December 10 2018 17:32:57
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Piedâvâ noteikt, ka NEPLP locekïi algu saòems proporcionâli nostrâdâtajam laikam.
NEPLP ziņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien atbalstîja likuma grozîjumu piedâvâjumu, kas paredz noteikt, ka Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâja vietnieks un padomes locekïi mçneðalgu saòems proporcionâli nostrâdâtajam laikam. Kopumâ tika atbalstîta divu likumu grozîjumu projektu virzîðana uz izskatîðanu parlamenta komisijâs.

Ðâdus grozîjumus iecerçts veikt «Valsts un paðvaldîbu institûciju amatpersonu un darbinieku atlîdzîbas likumâ». Izmaiòas ir nepiecieðamas, jo par atseviðíiem NEPLP locekïiem

ir izskançjuði pârmetumi nozares pârstâvjiem, ka papilddarbu veikðana traucç veikt pamatdarbu padomç,
sacîja Saeimas komisijas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece (VL-TB/LNNK). Savukârt citu NEPLP locekïu darbîba tiek vçrtçta pozitîvi.

Izmaiòas likumâ neliegs NEPLP locekïiem tiesîbas nodarboties ar radoðo darbu, skaidroja politiíe. Grozîjumi neattieksies uz NEPLP priekðsçdçtâju, jo viòam jâuzrauga ðî sistçma, taèu çtikas principi prasîtu, lai arî viòð pret savu darbîbu ievçrotu lîdzîgu principu - likums viòam to neliegs, norâdîja Mûrniece.

Komisija ðodien atbalstîja arî priekðlikumu tâlâk virzît grozîjumus likumâ «Par intereðu konflikta novçrðanu valsts amatpersonu darbîbâ», kas paredzçs, ka NEPLP locekïiem tiks noteikti komercdarbîbas ierobeþojumi.

Plânots noteikt, ka NEPLP locekïi, kâ arî viòu radinieki nedrîkst bût tâdas komercsabiedrîbas dalîbnieki, akcionâri, biedri vai tâdi individuâlie komersanti, kas saòem pasûtîjumu par iepirkumu valsts vai paðvaldîbas vajadzîbâm, valsts finanðu lîdzekïus, valsts garantçtus kredîtus vai valsts privatizâcijas fonda lîdzekïus, izòemot gadîjumus, kad tos pieðíir atklâta konkursa rezultâtâ. Iecerçts, ka uz NEPLP locekïiem un viòu radiniekiem neattieksies minçtais izòçmuma gadîjums, ja pasûtîjumu veiks vai finanðu lîdzekïus pieðíirs elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis, îstenojot sabiedrisko pasûtîjumu.

Par grozîjumu iekïauðanu Saeimas sçdes darba kârtîbâ vçl jâlemj Saeimas Prezidijam. Pozitîva lçmuma gadîjumâ parlaments lems, vai piedâvâtâs izmaiòas normatîvajos aktos nodot izskatîðanai komisijâs.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.