniedza Celmlauþa balvu – par nozîmîgâko inovâciju televîzijas un radio jomâ 2013. gadâ. Ðogad balvu saòçma apvienotais sabiedrisko mediju portâls Lsm.lv (LR un LTV), kas spçjis sintezçt radio un televîzijas saturu vienotâ jauna medija platformâ.

Uz Celmlauþa balvu pretendçja arî sociâlpolitisku tematu raidîjums "Aizliegtais paòçmiens" (LTV), Latvijas jaunatklâðanas raidîjums "TE!" (VFS Films), raidîjums "Melu laboratorija" (LTV), kas pçta daþâdus Latvijas vçstures procesus un parâdîbas sveðu varu un nedemokrâtisku reþîmu oficiozâs vçstures atspoguïojumâ, videostâstu cikls par Latgali "Citâdi latviskais" (LTV), kâ arî LNT Ziòu dienesta projekts "Melnais stâríis. Dzîvîbas lidojums" (LNT).

www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM