April 22 2019 23:18:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV iecerçjusi veidot kopîgu Baltijas valstu telekanâlu krievu valodâ.
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzija (LTV) iecerçjusi veidot kopîgu Baltijas valstu telekanâlu krievu valodâ, kurâ pârraidîtu ziòas un Ukrainâ, Krievijâ raþotus seriâlus "bez propogandas", tâ par jauno ideju biznesa portâlam "Nozare.lv" pastâstîja LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte.

Ðî iecere ðonedçï prezentçta kolçìiem Lietuvâ un Igaunijâ, informçtas ðîs valsts "pirmâs personas", kuras devuðas konceptuâlu piekriðanu.

Belte atklâj - iecere paredz, ka 16 stundas no raidlaika aizòemtu "iepirktais saturs", proti, Ukrainâ un Krievijâ raþoti seriâli un filmas, kuros nebûtu "tik daudz kara tçmas", kâ arî propogandas. Pârçjâ laikâ tiktu raidîtas lokâlâs ziòas, piemçram, "Rîta panorâma", kas Latvijâ vçstîtu par mûsu valstij svarîgajiem notikumiem, Igaunijâ un Lietuvâ attiecîgi par ðo valstu aktualitâtçm. Vienas varçtu bût kopîgâs - visu triju Baltijas valstu - ziòas.

Paredzçti arî citi informçjoði raidîjumi un diskusijas.
Aprçíinâts, ka "iepirktâ satura" translçðana izmaksâtu 2 miljonus eiro gadâ, tâpat jâparedz nauda arî paðu veidotiem raidîjumiem un vienreizçjâm izmaksâm - kanâla "startam" un satelîtam. Ðie izdevumi vçl nav aprçíinâti. Izmaksas lîdzîgi segtu visas iesaistîtâs valstis.

Vai ðâdam projektam vispâr ir iespçjams atvçlçt lîdzekïus, pagaidâm nav zinâms. Kâ norâda Belte, LTV gaida "gala atbildi" no kaimiòvalstîm. Jâ tâ bûs pozitîva, iecere tiks prezentçta citâm iesaistîtajâm institûcijâm, piemçram, Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei, pçc tam Kultûras ministrijai un citiem. Tad varçtu tapt arî zinâmas kopçjâs izmaksas.

Patlaban atbalstu ðai idejai jau paudusi Ârlietu ministrija (ÂM), kas solîjusi palîdzçt ðî plâna realizâcijâ. Ârlietu ministrs Edgars Rinkçviès (RP) savâ "Twitter" kontâ iepriekð rakstîja: «Runâju ar LTV ìenerâldirektoru Belti, pilnîbâ atbalstu LTV ideju veidot kopîgu Baltijas valstu telekanâlu krievu valodâ, ÂM palîdzçs.»

Cik ilgâ laikâ ðî iecere varçtu tapt par reâlu projektu, pagaidâm nav zinâms. Kâ norâda Belte, «tas atkarîgs no veselâm trijâm finanðu ministrijâm».

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.