May 27 2020 08:41:40
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LG Electronics izstâdç IFA 2014 iepazîstinâs ar pasaulç pirmo izliekto 21:9 UltraWide IPS monitoru.
DatortehnikaLG Electronics (LG) ðî gada IFA izstâdç, kas notiks Vâcijas galvaspilsçtâ Berlînç, prezentçs jaunâko izliekto IPS 21:9 UltraWide (modelis: 34UC97) monitoru un citus ievçrîbas cienîgus ekrânus. 34 collu lielais monitors, kas ir pasaulç pirmais monitors ar izliektu IPS ekrânu un 21:9 formâtu, nodroðina vienreizçju attçla kvalitâti un vairâkas çrtas savienoðanas iespçjas. Tâpat 2014.gada IFA izstâdç tiks prezentçts Digital Cinema 4K monitors (modelis: 31MU97) un Gaming monitors (modelis: 24GM77) datorspçïu cienîtâjiem, kuri apvieno lielisku veiktspçju ar mûsdienîgu stilu un daudzpusîgu funkcionalitâti.LG IPS 21:9 izliektais UltraWide monitors ir ideâls monitora risinâjums, kas vienlîdz piemçrojams profesionâla lietotâja un mâjas izklaides entuziasta vajadzîbâm ar papildu ekrâna laukumu, lai lietotâji spçtu mazâkâ laikâ paveikt vairâk. 21:9 formâta ekrânu papildinot ar maigu izliekumu, LG ir radîjis unikâlu produktu, kas nodroðina padziïinâtâku pieredzi. Quad HD izðíirtspçjas ekrâns ar 3440×1440 pikseïiem sniedz digitâlajiem fotogrâfiem un filmu veidotâjiem detaïu un precizitâtes lîmeni, kâdu pieprasa viòu darbs. Savienojams gan ar PC, gan ar Mac datoriem, LG 34UC97 monitors spçj viegli apstrâdât bagâtîgu grafiku un video abâs sistçmâs, kâ arî atbalsta Thunderbolt 2 âtrgaitas datu pârraidi, kas ir èetras reizes âtrâka par USB 3.0 un nodroðina iespçju kopâ saslçgt vairâkas ierîces. Tâpat monitors aprîkots ar MAXX AUDIO un 7W stereo skaòas sistçmu, kas garantç augstâkâ lîmeòa audio veiktspçju visâs frekvencçs.

LG ðî gada IFA izstâdç prezentçs arî Digital Cinema 4K monitoru, kas sasniedz Digital Cinema Initiative standartu 4K izðíirtspçjas ekrâniem, 4096 x 2160 pikseïus ietverot 31 collas lielâ ekrânâ un nodroðinot izðíirtspçju, kas lîdzvçrtîga èetriem Full HD monitoriem. 31MU97 modelis, tâdiem profesionâïiem kâ filmu rediìçtâjiem, ïauj skatîties oriìinâlu 4K saturu veidâ, kâ tas ir paredzçts. Digital Cinema 4K monitors tiek piedâvâts ar LG IPS 4K ekrânu, kas nodroðina îpaði asus attçlus ar plaðu skatîðanâs leòíi. Spçjot atveidot 99% no Adobe RGB krâstelpas, ðis monitors ir pareizâ izvçle filmu profesionâïiem, kâ arî tiem, kuri strâdâ dizaina un fotogrâfiju jomâ. Digital Cinema 4K monitors ir gatavs kalibrçðanai ar datoraparatûru, kâ arî piedâvâ LG ekskluzîvo True Color Pro kalibrçðanas programmatûru Dual Color Space.Tikmçr datorspçïu cienîtâji jo seviðíi novçrtçs LG 24GM77 jauno Gaming monitoru. Atjaunoðanas âtrums 144Hz apmçrâ nodroðina to, ka pat visintensîvâkâ darbîba ir vienmçrîga un bez kropïojumiem, kamçr LG Dynamic Action Sync reþîms bûtiski samazina ievadsignâla aizkaves laiku, nodroðinot spçlçtâjiem iespçju reaìçt âtrâk uz ekrânâ notiekoðo. Tâpat ðis monitors piedâvâ Black Stabilizer – konsekventai melnai krâsai daþâdâs ainâs un Game Mode, nodroðinot trîs optimizçtus uzstâdîjumus, kurus var âtri pielietot, piespieþot uz monitora izvietotu karsto taustiòu ar iespçju arî paðiem radît iepriekðçjus uzstâdîjumus. Turklât Motion 240, kas izstrâdâts îpaði Gaming monitoram, palîdz minimizçt kustîbu kropïojumus ar âtru atbildes laiku, kas ir mazâks par 1ms.

Avots: www.lgblog.lv
Ziņas birkas:
Tags: LG 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM