April 22 2019 21:31:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: Jâsakârto valodu lietojums radio çterâ
NEPLP ziņasNo 2010. gada spçkâ esoðais Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un radiostacijâm izsniegtâs apraides atïaujas paredz valodu lietoðanas proporciju radio çterâ. Proti, ja izsniegta apraides atïauja paredz 30% latvieðu valodas lietojumu nelatvieðu auditorijai paredzçtajâ radiostacijâ, tad treðdaïai no diennakts çtera (neskaitot mûziku) ir jâskan latviski. No integrâcijas politikas viedokïa izklausâs loìiski, taèu realitâtç viss nenotiek tâ, kâ "uz papîra".

Paðlaik radiostacijas var izpildît apraides atïaujâ noteikto latvieðu valodas proporcija, piemçram, iekïaujot raidîjumus latvieðu valodâ mazâk klausîtâkajâ laikâ. Likums un apraides atïauja ir ievçroti, bet faktiskais likuma mçríis – sekmçt latvieðu valodas plaðâku skançjumu – pildîts netiek. Tieði pretçji, radio stacijas ir spiestas "izgudrot" daþâdus likuma apieðanas veidus, sekojot savas auditorijas pieprasîjumam un interesçm. Neaizmirsîsim, ka ðodien radio ir pieejams arî internetâ – tâ ir rîtdienas nozîmîgâkâ auditorijas daïa, kuru zaudçt var ïoti âtri, piemçram, no Krievijas raidoðâm stacijâm, bet atgût bûs teju neiespçjami.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) par ðo jautâjumu ir diskutçjusi, tikusies ar nozares pârstâvjiem un secinâjums ir – labâk visiem definçti skaidri spçles noteikumi nekâ dzîvoðana puspatiesîbâs, kur valodas aizstâvîba notiek "uz papîra".

Neviens negrasâs likvidçt krievu valodâ raidoðus medijus, kâ to nepatiesi apgalvo daþi likuma pârmaiòu kritiíi. Tiek noteikts viens valodas standarts – vai nu tâ ir latvieðu valodâ, vai arî sveðvalodâ raidoða stacija, taèu tas neattiecas uz mûziku. NEPLP monitorings liecina, ka ðobrîd 26 radio programmas raida galvenokârt vai pilnîbâ latvieðu valodâ, 13 radiostacijas raida galvenokârt vai pilnîbâ sveðvalodâ, savukârt 7 radiostacijâs valodu proporcija ir 50/50.

Pârejot uz jauno modeli, par pilnîbâ latviski raidoðâm stacijâm pârtaptu visas tâs radiostacijas, kurâm paðlaik apraides atïauja prasa raidît latviski vismaz 50% no diennakts laika. Ja apraides atïauja paðlaik paredz mazâku latvieðu valodas proporciju, radiostacija varçs pâriet uz pilnîbâ sveðvalodâ raidoðas stacijas modeli. Protams, ikvienai radiostacijai bûs iespçjams pâriet uz latvieðu valodu. Likuma grozîjumi paredz arî iespçju sveðvalodâ raidoðâm stacijâm ievietot programmas vai raidîjumus (to fragmentus) latviski, bet latvieðu valodâ raidoðajâm raidîjumus (to fragmentus) sveðvalodâs bûs jâtulko valsts valodâ. Lîdzîga pieeja – nosakot vienotu valodas standartu visiem – radio nozarç jau ieviesta Vâcijâ, Itâlijâ, Lielbritânijâ, Spânijâ, Polijâ, Rumânijâ, Zviedrijâ, Somijâ, kâ arî mûsu kaimiòvalstîs Igaunijâ un Lietuvâ. Tâtad, ðis nav nekâds Latvijas "izgudrojums".

Diskusija par likuma grozîjumiem notika gandrîz gadu un nekas no likumprojektâ iekïautajiem nosacîjumiem nav pçkðòi un nedzirdçti jauninâjumi kâ to mçìina iztçlot daþi likumprojekta kritiíi. Likuma grozîjumu tapðanâ NEPLP konsultçjâs ar nozares pârstâvjiem, Latvijas Raidorganizâciju asociâciju, VAS "Elektroniskie sakari", Latvijas Reklâmas asociâciju, Latvijas Izpildîtâju un producentu apvienîbu.

Uzklausot Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas ierosinâjumu, likumprojektâ ir piedâvâts precizçt radio programmu veidoðanas nosacîjumus, kas pamatâ attiecas uz ârvalstîs tapuðu raidîjumu pârraidîðanu (ârpus retranslâcijas regulçjuma). Pirmkârt, likumâ tiktu noteikts, ka vismaz 80% no programmas ir jâsastâv no paða elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa veidotiem raidîjumiem. Otrkârt, cita, tajâ skaitâ citas valsts, elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa programmu un raidîjumus Latvijâ varçs pârraidît tikai retranslâcijas ceïâ (saòemot attiecîgu atïauju).

Ja Latvijas radiostacijas, kas raida un raidîs sveðvalodâs, iekïaus savâ saturâ Latvijas ziòas, veidos raidîjumus par Latvijas notikumiem sveðvalodâ – guvums integrâcijas kontekstâ bûs daudz lielâks, nekâ masveidîga auditorijas migrâcija uz citu valstu radiostacijâm internetâ. Tâds ir arî radio nozares vairâkuma viedoklis.

Sakârtojot valodu lietojumu radio çterâ, tiks novçrsta visai haotiskâ valodu proporcijas sistçma, kas ïauj interpretçt likumdevçja ieceri, tiks stiprinâta un paplaðinâta latvieðu valodas izmantoðana un saglabâtas mazâkumtautîbu tiesîbas uz vârda brîvîbu un savu valodu lietojumu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
81 #1 marsinsh
on September 30 2014 07:45:20
Protams atbalstâma iecere, apnikuði jau biku tie slâvu retranslatori FMâ Rîgâ ... vai izdosies vismaz 50/50 panâkt, laiks râdîs ...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.