April 22 2019 21:26:57
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP aicina OTV atsaukt nepatiesu informâciju.
NEPLP ziņasAtbildot uz SIA ´Ogres televîzija¡ (OTV) vadîtâjas Daces Tribockas medijos paustajiem apgalvojumiem par vçrðanos pret viòas vadîto TV kanâlu ("Tribocka: Notiek nepamatota un apzinâta vçrðanâs pret OTV¡, Nozare.LV, 7.maijs), Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) paskaidro:


1. D. Tribocka norâda, ka ´NEPLP vadîbas pretdarbîbas rezultâtâ tiek kavçti pienâkoðie maksâjumi par sabiedriskâ pasûtîjuma raidîjumiem.¡

Iepazîstoties ar NEPLP revîzijas komisijas ziòojumiem par komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi, var kontatçt, ka OTV noteiktajos termiòos regulâri nav iesniegusi lîgumâ paredzçto informâciju, lai lemtu par naudas atmaksu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi. Tâtad, paðas OTV vainas dçï NEPLP nevarçja lemt par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi un izdevumu segðanu.

Katrâ no trim ðogad notikuðajâm NEPLP sçdçm (21. februârî, 27. martâ un 17. aprîlî), kur tika skatîts jautâjums par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, konstatçjâm, ka no OTV nav saòemti dokumenti, lai lemtu par naudas atmaksu. Piemçram, vçl 27. martâ NEPLP nebija saòemta lîgumâ un konkursa nolikumâ paredzçtâ informâcija par februârî îstenoto sabiedrisko pasûtîjumu.

2. D. Tribocka apgalvo, ka ´NEPLP vadîtâjs A. Dimants un tâs loceklis G. Grûbe nozares speciâlistu vidû nav slçpuði, ka viòu mçríis ir iznîcinât jaunizveidoto kanâlu, nespçjot to pamatot ar kâdiem objektîviem apsvçrumiem.¡

NEPLP lûdz D. Tribockai atsaukt ðo nepatieso apgalvojumu, jo nedz NEPL Padomes priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants, nedz NEPL Padomes loceklis Gints Grûbe nav aicinâjuði iznîcinât kâdu no TV kanâliem.

3. D. Tribocka apgalvo, ka "uzraugoðâ institûcija NEPLP vçrð nepamatotu uzbrukumu kanâla darbîbai, piemçram, nepildot savstarpçji noslçgtâ sabiedriskâ pasûtîjuma lîguma nosacîjumus."

NEPLP lûdz D. Tribockai atsaukt ðo nepatieso apgalvojumu, jo NEPLP pilda sabiedriskâ pasûtîjuma lîguma nosacîjumus, bet tieði OTV to nav darîjusi, savlaicîgi neiesniedzot informâciju par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Vçlamies uzsvçrt, ka, lemjot par naudas atmaksu, NEPL padomes locekïi padziïinâti nevçrtç un nekâdâ veidâ neietekmç komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma satura kvalitâti. NEPLP lçmumi tiek pieòemti koleìiâli, balsojot visiem pieciem padomes locekïiem.

Pirms naudas atmaksas par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi, NEPLP vçrtç:

 • Katra medija veidoto raidîjumu un siþetu atbilstîbu NEPLP pçrn izsludinâtâ konkursa par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komercmedijiem nolikumam;
 • Siþetu un raidîjumu atbilstîbu sabiedriskâ pasûtîjuma gada plânam un raidîjumumu koncepcijâm;
 • Finanðu dokumentus – iesniegto doklumentu atbilstîbu sabiedriskâ pasûtîjuma finanðu izlietojuma plânam.

  Visu trîs komerctelevîziju (Re:TV, Rîga TV24 un OTV) sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros veidoto raidîjumu kvalitâti, atbilstoði noslçgtajam lîgumam, reizi ceturksnî vçrtç mediju eksperti.

  NEPLP aicina Tribockas kundzi neizplatît nepamatotas ziòas, tâ vietâ veltot enerìiju TV kanâla attîstîbai. Nepiecieðamîbas gadîjumâ NEPLP var organizçt OTV vadîbas tikðanos ar Re:TV un Rîga TV24 pârstâvjiem, kuri var iepazîstinât ar savu pieredzi precîzas informâcijas sagatavoðanâ par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

  AVOTS: www.neplp.lv
 • Ziņas birkas:
  Komentāri
  2 #1 princ_fm
  on May 09 2014 00:38:24
  122 #2 Rolands Strautmalis
  on May 20 2014 16:39:03
  Bagâts dara kâ grib, nabags - kâ var! OTV nav no nabagajiem. Vai gan citâdi 2. TV kanâla raidîtâjs Ogrç joprojâm, vairâkus mçneðus pçc raidîðanas pârtraukðanas, netiktu izslçgts? Tas ir çterâ, proti, silda gaisu 24 stundas diennaktî. Protams, arî agrâk, kad bija raidîjumi ðajâ kanâlâ, raidîtâjs darbojâs visu diennakti, bet tas tomçr bija pamatoti.

  Es atvainojos, ja par to nav jâmaksâ OTV, bet kâds taèu par elektrîbas patçriòu maksâ vai arî nemaksâ, bet tçrç. Kâ tas saucas??? Jebkurâ gadîjumâ tâds pastulbums tas ir, bet tâluztveres entuziastiem bez jebkâda pamata traucç brîvâ frekvencç medît atlikuðos 2. kanâla signâlus no citâm valstîm.

  73!
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Kolosāla ekspozīcija...
  · Jā, kā interesanti p...
  · Interesants variants...
  · Neiet tiem draugiem....
  · Nedaudz ārpus tēmas....
  · Jā, nav pat tādu uzt...
  · [i]Latvija ir 2. vie...
  · Nu arī LV konferencē...
  · Atkal kādam ir aiztu...
  · Nēesi vēl izslimojis...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 2

  · Members Online: 0

  · Total Members: 302
  · Newest Member: Masuks
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Domaju ,varbut interne...
  Paldies ,par atbildi :...
  Ā tas tā ja nezini kas...
  RDS signāls jaucas MPX...
  ir šitāds RDS http...
  Jaunākās Bildes

  30w fm transmitter+RDS

  2.4Ghz antena.

  2.4Ghz antena

  XO FM Limbaži 2018

  HF Antenu masti Saar...

  Radio lokācija, radi...

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.