July 07 2020 11:29:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Jânis Siksnis: Par Pieci.lv un reitingiem.
Raidorganizāciju asociācijaAutori: Jânis Siksnis, Latvijas Radio valdes loceklis

Latvijas Raidorganizâciju asociâcija (LRA) ir nosûtîjusi atklâtu vçstuli Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai (.doc), kurâ aicina izvçrtçt Latvijas Radio jaunieðu satura platformas "Pieci.lv" darbîbas pirmos rezultâtus un to atbilstîbu valsts pieðíirtajam finansçjumam.

Jautâjumi ir pietiekami nopietni, lai uz tiem atbildçtu un vçlreiz kliedçtu saistîbâ ar ¥Pieci.lv¡ izskançjuðos pieòçmumus, puspatiesîbas un aizspriedumus. Taèu sâkotnçji vçlos norâdît uz neprecizitâtçm LRA vçstulç:

1. Radiostacija ar nosaukumu ¥Latvijas Radio 5 – Pieci.lv¡ ar pilnu programmu FM apraidç skan nevis gadu, bet tikai kopð ðâ gada 31.marta;

2.Radio koncepcijâ solîti nevis 40%, bet 30% procenti latvieðu mûzikas îpatsvara, ko LR5 arî godprâtîgi pilda;

3. Atsauces uz TNS radiostaciju reitingiem ir nekorektas, jo publiski pieejamajâ LR5 Sabiedriskajâ pasûtîjumâ 2014. gadam ir skaidri definçta mçríauditorija no 15-30 gadiem nevis 12-24 kâ tas rakstîts LRA vçstulç;

4.Sabiedriskajâ pasûtîjumâ minçts, ka ´Pieci.lv¡ pirmâ gada mçríis ir piesaistît 100 000 minçtâs vecuma grupas auditoriju ne tikai FM apraidç, bet tai skaitâ arî interneta vidç un kopîgi ar Latvijas Televîziju (LTV) veidotajos TV raidîjumos.

Ja reiz esam solîjuði gada laikâ sasniegt 100 tûkstoðu auditoriju visâs platformâs, tad atseviðíi skaitïi parâda, ka esam ðî mçría sasniegðanai pavisam tuvu vai pat to pârsnieguði jau ðobrîd. Bet konkrçti:

TNS vasaras reitingu periodâ (12.maijs – 2.augusts) Pieci.lv mâjas lapu apmeklçjuði 69 000 unikâlo lietotâju;
Pieci.lv kanâlu straumçm internetâ caur daþâdiem resursiem (interneta lapas, aplikâcijas, utt.) pieslçguðâs 24 873 unikâlâs IP adreses (neskaitot metadatu tîkotâju pieprasîjumus);
Pieci.lv veidotie video materiâli sociâlajâ tîklâ YouTube ðajâ periodâ skatîti 280 000 tûkstoðu reiþu jeb kopçjâ laika skatîjumâ 2 555 209 minûtes (4,86 gadi);
Jauno þurnâlistu radio siþeti (skan arî FM programmâ) sociâlajâ tîklâ Soundcloud.com ðajâ periodâ klausîti vairâk nekâ 5 000 reiþu;
Latvijas Radio veidotâ aplikâcija ´Pieci¡ Android un iOs programmatûras telefonos lejuplâdçta 12 000 reiþu un tâ saòçmusi ne tikai vietçjâ radoðâs izcilîbas festivâla "Adwards 2014" - 2.pakâpes ordeni , bet arî starptautisko atzinîbu (ðobrîd atzîta par vienu no aizvadîto divu gadu 21 labâkajâm aplikâcijâm pasaulç kategorijâ Media & News).

Atzîstu, ka pirmie FM reitingi nav glaimojoði un lîdz galam ar tiem apmierinâts neesmu. Attaisnojumus tiem nemeklçðu ne piesâtinâtajâ radio tirgû, kur jaunâm stacijâm îstermiòâ ir grûti izveidot noturîgu klausîðanâs paradumu, ne arî reklâmas kampaòas trûkumâ.

