April 22 2019 21:26:06
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ierosina pârbaudi pret NEPLP valdes locekli Gintu Grûbi par "finansçjuma karuseïiem".
NEPLP ziņasPret Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâja vietnieku Gintu Grûbi ierosinâta pârbaude KNAB. Vienkârðoti lietas bûtîba ir ðâda – G. Grûbe nosaka filmu mâkslas prioritâtes, pats pçc tam saòem naudu, pats iztçrç un vçl uzrauga gatavo darbu pârraidîðanu televîzijâ.

Gints Grûbe pamatâ ir filmu nozares darbonis, producents un scenârists, kurð kâdu laiku piedalîjies arî televîzijas raidîjumu veidoðanâ. Pirms diviem gadiem viòð tika ievçlçts arî NEPLP. Viòa tieðais darba pienâkums ir uzraudzît Latvijas Televîzijas darbîbu, taèu tas viòam netraucç pelnîties arî citur. Viòð ir 50% kapitâldaïu îpaðnieks producentu kantorî SIA Mistrus Media, vçl piedalâs arî mâkslinieciskajâ padomç nodibinâjumâ Rîga 2014.

Pats nosaka prioritâtes, pats saòem naudu.

Pieïaujams, ka kino nozarç Gints Grûbe atrodas intereðu konflikta stâvoklî: viòð ieòem Latvijas Filmu padomes priekðsçdçtâja posteni. Filmu padome ar savu darbu ietekmç valsts lîdzekïus daloðâ Nacionâlâ kinocentra darbîbu un formulç tos nosacîjumus, pçc kuriem kinocentram jâvadâs, dalot trûcîgo valsts finansçjumu filmu nozarei.

Filmu padomes priekðsçdçtâja loma ðajâ procesâ ir visai bûtiska. Ja kâds no potenciâlajiem finansçjuma pieprasîtâjiem (tajâ skaitâ Mistrus Media) jau iepriekð ir informçts par valsts vârdâ definçtajâm prioritâtçm, nav samçrâ grûti konkursâ pieteikt tieði tâdu projektu, kâdu jau iepriekð NKC bûs noteicis kâ nozîmîgu un tâtad atbalstâmu.

Ja paskatâs Mistrus Media iesniegtos finansçjuma pieprasîjumus – gandrîz vienmçr trâpîts desmitniekâ: pieprasîta valsts nauda tieði stratçìijai atbilstoðu projektu realizâcijai. 2012. gadâ NKC atbalstîjis divus Mistrus Media iesniegtos projektus kopsummâ par 65 000 latiem (apmçram 10% no togad kopçjâ vispâr pieejamâ valsts finansçjuma filmu nozarei). 2013. gadâ reìistrçts ievçrojams kâpums: NKC pieðíîrums trijiem Mistrus Media projektiem bijis vairâk nekâ 225 000 latu liels (apmçram 30% no kopçjâ pagâjuðogad valsts veltîtâ finansçjuma filmu nozarei). Uz ðo gadu ar NKC starpniecîbu Mistrus Media tika pie atseviðía atbalsta vçl diviem projektiem: 30 700 latu plus vçl 10 000 apmçrâ. Kopâ tâtad vairâk nekâ 355 tûkstoði latu.

Rîga 2014 atklâti pieðíir naudu Mistrus Media

Nodibinâjuma Rîga 2014 uzdevums ir nodroðinât visu mâkslas programmu un pasâkumu kompleksu, kas saistîti ar Rîgu kâ Eiropas kultûras galvaspilsçtu ðogad. Nodibinâjumu, kuru finansç galvenokârt no valsts un paðvaldîbu lîdzekïiem, koordinç speciâli izveidota mâkslinieciskâ padome. Tajâ iekïauts arî NEPLP loceklis Gints Grûbe, par to vismaz pçdçjos divus gadus saòemot 8400 latu honorâru katru gadu.

Starp tiem projektiem, kas guvuði mâkslinieciskâs padomes akceptu, ir arî projekts par pasâkuma organizçðanu Centrâltirgû. Finansçjumu 53 529 eiro apmçrâ saòçma Mistrus Media, kuras lîdzîpaðnieks, producents, reþisors un projektu autors ir Gints Grûbe (kâ viòð to pats norâda savâ CV).

