April 22 2019 21:29:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP ar kabeïoperatoriem pârrunâ TV programmu retranslâcijas praksi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien tikâs ar vairâkiem kabeïoperatoriem un pârrunâja jautâjumus, kas skar ârvalstu TV programmu retranslâciju Latvijâ. Uz tikðanos bija aicinâti un ieradâs visi kabeïoperatori, kuri ir vçrsuðies NEPLP ar vçlmi Latvijâ retranslçt Krievijas TV programmu ´Planeta RTR¡ vai arî jau veic ðîs programmas retranslâciju bez attiecîgas atïaujas, kâ arî ´Planeta RTR¡ tiesîbu turçtâja SIA ´Baltic Media Union¡.

«Mûsu mçríis bija ar kabeïoperatoriem pârrunât tos NEPLP lçmumus, kas varçtu ietekmçt viòu biznesu, kâ arî atkârtoti skaidrot NEPLP nostâju, piemçram, par programmas ´Rossija RTR¡ retranslâcijas ierobeþoðanu. Esmu gandarîts, ka sarunas gaitâ izskançja virkne priekðlikumu par uzlabojumiem Latvijas tiesiskajâ regulçjumâ, lai TV programmu retranslâcijas nosacîjumus padarîtu skaidrâkus un visi komersanti bûtu vienlîdzîgos konkurences apstâkïos,» pçc tikðanâs norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Viens no jautâjumiem, kas tika apspriests sarunas laikâ skar TV kanâla ´Planeta RTR¡ retranslâciju Latvijâ. NEPLP paðlaik sagaida papildu informâciju, kâ arî programmas ierakstus no ´Planeta RTR¡ pilnvarotâ pârstâvja SIA ´Baltic Media Union¡. Pçc prasîtâs informâcijas saòemðanas NEPLP tuvâkajâ sçdç izskatîs vairâku komersantu iesniegumus, kuros lûgta NEPLP atïauja ´Planeta RTR¡ retranslçðanai Latvijâ. Kâ jau ziòots, paðlaik ´Planeta RTR¡ retranslâcija Latvijâ tiek veikta bez attiecîgas atïaujas, ko daþi kabeïoperatori nodçvçjuði par retranslâciju ´testa reþîmâ¡. NEPLP ðodien vienojâs ar kabeïoperatoriem kopîgi strâdât pie tiesiskâ regulçjuma pilnveidoðanas, lai turpmâk padarîtu legâlu programmu testa reþîma izmantoðanu uz laiku, lîdz tiek lemts par attiecîgâs programmas retranslâcijas atïauju. NEPLP pilnîbâ atbalsta kabeïoperatoru paustâs baþas par neskaidras izcelsmes satelît-platformu pieejamîbas izplatîbu Latvijâ, kas kropïo TV retranslâcijas tirgu. NEPLP atkârtoti aicina Iekðlietu ministriju un tiesîbsargâjoðâs institûcijas ierobeþot nelegâla TV satura izplatîbu Latvijâ, kas negatîvi ietekmç godîgas komercprakses veicçjus un var apdraudçt sabiedrîbas droðîbas intereses.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.