Mans uzstâdîjums paðâ sâkotnçjâ posmâ bija attîstît kvalitatîvu jaunieðu veidotu saturu, nevis dzîties pçc reitingiem. Tas gan nemazina tûlît veicamâ darba apjomu satura pilnveidoðanâ un auditorijas piesaistîðanâ.

LR5 ir ilgtermiòa projekts jaunieðu auditorijas piesaistîðanâ sabiedriskajiem medijiem. Gan es personîgi, gan pârçjie ¥Pieci.lv¡ kolçìi pilnîbâ apzinâmies uz sevi uzliktâs atbildîbas nopietnîbu.

Vienlaikus vçlos uzsvçrt, ka Latvijas Radio 5 – Pieci.lv konceptuâlais uzstâdîjums joprojâm ir pareizs.

Paskaidroðu kâdçï:

Pieci.lv muzikâlajâ saturâ 30% ir Latvijâ radîtu skaòdarbu pârstâvniecîba. Îpaðs uzsvars tiek likts uz jauno mûziíu darbiem, kam cerîbas gût ievçrîbu komercradio ir ïoti minimâlas. Kâ piemçru varu minçt Latvijas hip-hop kultûras izpildîtâjus, kas regulâri izskan arî Pieci.lv pamatrotâcijâ.
Latvijas Radio ar ðo projektu veicina jaunas, profesionâlas þurnâlistu paaudzes veidoðanos, ko reitingos nevar izmçrît, bet sabiedrîbai tas ir ïoti svarîgi. LR5 raidîjumâ ´Domnîca¡ pçcpusdienâs jaunieði debatç par sociâli svarîgâm tçmâm, analizç izglîtîbas un ekonomikas jautâjumus. Îpaði var izcelt piedalîðanos ´Baltijas ceïam 25¡ stâstu veidoðanâ un nupat arî pasaulç populârâs faktu pârbaudes rubrikas ´Melu detektors¡ izstrâdç. Daþi no ðiem þurnâlistiem jau iekïâvuðies Latvijas Radio ikdienas darbâ.
Neesam aizmirsuði par jaunieðu vidç svarîgâkajâm subkultûrâm. Spilgts piemçrs tam ir sadarbîba ar aktîvâ dzîvesveida zîmolu "Ghetto Games", kas aicina jaunieðus pavadît laiku lietderîgi – sportojot, kustoties un citâ veidâ izpauþot savu personîbu. Arî subkultûras iekïaujoðais radio ´NABA¡ lîdz ar apraides tîkla paplaðinâðanu ieguvis jaunus klausîtâju.
Kâ mediju partneris profesionâli atspoguïojam jaunieðu auditorijai svarîgus notikumus. Ðogad bijâm vienîgie, kas nodroðinâja "Piens Fest" koncertu translâcijas Lucavsalâ, skolçnu vidû populâro ZZ èempionâtu "Arçnâ Rîga". Bet visvairâk esmu lepns par ´Positivus TV¡, kas, sadarbîbâ ar "Lattelecom", bija lielâ mçrâ tieði ¥Pieci.lv¡ komandas îstenots projekts. Saskaòâ ar "Lattelecom" datiem, savos televizoros festivâla koncertus, intervijas un reportâþas vçroja aptuveni 140 000 mâjsaimniecîbu.

Vçlos uzsvçrt arî ¥Pieci.lv¡ panâkumus jaunieðu vidç populârajâ komunikâcijas lîdzeklî sociâlajos tîklos.

Profesionâïu sastâdîtajâ ietekmîgâko zîmolu topâ jûlijâ esam sasnieguði 10. vietu tviterî, apsteidzot pat tâdu mediju milþu kâ apollo.lv, Radio SWH un Ir.lv kontus.

Mûsdienîgo piegâjienu satura ´izplatîðanai¡ apliecina arî strauji augoðais sekotâju skaits sociâlajâ tîklâ "Instagram", kur ietekmes ziòâ ´Pieci.lv¡ var lepoties ar 6. vietu. Lieki piebilst, ka to visu esam panâkuði, ievçrojot sabiedriskâ medija çtiskâs normas un bez lamu vârdiem.

