October 24 2020 17:42:57
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mçìinâjums atgût radio telpu.
Radio ziņasPavasara sesiju noslçdzot, Saeimas deputâti pirmajâ lasîjumâ atbalstîjuði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) grozîjumus, kuru pieòemðana galîgajâ lasîjumâ lîdz oktobra vçlçðanâm bûtu ðî sasaukuma parlamenta goda lieta. Runa pamatâ ir par vienas valodas radiostaciju ievieðanu, kâ tas ir daudzâs Eiropas un mûsu kaimiòvalstîs.

Vâjâ regulâcija, kas lîdz ðim attiecinâta uz mûsu valsts radio çteru, nostiprinâjusi nekontrolçjamu haosu, kas lîdz ðim maz nodarbinâjis politiíu prâtus. Nav lîdzçjuði arî paðas nozares neatlaidîgi aicinâjumi, piemçram, sakârtot citu valstu pârraiþu vai retranslâciju iekïauðanu radioprogrammâs. Un runa te nebût nav tikai par jautâjuma politisko pusi. Kâ akcentç Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka, ðâ jautâjuma atlikðana bûtiski iedragâjusi vietçjâ satura raþoðanu un attîstîbu. Tirgus nav bijis labvçlîgs vietçjo radioprogrammu veidoðanai, drîzâk otrâdi, sveða satura izvietoðana bijusi izdevîgâka. Beidzot iesniegtie likuma grozîjumi ir mçìinâjums retranslâcijas ielikt kaut kâdos râmjos.

Bûtiskâkais, uz ko attiecas jaunie EPLL grozîjumi, saistâs ar latvieðu valodas skançjumu FM diapazonâ mûsu valsts teritorijâ. Te jâprecizç, ka runa ir par neskaitâmajâm komercradiostacijâm, ne par sabiedriskâ medija – Latvijas Radio – programmâm. Lîdzðinçjâ mediju politika jeb, pareizâk sakot, ðâdas politikas iztrûkums stipri saðíobîjis latvieðu valodas pozîcijas radioviïòos par labu krievu valodai. Politiíus lîdz ðim nespçja iekustinât arî Konstitucionâlo tiesîbu komisijas jau 2010. gadâ konstatçtais, ka Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu telpâ dominç sveðvalodâ pârraidîtas programmas un ka lîdzðinçjais likuma ietvars pienâcîgi negâdâ par latvieðu valodas saglabâðanu un tâs ietekmes palielinâðanu Latvijas kultûrvidç.

Krievijas informâcijas karð pret Ukrainu, kas tika plaði izvçrsts visâ bijuðajâ PSRS teritorijâ, spilgti uzrâdîja mûsu mediju telpas vâjâkâs vietas. Tas arî Saeimas namâ modinâjis interesi par to, kas notiek Latvijas radio viïòos. Diemþçl ielaistâ situâcija novedusi pie tâ, ka mediju politikas jautâjums jau kïuvis par nacionâlâs droðîbas lietu.

Likuma grozîjumi ir vienîgais veids, kâ kaut ko mainît radio çterâ. Pretçjâ gadîjumâ paðreizçjais stâvoklis saglabâtos vçl gadus desmit – uz ðâdu termiòu caurmçrâ izsniegtas apraides atïaujas. Diemþçl radiostaciju darbîba saskaòota uz noteikumiem, kas ir tâlu no sabiedrîbas un valsts interesçm.

Ja Saeimas vairâkums atbalstîs jauno likuma redakciju, Latvijâ faktiski tiks ieviests jauns radiostaciju standarts, izskauþot no çtera divvalodîgos veidojumus. Îpatnçji, ka savulaik apraides atïaujas izsniegtas radiostacijâm ar tâdu valodu proporciju kâ 99 pret 1 procentu vai 95 pret 5 procentiem un tamlîdzîgi. Liela daïa divvalodîgo radiostaciju saòçmuðas zaïo gaismu valodu proporcija 50 pret 50. Tomçr arî ðajâ gadîjumâ nevar runât par kâdu valodas lîdzsvaru. Kâ râda Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) monitorings, latvieðu valoda ðâdâs situâcijâs bieþi tiek, tâ teikt, paslaucîta zem tepiía. Proti, latviski tiek raidîts tikai dziïâs nakts stundâs, kad pamatâ visa auditorija dus saldâ miegâ.

Pirmajâ lasîjumâ akceptçtie likuma grozîjumi skaidri noteic radioprogrammu veidoðanu tikai vienâ valodâ – latvieðu vai kâdâ sveðvalodâ. Tas nozîmç, ka daudzas radiostacijas nonâks bûtiskas izvçles priekðâ, neraugoties uz to, ka apraides atïauja savulaik iegûta ar citiem spçles noteikumiem. Lîdzîgs radiostaciju ´vienas valodas¡ princips darbojas vairâkâs Eiropas valstîs, piemçram, Itâlijâ, Vâcijâ, Lielbritânijâ, Spânijâ, Polijâ, Zviedrijâ, arî tepat kaimiòos – Igaunijâ un Lietuvâ.

Kâ uzsver Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas vadîtâja Inâra Mûrniece (NA), viòa ir apòçmîbas pilna bûtiskos likuma grozîjumus virzît tempâ, lai tie galîgajâ lasîjumâ tiktu pieòemti vçl ðîs Saeimas sasaukuma laikâ. Vienlaikus viòa pastâvçs uz to, lai likums bûtu sagatavots maksimâli kvalitatîvi. Tas nozîmç arî rûpîgu iespçjamo, tajâ skaitâ, arî juridisko risku analîzi. Ðis darbs jau uzdots NEPLP. Tâpat padomei jâgâdâ par to, lai jaunie radiostaciju darbîbas principi pirms to pieòemðanas tiktu izdiskutçti ar nozares pârstâvjiem.

Uzziòa


Paðreizçjâ situâcija FM radioviïòos 
(komercradiostacijas, izòemot ´Latvijas Radio¡)

No kopâ 67 radiostacijâm:

37 radiostacijas galvenokârt vai pilnîbâ raida latvieðu valodâ;

17 radiostacijas galvenokârt vai pilnîbâ raida sveðvalodâ (pamatâ krievu valodâ);

13 radiostacijas skan latvieðu un krievu valodâ vienâdâ valodas proporcijâ.

Kas mainîsies pçc likuma grozîðanas

No 67 radiostacijâm:

papildus 13 radiostacijâm pilnîbâ jâpâriet uz latvieðu valodu, lîdz ar to latviski raidîtu kopumâ 50 stacijas;

17 radiostacijâm bûs jâizvçlas viena turpmâkâ darba valoda.

Piebildes:

radiostacijâs valsts valodâ programmâ neierobeþoti varçs iekïaut radîjumus sveðvalodâs, nodroðinot tulkojumu latvieðu valodâ;

radiostacijas sveðvalodâs neierobeþoti varçs iekïaut programmâ pârraides latvieðu valodâ.

Avots: www.la.lv
Ziņas birkas:
Tags: Likumi Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM