October 21 2019 18:17:11
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Grûbe: Informâcija par iespçjamo intereðu konfliktu ir nepatiesa.
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâja vietnieks Gints Grûbe informâciju par viòa iespçjamo intereðu konfliktu, par ko Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas birojs (KNAB) sâcis pârbaudi, sauc par nepatiesu un apmelojoðu un apsver iespçju vçrsties tiesâ pret þurnâlistu Imantu Liepiòu, kas ðo informâciju esot nosûtîjis KNAB.

Kâ biznesa portâlam Nozare.lv pastâstîja Grûbe, viòð par KNAB sâkto pârbaudi par viòa iespçjamo intereðu konfliktu uzzinâjis ðorît no publikâcijas laikrakstâ Neatkarîgâ un nosûtîjis KNAB vçstuli ar lûgumu informçt viòu par ðo lietu.
Grûbe uzsver, ka KNAB nav ierosinâjis lietu, bet gan sâcis pârbaudi par faktiem saistîbâ ar Liepiòa iesniegto informâciju. Grûbe norâda, ka publicçtâ informâcija ir faktu sagrozîðana un tâ ir nepatiesa un apmelojoða. Grûbe konsultçsies ar advokâtiem par iespçju vçrsties tiesâ pret Liepiòu par goda un cieòas aizskarðanu.

Kâ ziòots, par iespçjamu intereðu konflikta neievçroðanu KNAB sâcis pârbaudi par NEPLP priekðsçdçtâja vietnieku Grûbi, treðdien vçsta laikraksts Neatkarîgâ. Par to, ka pret Grûbi 8.maijâ ierosinâta pârbaudes lieta, laikrakstu informçja KNAB priekðnieka vietniece Ilze Jurèa. Jautâjumam uzmanîbu pievçrsusi arî Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko jautâjumu komisija, kura varçtu Grûbes iespçjamo intereðu konfliktu izskatît otrdienas, 20.maija, sçdç.

Grûbe ir producents un scenârists, kurð kâdu laiku piedalîjies arî televîzijas raidîjumu veidoðanâ. Pirms diviem gadiem viòð tika ievçlçts arî NEPLP, un viòa tieðais darba pienâkums ir uzraudzît Latvijas Televîzijas darbîbu, taèu tas viòam nav traucçjis pelnîties arî citur. Viòð ir 50% kapitâldaïu îpaðnieks producentu SIA "Mistrus Media", kâ arî piedalâs mâkslinieciskajâ padomç nodibinâjumâ "Rîga 2014".

Tiek pieïauts, ka Grûbe atrodas intereðu konflikta stâvoklî tieði saistîbâ ar kino nozares projektiem, jo paralçli uzskaitîtajiem pienâkumiem viòð veic Latvijas Filmu padomes priekðsçdçtâja pienâkumus. Jâòem vçrâ, ka Filmu padome ar savu darbu ietekmç valsts lîdzekïus daloðâ Nacionâlâ kinocentra (NKC) darbîbu un formulç tos nosacîjumus, pçc kuriem kinocentram jâvadâs, dalot trûcîgo valsts finansçjumu filmu nozarei.

Filmu padomes priekðsçdçtâja loma ðajâ procesâ ir visai bûtiska. Ja kâds no potenciâlajiem finansçjuma pieprasîtâjiem, tajâ skaitâ Mistrus Media, jau iepriekð ir informçts par valsts vârdâ definçtajâm prioritâtçm, nav grûti konkursâ pieteikt tieði tâdu projektu, kâdu jau iepriekð NKC bûs noteicis kâ nozîmîgu un tâtad atbalstâmu.

Papçtot Mistrus Media iesniegtos finansçjuma pieprasîjumus - gandrîz vienmçr trâpîts desmitniekâ: pieprasîta valsts nauda tieði stratçìijai atbilstoðu projektu realizâcijai. 2012.gadâ NKC atbalstîjis divus Mistrus Media iesniegtos projektus kopsummâ par 65 000 latiem (apmçram 10% no togad kopçjâ vispâr pieejamâ valsts finansçjuma filmu nozarei). 2013.gadâ reìistrçts ievçrojams kâpums: NKC pieðíîrums trijiem Mistrus Media projektiem bijis vairâk nekâ 225 000 latu liels (apmçram 30% no kopçjâ pagâjuðogad valsts veltîtâ finansçjuma filmu nozarei). Uz ðo gadu ar NKC starpniecîbu Mistrus Media tika pie atseviðía atbalsta vçl diviem projektiem: 30 700 latu plus vçl 10 000 apmçrâ. Kopâ tâtad vairâk nekâ 355 000 latu.

Nodibinâjuma Rîga 2014 uzdevums ir nodroðinât visu mâkslas programmu un pasâkumu kompleksu, kas saistîti ar Rîgu kâ Eiropas kultûras galvaspilsçtu ðogad. Nodibinâjumu, kuru finansç galvenokârt no valsts un paðvaldîbu lîdzekïiem, koordinç speciâli izveidota mâkslinieciskâ padome. Tajâ iekïauts arî Grûbe, par to vismaz pçdçjos divus gadus saòemot 8400 latu honorâru katru gadu. Starp tiem projektiem, kas guvuði mâkslinieciskâs padomes akceptu, ir arî projekts par pasâkuma organizçðanu Centrâltirgû. Finansçjumu 53 529 eiro apmçrâ saòçma Mistrus Media, kuras lîdzîpaðnieks, producents, reþisors un projektu autors ir Grûbe.

Aizpagâjuðajâ gadâ algâ un honorâros Grûbe no savas firmas saòçmis 10 600 latu (pretstatâ 7800 latu algai pamatdarbâ NEPLP), bet pagâjuðogad - jau 13 000 latu honorâru. Kâ jau minçts, tam jâpieskaita ik gadus saòemtie 8400 latu no Rîga 2014, neskaitot daþâdus mazâkus ieòçmumus no kâda Jaunâs demokrâtijas centra u.c., kas visi mçrâmi tûkstoðos, norâda laikraksts.

AVOTS: www.diena.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.