December 06 2019 22:46:01
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
PBKVisticamâk, kaimiòvalstî publicitâti gûs vçl kâda ziòa no Latvijas. Proti, Latvijas teritorijâ uz trim mçneðiem tiks atslçgts Krievijas kanâls RTR, bet pret "Pirmo Baltijas kanâlu" sâkta vçl viena administratîvâ pârkâpuma lieta. Ðâdâ veidâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome sâk cîòu pret tendenciozu informâciju, kas Latvijâ ieplûst ar vairâku Krievijas mediju starpniecîbu.

Latvijas likumi aizliedz medijiem kurinât naidu un izplatît tendenciozas vai apzinâti maldinoðas ziòas. Mediju uzraugu veiktais monitorings parâdîjis, ka Pirmajâ Baltijas kanâlâ retranslçtais Krievijas 1. kanâla raidîjums "Vremja" martâ, stâstot par notikumiem Ukrainâ, bijis vienpusîgs un neobjektîvs. Nacionâlâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome par ðiem siþetiem sâkusi administratîvo pârkâpumu lietu.

«Jautâjums ir par to, vai Pirmajam Baltijas kanâlam tik ïoti vajag nodarboties ar Krievijas kara propagandu, jo principâ viòi varçtu izòemt ðo raidîjumu "Vremja" un problçma lielâ mçrâ bûtu atrisinâta. Jo mums nav intereses uz Latvijâ veidotu saturu kaut kâ viòus ierobeþot. Te mçs nerunâjam par Latvijâ veidoto saturu, mçs nerunâjam par Latvijas ziòâm, kas ir tûlît pçc Maskavas ziòâm,» aizrâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Lietu izskatîs aptuveni divos mçneðos.

Likumâ noteikts skaidri – ja kanâlu gada laikâ trîsreiz soda par kâdiem pârkâpumiem, mediju uzraugi lemj par tâ slçgðanu. PBK divi sodi jau ir un, ieskaitot ðodien sâkto lietu, vçl divi iespçjamie pârkâpumi ir izskatîðanas stadijâ. Kanâla pârstâvji gan ðâdu padomes rîcîbu pielîdzina cenzûrai

«NEPLP padomes cîòa pret PBK patiesîbâ liecina par cîòu pret vçrtîbâm, kas liktas Eiropas Savienîbas mediju politikas pamatos – informâcijas brîvîbu, viedokïu daþâdîbu un mediju daudzveidîbu. Padome ar saviem nemitîgajiem centieniem aizliegt vai ierobeþot savas valsts iedzîvotâjiem pieeju no Krievijas raidoðo mediju saturam demonstrç tipisku padomiskâs domâðanas stilu un rîcîbu un pçc bûtîbas cenðas darboties kâ politiskais cenzors,» paziòojumâ norâda «Baltijas mediju alianse».

Kanâla "Rossija RTR" râdîðanu Latvijas teritorijâ padome nolçma uz trim mçneðiem apturçt vispâr. Lçmums stâsies spçkâ nâkamajâ dienâ pçc tâ publicçðanas "Latvijas Vçstnesî", kas notiks nâkamnedçï. Arî ðis lçmums pieòemts Ukrainas krîzes atspoguïojuma dçï.

«Mçs konstatçjâm naida kurinâðanu etniskâs un valsts piederîbas dçï un arî aicinâjumu uz karu vai militâra konflikta izraisîðanu. Ðie ir tie nosacîjumi, kas likumâ ir minçti, kâdos gadîjumos ir jâierobeþo,» uzsver masu mediju eksperts.

Arî Lietuvas Radio un televîzijas komisija domâ lîdzîgi.

Skarbi pret tendenciozu saturu vairâkos krieviski raidoðos kanâlos vçrðas arî Lietuvas Radio un televîzijas komisija. Lietuva jau reiz uz trim mçneðiem apturçja PBK darbîbu savâ teritorijâ, kad medijs skatîtâjiem piedâvâja lietuvieðu ieskatâ melîgu un aizvainojoðu interpretâciju par 1991. gada 13. janvâra traìiskajiem notikumiem Viïòâ. Martâ Lietuvas tiesa sankcionçja uz laiku pârtraukt Krievijas telekanâla "NTV-Mir" retranslçðanu.

Toties vakar lietuvieði pieprasîjuði uz trim mçneðiem daïçji pârtraukt arî "RTR Planeta" râdîðanu, jo raidîjums "Vesti nedeïi" attaisnojis Ukrainas spçka struktûru vardarbîbu pret iedzîvotâjiem, kâ arî musinâjis uz naidu starp krieviem un ukraiòiem. Latvijas mediju uzraugi gan norâda – maldinoða satura ierobeþoðanu krietni apgrûtina ïoti nepilnîga Eiropas direktîva, par kuras maiòu padome nopietni iestâjoties.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
· Velkam ārā folija ce...
· [img]http://freefm.l...
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.