January 21 2020 19:16:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2014. gada 18. jûnija sçdi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 18. jûnija sçdç noteica AS "Radio SWH" ar programmu ´Radio SWH Gold¡ par uzvarçtâju konkursâ apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî 94,1 MHz frekvencç.

NEPLP izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietu par iespçjamiem pârkâpumiem SIA ´Ventspils Radio¡ programmâ ´Radio Ventspils¡. Padome konstatçja izplatîtâs programmas neatbilstîbu apraides atïaujai, par ko ir paredzçta atbildîba Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 panta treðajâ daïâ. Par konstatçto pârkâpumu NEPLP piemçroja naudas sodu 2800 euro apmçrâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on June 19 2014 18:15:22
Par radio

SIA "Ventspils Radio" ir SIA "Ventas Balss" meitas uzòçmums, kas 94,5 FM radio viïòos Ventspils pilsçtâ un novadâ raida programmu "Super FM", bet 93.7 FM radio viïòos programmu "Xiti Rosii".

Ventspils ziòas skan darba dienâs katru apaïo stundu no plkst.11 lîdz plkst. 16.

Kontaktpersonas:

* SIA "Ventspils Radio" valdes locekle Ilze Meiere: tâlr. 29481635, e-pasts: ilze@ventasbalss.lv

* Reklâmas jautâjumos: SIA "Ventas Balss" Reklâmas un sludinâjumu nodaïas vadîtâja Mâra Vîgerte:

Tâlr.: 63622642, mob. tâlr.: 28230609
Fakss: 63629584
E-pasts: reklama@ventasbalss.lv
Skype: ventasbalss
Adrese: Saules ielâ 10, Ventspils, LV-3601


Interesants veidojums Angry
122 #2 Rolands Strautmalis
on June 21 2014 23:25:35
Lîdz ðâ gada 4. jûnijam nekad nebiju dzirdçjis ðî interesantâ veidojuma konkrçtu identifikâciju çterâ, bet 4. jûnijâ 09:57 pçc Latvijas laika 93,7 MHz dzirdçju ðâdu paziòojumu: "Tas bija raidîjums "Krievijas Hîti", ko piedâvâ Ventspils Radio". Tûdaï pçc tam sekoja reklâma, kas bija paralçla ar Rîgas un Jelgavas raidîtâjos pârraidîto.

Agrâk ðajâ frekvencç esmu dzirdçjis vietçjo Ventspils reklâmu.

94,5 MHz Ventspils raidîtâju diemþçl neesmu dzirdçjis kopð 2011. gada, kad tur vçl skançja LATVIEÐU RADIO, jo ðajâ frekvencç kaut ko citu dzirdçt tikpat kâ neïauj RÎGA RADIO.

73!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.