Interesantas ministriju naudas.

Iepriekðminçtie piemçri neattiecas uz NEPLP darbîbas sfçru, taèu arî G. Grûbes kâ valsts amatpersonas atbildîbas sfçrâ saskatâmi interesanti maksâjumi desmitu tûkstoðu apmçrâ. Portâlâ pietiek.com parâdîjusies analîze, kurâ norâdîti interesanti darîjumi, kâdus ministrijas slçguðas par reklamçðanos daþâdos medijos. Cita starpâ redzams: Labklâjîbas ministrija kopð 2011. gada laikâ, kad to vadîja iepriekðçjâ ministre Ilze Viòíele, par daþâdâm reklâmas kampaòâm samaksâjusi LTV kopumâ 9177,50 latus, kas bijuði sadalîti seðâs porcijâs. Ðajâ paðâ laikâ Mistrus Media no Labklâjîbas ministrijas struktûrâm saòçma 11 913,30 latus. Tâtad izveidojâs situâcija: tieði tas NEPLP loceklis, kura tieðais pienâkums ir uzraudzît LTV – tajâ skaitâ ministrijas reklamçðanos LTV, tajâ paðâ laikâ caur sev piederoðo firmu saòçma naudu no tâs paðas ministrijas.

Papildus minçtajam gadîjumam konstatçti vismaz vçl divi lîdzîgi gadîjumi, kad Mistrus Media saòçma naudu no Ekonomikas ministrijas (toreizçjais ministrs – Daniels Pavïuts) pakïautîbâ esoðâs Tûrisma attîstîbas valsts aìentûras (32 tûkstoði latu), kâ arî tolaik Edmunda Sprûdþa vadîbâ strâdâjoðâs Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas ministrijas struktûrâm (daþi simti). Jâpiebilst, ka pârçjiem NEPLP locekïiem (Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Dainis Mjartâns, Ivars Zviedris) ðâdas intereðu konflikta situâcijas ne tuvu nav konstatçjamas – neviens no viòiem caur privâtfirmu nesaòem desmitus tûkstoðu no ministrijâm, kuras pçc tam reklamçjas NEPLP uzraugâmajos sabiedriskajos medijos.

Aizpagâjuðajâ gadâ algâ un honorâros G. Grûbe no savas firmas saòçmis 10 600 latu (pretstatâ 7800 latu algai pamatdarbâ NEPLP), bet pagâjuðogad – jau 13 tûkstoðu honorâru. Kâ jau minçts, tam jâpieskaita ik gadus saòemtie 8400 latu no Rîga 2014, neskaitot daþâdus mazâkus ieòçmumus no kâda Jaunâs demokrâtijas centra u.c., kas visi mçrâmi tûkstoðos.

KNAB un Saeima íeras klât.

Uz Neatkarîgâs jautâjumiem G. Grûbe atbildçja, ka NEPLP darbîbâ ievçrojot likumu normas un labas pârvaldîbas principus. Viòð norâdîja, ka «apturçjis darbîbu [Mistrus Media] valdç», kolîdz ticis ievçlçts NEPLP. G. Grûbe raksta arî: «.. kas Jûs esat un kâdam nolûkam ðî informâcija Jums vajadzîga, jo likums nenosaka, ka uz .. vçstulçm jâatbild.»

Par to, ka pret G. Grûbi 8. maijâ ierosinâta pârbaudes lieta, Neatkarîgo informçja KNAB priekðnieka vietniece Ilze Jurèa. Likums nenosaka, cik ilgâ laikâ jânopratina pats izmeklçjamais, taèu zinâms, ka G. Grûbe uzreiz devâs «ârzemju komandçjumâ». Jautâjumam uzmanîbu pievçrsusi arî Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko jautâjumu komisija, kura varçtu Grûbes iespçjamo intereðu konfliktu izskatît otrdienas sçdç, ja vien viòð lîdz tam bûs atgriezies no ârzemçm, Neatkarîgajai atklâja komisijas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece (Nacionâlâ apvienîba).

AVOTS: www.nra.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.