Solîjums izveidot stabilu platformu ikvienam sabiedriski aktîvam jaunietim ir izpildîts. Turpinâjumâ gribu atspçkot citas komercradio lobistu vçstulç paustâs baþas par apdraudçjumu radio reklâmas tirgum, ko varçtu radît ´Pieci.lv¡ potenciâlie reitingi nâkotnç.

Kâ vadîtâjs uz Latvijas Radio joprojâm raugos no sabiedrîbas intereðu nevis biznesa perspektîvâm, tâdçï par prioritâti allaþ izvirzîðu atbildîga un atraktîva satura veidoðanu jaunieða auditorijai. Daudzi komercmediji to uz savas âdas ir izbaudîjuði kâ sareþìîtu un finansiâli neizdevîgu procesu. Visiem ir zinâms, ka atskaòot populâras dziesmas ir daudz lçtâk un vienkârðâk. Turklât LR5 ir pirmais sabiedriskâ medija kanâls, kur komercreklâma netiek atskaòota.

Saglabâjot atbilstoðu valsts finansçjumu, LR5 bûs brîvs no reklâmas, vienîgo papildu finansçjumu piesaistot jaunieðu auditorijai svarîgu pasâkumu atspoguïoðanâ.

Paðreiz ´Latvijas Radio 5 - Pieci.lv¡ pieðíirtais valsts finansçjums ir adekvâts. Tas ir pielîdzinâms pârçjâm Latvijas Radio programmâm. Man nav ðaubu, ka lîdzekïi tiek tçrçti saimnieciski. Trîs lielâkâs pozîcijas veido apraide, radiostacijas un multimediju tehniskie risinâjumi, kâ arî satura veidoðana. Pirmajâ gadâ pieðíirtajâ ´pusmiljonâ¡ iekïauti arî vienreizçjie tçriòi – iekârtâm un telpâm. Nâkamajos gados pieðíirtâ summâ ir ievçrojami mazâka. Vçlos atspçkot pârmetumus par finansiâlo lietderîbu.

LR1, LR2, LR3, LR4, lsm.lv pçc savas bûtîbas domâtas daþâdâm, bet vienlîdz svarîgâm auditorijâm. LR5 ir domâts jaunieðiem, kas ir ne mazâk svarîga sabiedrîbas grupa, jo veidos Latvijas nâkotni.

Latvijas Radio ðajâ projektâ ir pierâdîjis spçju pielâgoties straujâm izmaiòâm. Vçl pirms gada valdîba nebija izðíîrusies par atbalstu jaunieðu sabiedriskajam medijam. Uz stabilâm sliedçm to esam izveidojuði îsâ laika sprîdî un esam bijuði gatavi arî citiem pavçrsieniem. Ja vçl gada sâkumâ ar Zaíusalas kolçìiem plânojâm kopîgu rîta ðovu LTV7, tad ðobrîd Ukrainas notikumu kontekstâ par prioritâti izvirzîtâ informatîvi izklaidçjoðâ programma krievu valodâ likusi pârskatît plânus TV raidîjuma izveidei. Tagad ar LTV kolçìiem strâdâjam pie jauniem projektiem.

Vçl aizvien izjûtu gandarîjumu par ðî projekta realizâciju, kas palîdzçjis Latvijas Radio izrauties no pçdçjos gados ierastâ stîvi konservatîvâ tçla. Lîdz galam gatava nav arî Rîga, bet perfektâ kârtîbâ uz ðîs pasaules nav nekas, tâdçï sûrais darbs ar ´Pieci.lv¡ saturu un reitingiem turpinâsies. Taèu jau tagad ir vismaz divas labas ziòas. Pirmkârt, jaunieðu saturs sabiedriskajâ radio ir uz palikðanu, nebaidoties no komerciâlâ vai politiskâ spiediena.

FM apraidi tas bûs gatavs atstât nâkamajâ dienâ pçc tam, kad visâ Latvijas teritorijâ bûs pieejams bezvadu internets par brîvu.

Otrkârt, pateicoties mûsu aktivitâtçm, aizsâkusies ïoti svarîga diskusija par to, kas ir kas Latvijas mediju tirgû un kâdi katram ir uzdevumi. Galvenais, lai saruna ir pçc bûtîbas.

Avots www.lsm.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM