April 22 2019 23:19:52
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV plâno izkonkurçt PBK.
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzija (LTV) par valdîbas pieðíirtajiem lîdzekïiem krievvalodîgajiem domâtâ satura izveidei plâno èetras reizes palielinât LTV7 piedâvâto saturu krievu valodâ, izveidot jaunu studiju un ar savâm ziòâm un televîzijas sejâm izkonkurçt Pirmo Baltijas Kanâlu (PBK), tâ pastâstîja LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte.

Patlaban norit darbs pie koncepcijas precizçðanas. Pirmie jauninâjumi LTV7 ekrânos varçtu parâdîties septembrî, un tâs varçtu bût divas jaunas pârraides. Patlaban esoðais 2,5 stundu saturs krievu valodâ tiks palielinâts èetras reizes. Kâdi bûs ðie raidîjumi, Belte pagaidâm neatklâj, norâdot, ka LTV strâdâ konkurences apstâkïos.

Ir plânots veidot rîta ziòu un izklaides tendences ar savâm, zinâmâm sejâm, lai ðajâ jomâ spçtu izkonkurçt PBK, norâda Belte. TV sejas LTV uzrunâðot pati, taèu, ja visus speciâlistus neizdosies atrast, tiks rîkots konkurss.

Otrs formâts, kas vçl tiks apspriests, paredz brîvdienâs piedâvât nedçïas apskatu krievu valodâ.

Jaunâ studija tapðot lîdz augusta beigâm, lai septembrî tajâ var sâkt realizçt iecerçtos plânus.

Tâ kâ LTV redzçjumu par krievvalodîgiem domâtâ satura veidoðanu bijis jâizstrâdâ diezgan îsâ laika posmâ, daudzas detaïas vçl tiks precizçtas un televîzija patur tiesîbas savu konceptu mainît, norâda Belte.

Kâ ziòots, valdîba otrdien nolçma pieðíirt 682 399 eiro krievvalodîgajiem domâtâ satura izveidei un izplatîðanai LTV7 kanâlâ, kâ arî LR4 un portâlâ «lsm.lv», informçja Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants.

Aizbildinoties ar to, ka jautâjums tika izskatîts valdîbas sçdes slçgtajâ daïâ, Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V) þurnâlistiem vien apstiprinâja, ka finansçjums ir pieðíirts, lai uzlabotu programmu saturu. Jautâjums nav bijis saistîts ar jaunveidojamo vienoto Baltijas kanâlu krievu valodâ.

Dimants paskaidroja, ka lîdzekïi pieðíirti satura izstrâdei krievu valodâ, kâ arî tâ izplatîðanai un mârketingam LTV7, LR4 un "lsm.lv" platformâs. Finansçjumu tam paredzçts pieðíirt no budþeta programmas "Lîdzekïi neparedzçtiem gadîjumiem".

Lielâkâ daïa finansçjuma pieðíirta Latvijas televîzijai (LTV), kas kanâlâ LTV7 plâno veidot rîta ziòas krievu valodâ, kas bûs skatâmas katru dienu, un ik svçtdienas analîtisko ziòu raidîjumu. Plânots izveidot jaunu studiju rîta ziòâm, jo esoðo tajâ laikâ aizòems raidîjums "Rîta panorâma", kâ arî iegâdât papildus kameras filmçðanai izbraukumos, norâdîja Dimants. Iknedçïas pçtnieciskâs þurnâlistikas raidîjumam papildus studija plânota netiek.

Latvijas Radio (LR) saòems 250 000 eiro, kas tikðot novirzîti LR4 apraides paplaðinâðanai un krievvalodîgâ satura veidoðanai radio, kâ arî "lsm.lv" portâla vajadzîbâm. Dimants arî piebilda, ka "lsm.lv" varçtu portâlâ izvietot arî LTV7 veidotos video materiâlus, kâ arî domâts tiekot par to izvietoðanu citos paðmâju interneta portâlos.

Uz jautâjumu, vai finansçjums domâts vienotâ Baltijas telekanâla krievu valodâ veidoðanai, Dimants norâdîja, ka tas veicinâðot iestrâdòu izveidi un pilnvçrtîgam darbam bûtu nepiecieðams ikgadçjs finansçjums vismaz 2,5 miljonu eiro apmçrâ, kas arî tikðot prasîts no nâkamâ valsts budþeta.

Lai Latvija pilnvçrtîgi spçtu piedalîties ðâda kanâla darbâ, tai dienâ bûtu nepiecieðams radît divas lîdz trîs stundas aktuâlu videomateriâlu. Tâpat arî nepiecieðams bûðot sadarboties izklaidçjoða un cita veida satura iegâdç, par ko jau esot runâts ar Ukrainas telekompânijâm, kâ arî ar neatkarîgo Krievijas telekanâlu "Doþdj".

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
1 #1 Norm
on May 10 2014 08:57:56
Cik var tiem krieviem buchot pakaljas? Neviena LV televiizija neko normaalu nespeej piedaavaat jau latvieshiem, Vai nepietiek ar stulbajiem krievu seriaaliem, filmaam? Nav briinums ka visi skataas krievijas kanaalus, kur vismaz neraada visu laiku vecas filmas, pasniedzot kaa jaunu filmu. TAs gan TV3 un LNT laucinjaa. LNT jau sen baro ar krievu drazu, jeega no taa?
10 #2 Sarkangalvīte
on May 10 2014 16:34:43
Lai izkonkurçtu PBK ir jâdegradçjas vel vairâk, kâ tam kantorim. LTV jau var mçìinât, tâpat tur nekâ diþa nav Cool
19 #3 Yahoo
on May 10 2014 21:49:55
Grisha, Tu laikam îsti nesproti, kas te notiek un kapçc tâ dara Wink
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.