April 22 2019 23:19:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV satura uzlaboðanai krievu valodâ pieðíir vairâk nekâ pusmiljonu.
Latvijas TelevīzijaOtrdien Ministru kabinets aiz slçgtâm durvîm nolçma pieðíirt aptuveni 600 000 eiro Latvijas Televîzijas (LTV) satura uzlaboðanai krievu valodâ, pçc valdîbas sçdes þurnâlistiem atklâja Ministru prezidente Laimdota Straujuma (Vienotîba).

Viòa gan izvairîjâs runât par to, kâdi uzlabojumi gaidâmi LTV saturâ krievu valodâ, bilstot, ka valdîba lemj par lîdzekïu pieðíirðanu, nevis saturu.

Vienlaikus viòa bilda, ka par plânoto valdîbas sçdç informâciju sniedzis Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòu lîdzekïu padomes vadîtâjs Ainârs Dimants.

Dimants aìentûrai LETA sacîjis, ka 682 399 eiro pieðíirti krievvalodîgajiem domâtâ satura izveidei un izplatîðanai LTV7 kanâlâ, kâ arî LR4 un portâlâ lsm.lv. Lîdzekïi pieðíirti satura izstrâdei krievu valodâ, kâ arî tâ izplatîðanai un mârketingam.

Lielâkâ daïa finansçjuma pieðíirta LTV, kas kanâlâ LTV7 plâno veidot rîta ziòas krievu valodâ, kas bûs skatâmas katru dienu, un ik svçtdienas analîtisko ziòu raidîjumu. Plânots izveidot jaunu studiju rîta ziòâm, jo esoðo tajâ laikâ aizòems raidîjums Rîta panorâma, kâ arî iegâdât papildus kameras filmçðanai izbraukumos, norâdîja Dimants. Iknedçïas pçtnieciskâs þurnâlistikas raidîjumam papildus studija plânota netiek, vçsta LETA.

Latvijas Radio (LR) saòems 250 000 eiro, kas tikðot novirzîti LR4 apraides paplaðinâðanai un krievvalodîgâ satura veidoðanai radio, kâ arî lsm.lv portâla vajadzîbâm. Dimants arî piebilda, ka lsm.lv varçtu portâlâ izvietot arî LTV7 veidotos video materiâlus, kâ arî domâts tiekot par to izvietoðanu citos paðmâju interneta portâlos.

Uz jautâjumu, vai finansçjums domâts vienotâ Baltijas telekanâla krievu valodâ veidoðanai, Dimants norâdîja, ka tas veicinâðot iestrâdòu izveidi un pilnvçrtîgam darbam bûtu nepiecieðams ikgadçjs finansçjums vismaz 2,5 miljonu eiro apmçrâ, kas arî tikðot prasîts no nâkamâ valsts budþeta.

Lai Latvija pilnvçrtîgi spçtu piedalîties ðâda kanâla darbâ, tai dienâ bûtu nepiecieðams radît divas lîdz trîs stundas aktuâlu videomateriâlu. Tâpat arî nepiecieðams bûðot sadarboties izklaidçjoða un cita veida satura iegâdç, par ko jau esot runâts ar Ukrainas telekompânijâm, kâ arî ar neatkarîgo Krievijas telekanâlu Doþdj.

Avots: www.diena.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV Finanses 
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.