May 31 2020 18:33:41
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Siksnis: Latgalei jâbût specifiskam radio saturam.
ZiņasPar nostâjas maiòu, LR jauniem projektiem, attîstîbas plâniem un lomu informâcijas karâ ar citvalstu propagandu Neatkarîgâs intervija ar J. Siksni.

NEPLP rosinâja attîstît Latgales mediju programmu, lai mazinâtu ârvalstu informâcijas avotu ietekmi. Kâ saturiski izkonkurçt kaimiòvalsts mediju informâcijas telpu? Ir LR4 pieðíirti papildu lîdzekïi, bet, kâ plânojat palielinât auditoriju, jo îpaði gados jaunâku klausîtâju vidû, ja LR4 pamatauditorija ir no 55 lîdz 74 gadiem?

Jâattîsta programma. LR4 kopumâ ir veiksmes stâsts, jo Rîgâ, Latvijâ tâ visu laiku ir vai nu populârâkâ stacija, vai otrâ populârâkâ. Bet programma ir neattîstîta, tâ bijusi pabçrna lomâ. Oriìinâlais satur tajâ ir tikai lîdz pulksten 14, pçc tam skan mûzika, atkârtojumi, retranslâcija, un to reitingi labi parâda: ïoti labi turamies lîdz pulksten 14, 15, un tad seko straujð kritums. Pçdçjo pâris gadu laikâ programmu esam stiprinâjuði, un tas jâturpina.

Jaunieðus vairâk jâmçìina sasniegt caur portâla lsm.lv krievu versiju, ceru, arî caur jaunieðu kanâlu pieci.lv – sâkotnçji ar mûziku, pçc tam arî ar saturu, jo jaunâ paaudze tomçr saprot latvieðu valodu.

Latgales mediju programmai jâbût arî specifiskam saturam Latgalei?

Jâ. Latgalç ir ïoti specifiskas reìionâlâs radiostacijas, un tur ir vajadzîgs vietçjais saturs, tâpçc apsverama ideja par LR vai LR un LTV kopîgu pârstâvniecîbu Latgalç, visticamâk, Daugavpilî, kas parâdîtu, ka neesam tikai Rîgas stacija.

Jums jau nevajag izkonkurçt Latgales reìionâlâs stacijas! Runa ir par konkurenci ar Krievijas informatîvo telpu. Varbût otrâdi – jâdod sabiedriskais pasûtîjums reìionâlajâm komercstacijâm?

Var dot kaut kâdu sabiedrisko pasûtîjumu reìionâlajâm komercstacijâm, bet tam tomçr jânotiek caur SM. Krîze ïoti labi parâdîja, kas ir SM un kas – komercmediji. Pirms krîzes, kad visiem naudas bija daudz, komercmediji sajutâs tikpat stipri kâ sabiedriskie, bet, tiklîdz reklâmu ienâkumi saruka, daudzi komercmediji vienkârði pazuda vai saprata, ka taisît ziòas vai informatîvi analîtiskos raidîjumus ir ïoti dârgi, un to vairs nedarîja. Mçs, neraugoties uz budþeta sarukumu par vairâk nekâ 40%, pârveidojâm programmas un saglabâjâm auditoriju. Tas jâatceras vienmçr, kad ir runa par sabiedriskâ pasûtîjuma naudas doðanu komercmedijiem. SM ir domâts, lai sniegtu sabiedrîbai objektîvu, vispusîgu informâciju, komercmedijs – lai pelnîtu. Nesaku, ka tas ir kas slikts, katram vienkârði ir savs uzdevums. Ideâlâ variantâ LR varçtu bût tas, kurð pasûta raidîjumus, sagatavo saturu, ko iedod komercmedijiem raidîðanai, kâ tas notiek daudzâs valstîs. Tâ var darît arî ar citiem raidîjumiem.

Ar NEPLP esat sâkuði apspriest nâkamâ gada sabiedrisko pasûtîjumu. Gaidâmas kâdas bûtiskas izmaiòas?

Ir. LR prioritâte attiecîbâ uz saturu ir pçtnieciskâ un analîtiskâ þurnâlistika, kas mums ðobrîd ir, bet to vajadzçtu vairâk un ne tikai LR1, bet arî LR4, kur tâs ðobrîd gandrîz vispâr nav. Jâturpina attîstît arî LR2, kam parasti pârmet mûzikas formâtu, tâpçc LR2 ðogad ir arî LR Ziòu dienesta veidotâs un reìionâlâs ziòas, esam sâkuði attîstît tematiskos mûzikas raidîjumus.


Pilnu intervijas tekstu lasiet ðîsdienas NRA

AVOTS: www.nra.lv
Ziņas birkas:
Tags: LR NEPLP Intervijas 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM