December 10 2018 17:30:14
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kâpçc NEPLP izvçle nevar ðíist taisnîga?
NEPLP ziņasMçdz teikt, ka lielas lietas top no sîkumiem.Pavirði uzmetot aciziòai, ka Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî par uzvarçtâju noteikta AS ´Radio SWH¡ ar programmu ´Radio SWH Gold¡, tâ ðíiet gluþi ikdieniðía. Gauþâm reti ðâdu faktu pieminçjumu papildina stâstîjums par konkursa pârçjo dalîbnieku piedâvâjumu.

NEPLP loceklis Dainis Mjartâns vçl pavisam nesen uzsvçra nepiecieðamîbu reìionos veicinât nepastarpinâtu informâcijas iegûðanu par aktuâlajâm sabiedriski politiskajâm un ekonomiskajâm norisçm reìionâ un valstî. Tieði uz to arî tika mçríçts SIA ¥Business radio¡ piedâvâjums – ¥1.Biznesa Radio Jçkabpilî¡ – dinamiski raidîjumi par daþâdiem ekonomikas jaunumiem un sekmîgi realizçtiem projektiem Latvijâ un pasaulç, paðu autoru veidoti raidîjumi, vismaz 5% nedçïas raidlaika veltot ziòâm. Jau konkursa laikâ radio þurnâlisti iepazinâs ar tematiem, kas visvairâk nodarbina Jçkabpils novada ïaudis, un, summçjot apzinâto, 1.Biznesa Radio çterâ izskançja izvçrsta saruna ar Jçkabpils pilsçtas domes priekðsçdçtâju Leonîdu Salcevièu.

Neapðaubot kolçìu profesionâlâs zinâðanas mûzikâ, jâatzîst, ka SIA ¥Business radio¡ piedâvâjums ir atðíîries no apraides konkursa uzvarçtâjas programmas ¥Radio SWH Gold", kura atskaòo 80. un 90.gadu mûziku – "Soft Pop", "Lounge" un "Contemporary Easy Listening". Mçs esam vçlçjuðies bût darbîguma rosinâtâjs, draugs, padomdevçjs un izziòas avots zinâtkâram, praktiskam, patriotiskam klausîtâjam, kuram radio kalpo ne vien kâ ikdienas darbu muzikâls fons, bet palîdz gan izdzîvot, gan gût panâkumus konkurences spriedzes piesâtinâtajâ vidç. Jçkabpils pusç, kur pârsvarâ dzirdamas izklaides un mûzikas raidstacijas, tas bûtu noderîgi.

Apstâkïos, kad uz apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî kandidçja daþâda satura, bet lîdzîgi programmas formâti, bija nepiecieðami stingri kritçriji, kas atbilstu nacionâli stratçìiskajâm interesçm un atspoguïotu valsts un sabiedrîbas prioritâtes. Ar ko gan uzvarçtâja solîtâ informatîvâ programma ar ¥golden oldies¡ (un ziòâm ne mazâk kâ 4% nedçïas raidlaika) ir nepiecieðamâka nekâ Andra Ungura pieteiktâ informatîvâ programma ar iecerçtâm reportâþâm no aktuâlu notikumu vietâm Jçkabpilî un Latvijâ, kâ arî vietçjâm ziòâm nedçïas raidlaika 7% apjomâ?

Redzot nepilnîbas, kas radîjuðas rûgtumu ne vien SIA ¥Business radio¡, bet arî citiem konkursa dalîbniekiem, kuru piedâvâtâs programmas ir radoðas un saturîgas, SIA ¥Business radio¡ vçrsusies Administratîvajâ tiesâ, uzskatot par nepiecieðamu atcelt notikuðo NEPLP konkursu. Lai NEPLP izvçrtç neapstrîdami precîzus kritçrijus turpmâkiem konkursiem. Neizpaliek gan apziòa, ka ar ðâdu tiesvedîbu tiek radîta iespçja izsaukt uguni uz sevi. Taèu cita alternatîva nozîmç pakïauðanos subjektîvam lçmumam, no kura ieguvçji nav radioklausîtâji.

Avots: www.1br.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
84 #1 Dexs
on July 17 2014 14:50:00
Nolâdçta laikam tâ 94,1 FM frekvence J-Pilî. KHR atòçma vinu tieði tiesas lçmuma dçï daþus gadus atpakaï.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.