April 22 2019 23:27:25
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Aicinâjums atbalstît Latvijas Sabiedriskâ medija tapðanu.
NEPLP ziņasKopð 2014. gada februâra, vçrojot notikumus Ukrainâ, esam sapratuði, cik apdraudçti patiesîbâ esam. Mçrítiecîgs informatîvais karð saðíeltu sabiedrîbu âtri var polarizçt lîdz etniskam naidam – vienai no bîstamâkajâm parâdîbâm ikvienas valsts, nâcijas pastâvçðanai. Latvijai ir tikai viena iespçja augt – esot demokrâtiskai, Satversmes valstij un vienotai sabiedrîbai, kurâ jautâjums par mûsu valsts pamatvçrtîbu ir atbildams îsi un konkrçti: "Tâ ir mûsu kopîga zeme, mûsu bçrnu nâkotne." Ðodien ne visi Latvijas iedzîvotâji jûtas piederîgi mûsu zemei; ðîm ðaubâm topot dziïâkâm, tâs izmanto mûsu austrumu kaimiòð. Kamçr Latvija nav vienota, tâ vienmçr ir un paliks viegls mçríis.

Saðíelta sabiedrîba, kur daïa mûsu cilvçku faktiski dzîvo citas valsts definçtâ dienas kârtîbâ, pastâvçs tik ilgi, kamçr nespçsim piedâvât pienâcîgu informatîvo alternatîvu. Nevis propagandu, bet neatkarîgu, politiski neitrâlu mediju mûsu Satversmes pozîcijâs, kurð ar savu kvalitatîvo profesionâlo piedâvâjumu spçj uzrunât Latvijas cilvçkus tâ, lai cilvçki paðapzinîgi, paðpaïâvîgi un arî paðpietiekami nostâtos ar seju pret savu zemi. Mçs gribam uzrunât visus Latvijas ïaudis, taèu ðodien nespçjam sacensties ar kaimiòu zemi miljonu vçrtu izklaides ðovu un seriâlu raþoðanâ. Tomçr mûsu priekðrocîba ir citur – mçs zinâm Latvijas stâstu un Latvijas skatîjumu, ikvienas Latvijas pilsçtas un novada aktualitâtes un varam iedvesmot, par tâm pastâstot citiem.

Latvijas Televîzija (LTV) un Latvijas Radio (LR) ir gatavi darboties vienoti, lai kïûtu par nozîmîgâko mediju visai Latvijas sabiedrîbai. Mçs lepojamies ar mûsu pirmo kopîgi izveidoto mediju – interneta portâlu Lsm.lv, kas ir pierâdîjis - LTV un LR kopdarbam ir savstarpçji papildinoðs efekts, jauna pievienotâ vçrtîba, un ðâda sadarbîba ir izdevîga abâm organizâcijâm.

Valdîbas lçmums par lîdzekïu pieðíirðanu Lsm.lv izveidoðanai 2012.gadâ tapa kâ atbilde uz referendumu, kura mçríis bija apðaubît latvieðu valodas kâ vienîgâs valsts valodas statusu. Tagad, vçl satraucoðâkâ situâcijâ, ir pienâcis laiks spert nâkamo soli un atbalstît nepiecieðamo finansçjumu arî citâm sabiedrisko mediju ilgtermiòa vajadzîbâm. Vispirms jau satura raþoðanai krievu valodâ, lai spçtu pretoties no ârzçmçm plûstoðajai propagandai.

Lsm.lv gan ir parâdîjis arî to, cik administratîvi, juridiski un finansiâli ierobeþotas ir divu noðíirtu saimniecîbu – LTV un LR – sadarbîbas iespçjas. LTV un LR sadarbîba nâkotnç nozîmçtu efektîvâku resursu izlietojumu (iespçjams novçrst funkciju dublçðanos), spçcîgâku ziòu dienestu latvieðu, krievu un angïu valodâ, arî plaðâkas iespçjas veidot izglîtojoðu, kultûras un izklaides saturu. Atbalsts sabiedriskajam medijam bûtu atbalsts ilgtermiòa ieguldîjumiem spçcîga medija tapðanâ – tas, piemçram, ïautu ïoti veiksmîgo LR4 piemçru krievvalodîgâs auditorijas uzrunâðanâ îstenot arî TV.

Jâuzsver, ka ilgstoðas Krievijas propagandas efekts nav novçrðams acumirklî – tam vajadzîgs gan laiks, gan papildu resursi ilgtspçjai. Neatliekamu pasâkumu veikðanai valdîba ir pieðíîrusi LTV un LR 0,7 miljonus eiro, kas vajadzîgi konkrçtiem soïiem Latvijas informatîvâs telpas stiprinâðanai. Taèu tâs nav îstermiòa vajadzîbas – ðogad uzsâktajiem projektiem (ziòu dienestu stiprinâðana, jaudîgâka radio apraide Latvijas pierobeþâ u. c.) bûs jâturpinâs 2015. gadâ un turpmâk. Ilgtermiòa investîcijas LTV un LR attîstîbai mçs jau otro gadu plânojam, pieòemot, ka Latvijâ bûs vienots sabiedriskais medijs. Apzinoties LTV un LR valdes locekïu, kâ arî Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòu lîdzekïu padomes (NEPLP) atbildîbas robeþas, mums ir nepiecieðams apstiprinâjums par atbalstu no valdîbas un Saeimas.

Mçs – Latvijas Televîzijas, Latvijas Radio un NEPLP vadîtâji – aicinâm pieòemt politisku lçmumu par atbalstu Latvijas Sabiedriskajam medijam kâ stabilai valsts investîciju programmai ar noteiktu finansçjuma pieaugumu nâkamajos gados. Esam gatavi izstrâdât pakâpenisku pârmaiòu plânu ar konkrçtiem soïiem vienota sabiedriskâ medija tapðanai, kas nodroðinâtu gan radio un televîzijas, gan jauno mediju platformu attîstîbu. Atbalstâm vienota sabiedriskâ medija veidoðanu, pamatojoties uz NEPLP koncepcijâ ´Par jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi¡ noteikto, ar Finanðu ministriju pirms Ministru kabineta 2013. gada 11. jûnija sçdes saskaòoto finansiâlo ietvaru piecu gadu periodam lîdz valsts simtgadei. Paðlaik mums vajadzîgs valdîbas "" vârds, lai taptu viena Latvijas Sabiedriskâ medija juridiskâ persona un varçtu spert tâlâkos soïus LTV un LR izaugsmes virzienâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR LSM 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.