May 31 2020 19:55:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Baltcom" noslçdz jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu.
Baltcom"TV3 Latvia" un "Baltcom" noslçguði jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu, tâ informçja mediju koncerna "Modern Times Group" (MTG) sabiedrisko attiecîbu vadîtâja Marta Zandersone.

«Ðodien uzòçmumi «Baltcom» un "TV3 Latvia" parakstîjuði jaunu lîgumu, kas nodroðinâs kanâla TV3 translâciju "Baltcom" klientiem arî turpmâk. Lîguma detaïas ir konfidenciâlas, puses vienojuðâs tâs neatklât,» norâda Zandersone.

"Baltcom" valdes priekðsçdçtâjs Vojko Rovere norâda: «Esam gandarîti, ka ir izdevies panâkt savstarpçji pieòemamu vienoðanos par TV3 retranslâciju, jo tas nozîmç, ka arî turpmâk mûsu klienti varçs skatîties ðo televîzijas kanâlu. TV3 bûs pieejams "Baltcom" klientiem gan kabeïtelevîzijâ, gan digitâlajâ televîzijâ, gan arî interaktîvajâ televîzijâ, ar ko klientus plânojam iepazîstinât jau maijâ».

Arî "Baltcom" norâda, ka vienojuðies neizpaust lîguma detaïas.

Kâ ziòots, martâ MTG un "Baltcom TV" vienojâs par diviem mçneðiem pagarinât lîgumu par TV3 retranslâciju, savukârt ar "Lattelecom" vienoðanos nepanâca.

MTG iepriekðçjais lîgums ar abâm kompânijâm par TV3 translâciju beidzâs 31.martâ.

Skandinâvijas mediju koncernam "Modern Times Group" (MTG), kurð kopð 1998.gada darbojas Latvijâ, pieder telekanâli TV3, 3+, TV6, LNT, TV5 un "Latvijas Mûzikas kanâls".

Kâ liecina «Firmas.lv» informâcija, SIA «Baltcom TV» dibinâta 1991.gadâ. «Baltcom» ir viens no lielâkajiem elektronisko sakaru un elektroenerìijas uzòçmumiem Latvijâ, kas piedâvâ analogâs un interaktîvâs digitâlâs TV pakalpojumus, âtrgaitas internetu un fiksçto telefonsakaru pakalpojumus, kopð 2013.gada augusta arî elektroenerìijas tirdzniecîbas pakalpojumus mâjsaimniecîbâm.

"Baltcom TV" îpaðnieki ir "RPAX One S.A.", kam pieder 99,96% akciju, un VAS "Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs" ar 0,04% uzòçmuma daïu.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: Baltcom MTG TV3 Līgumi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM