December 10 2018 18:34:36
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP lûdz Saeimu grozît likumu TV retranslâcijas jomâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien nolçma vçrsties Saeimâ ar lûgumu precizçt vairâkas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma normas, kas skar ârvalstu TV programmu retranslâciju Latvijâ.

Viens no nepiecieðamajiem likuma precizçjumiem skar t. s. TV raidîjumu ´testa reþîmu¡, kas nepiecieðamîbas gadîjumâ bûtu izmantojams pirms retranslâcijas atïaujas saòemðanas. NEPLP rosina iestrâdât likumâ normu, kas ïautu TV programmu retranslçtâjiem lûgt piemçrot testa reþîmu uz laiku lîdz trim mçneðiem pirms retranslâcijas atïaujas saòemðanas. Paðlaik vairâku kabeïoperatoru praksei retranslçt TV programmas, piemçram, Krievijas ´Planeta RTR¡, testa reþîmâ, nav likumîga pamata. NEPLP ir vairâkkârt brîdinâjusi kabeïoperatorus, ka retranslâcijas veikðanai Latvijâ nepiecieðama attiecîga NEPLP atïauja un paðlaik testa reþîms likumâ nav noteikts, kaut arî nozarç plaði tiek izmantots arî citos gadîjumos.

9. jûnijâ NEPLP rîkoja tikðanos ar kabeïoperatoriem, lai pârrunâtu ´Planeta RTR¡ retranslâciju. Òemot vçrâ no kabeïoperatoriem pausto apòemðanos nepiecieðamîbas gadîjumâ nodroðinât TV programmas retranslâciju bez ziòu un diskusiju raidîjumiem, attiecîbâ uz kuriem NEPLP 3. aprîlî pieòçma lçmumu par programmas ´Rossija RTR¡ retranslâcijas ierobeþoðanu mûsu valstî, NEPLP ir aicinâjis ´Planeta RTR¡ pilnvaroto pârstâvi SIA ´Baltic Media Union¡ (BMU) informçt par iespçjâm veikt TV programmu retranslâciju ar izmaiòâm programmas saturâ. Viens no kabeïoperatoriem – ´Baltcom¡ – ir apliecinâjis gatavîbu veikt izmaiòas retranslçjamâs TV programmas saturâ, ja BMU ðâdu iespçju apstiprinâtu. 13. jûnijâ NEPLP saòçma vçstuli no BMU, kurâ teikts, ka «raidîjumu saturs un izmaiòu veikðana nav mûsu uzòçmuma kompetencç» un lûdz lîdz 4. jûlijam pagarinât atbildes sniegðanu.

NEPLP lûdz Saeimu papildinât Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu, lai dotu NEPLP tiesîbas kopâ ar VAS ´Elektroniskie sakari¡ darbiniekiem ieiet elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tehnisko struktûrvienîbu telpâs un monitorçt retranslâcijas atïauju nosacîjumu izpildi. Tas ïautu NEPLP konstatçt retranslâcijas atïauju nosacîjumu pârkâpumus un tos efektîvi novçrst, kas ðajâ gadîjumâ nav iespçjams.

Bez tam NEPLP aicina paplaðinât retranslâcijas definîciju, attiecinot to arî uz satelîtapraidi. Tas nepiecieðams, lai visi elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu komersanti bûtu vienâdos konkurences apstâkïos – neatkarîgi no programmas izplatîðanas tehnoloìiskâ risinâjuma. NEPLP uzskata, ka, piemçram, uzòçmuma ´VIASAT¡ veiktâ darbîba pçc bûtîbas ir pielîdzinâma retranslâcijai. Tomçr ðâda interpretâcija paðlaik neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ ietvertajai retranslâcijas definîcijai. Lai minçto neatbilstîbu atrisinâtu, arî ir veicami attiecîgi grozîjumi likumâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.