April 22 2019 21:28:58
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Sabiedriskâ labuma tests: augusi auditorijas uzticçðanâs LTV un LR saturam
NEPLP ziņasLatvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas pçdçjo divu gadu laikâ notikuðas abu mediju saturâ – to apliecina "GfK Retail and Technology Baltic" jûlijâ veiktais pçtîjums. Uzticçðanâs indekss LTV saturam audzis no 60% (Uzticçðanâs indeksa LTV un LR 2012.g. avots: ´Jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcija¡, 14.lpp., NEPLP) lîdz 69% (regulârie LTV skatîtâji), bet uzticçðanâs LR saturam augusi no 63% lîdz 79% (regulârie LR klausîtâji).

Sabiedriskâ labuma tests tiek veikts, lai noskaidrotu auditorijas apmierinâtîbas un uzticçðanâs sabiedriskajiem medijiem dinamiku. Ðâds, regulârs auditorijas mçrîjums ir uzsâkts atbilstoði Koncepcijai par jauna Latvijas Sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi, ko Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçma 2013.gada 7.janvârî. Sabiedriskâ labuma testi ir plaði izplatîta prakse visâ pasaulç, lai noskaidrotu sabiedrîbas viedokli par sabiedrisko mediju darbîbas kvalitâti un gûtu priekðstatu par auditorijas vçlmçm.

«Mçríis gadu no gada uzlabot auditorijas apmierinâtîbu un uzticçðanos ir iekïauts abu sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio – attîstîbas stratçìijâ pieciem gadiem. Abu mediju valdes ir atbildîgas par ðo mçríu izpildi, tâpçc ik gadu tiek mçrîta ne vien sabiedrisko mediju sasniegtâ auditorija, kas ir kvantitatîvs râdîtâjs, bet arî apmierinâtîba ar saturu un uzticçðanâs, proti, mediju kvalitâte. Diemþçl, ðîs Saeimas darbîbas laikâ netika panâkta politiska izðíirðanâs par vienota sabiedriskâ medija izveidi – tas ir nepadarîts darbs nacionâlâs informatîvâs telpas un demokrâtijas stiprinâðanâ Latvijâ,» uzsver NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Lai gan Koncepcijai par jauna Latvijas Sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi, kas paredz Latvijas Sabiedrisko mediju kâ vienotu juridisku personu, saglabâjot LTV un LR zîmolus, un no NEPLP atseviðíu Sabiedriskâ medija padomi, valdîbas atbalsts aizvien vçl nav gûts un lîdz ar to saglabâjas ievçrojami ðíçrðïi LTV un LR sadarbîbâ, par bûtisku auditorijas uzrunâðanas platformu ir kïuvis apvienotais sabiedriskâ medija portâls Lsm.lv. Ðâ gada augustâ tas pirmo reizi iekïuvis Latvijas apmeklçtâko interneta lapu Top 25, liecina interneta izpçtes un konsultâciju uzòçmuma ´Gemius¡ dati. LTV un LR ziòu portâlu augustâ apmeklçjuði 103 tûkstoði lietotâju, kas par 20% pârsniedz iepriekðçjâ mçneða rezultâtu.

LTV skatîtâji apmierinâti ar ziòâm, analîtiku, kultûru; sagaida seriâlus un izklaidiSaskaòâ ar pçtîjuma datiem, 65% no LTV regulârajiem skatîtâjiem (skatâs vismaz reizi nedçïâ) ir apmierinâti ar piedâvâto saturu, bet 5% atbildçjuði, ka ir «ïoti apmierinâti». Neitrâls vçrtçjums bijis 25% regulâro skatîtâju, bet negatîvs – 6%. Negatîvs vçrtçjums lîdz pat 16% no visiem respondentiem pieaug tajâ skatîtâju auditorijas daïâ, kas LTV skatâs reti, bet pozitîvs vçrtçjums starp ðiem skatîtâjiem ir zemâks – 38% (ar saturu apmierinâti vai ïoti apmierinâti). Vçrtçjot respondentu demogrâfiju, izteikti pozitîvâks vçrtçjums ir latvieðu auditorijâ (68%), kamçr nelatvieðu auditorijâ pozitîvi LTV vçrtç 41% skatîtâju.Lîdzîga aina vçrojama, arî novçrtçjot skatîtâju uzticçðanos LTV saturam – no regulârajiem skatîtâjiem tam uzticas 69%, bet no retâk LTV kanâlus aplûkojuðajiem – 40% respondentu.

Skatîtâji augstu vçrtç LTV kâ televîziju, kas ir objektîva, patiesa, ceï paðapziòu un lepnumu par savu valsti.
Îpaði apmierinâti LTV skatîtâji ir ar ziòu, kultûras un analîtisko raidîjumu apjomu LTV kanâlos, bet vairâk vçlçtos redzçt kvalitatîvus Latvijâ raþotus seriâlus, izklaidçjoðus raidîjumus un ðovus, kâ arî bçrnu un jaunieðu raidîjumus.

«Latvijas Televîzijas zîmola pçtîjumâ atspoguïotie dati apliecina, ka skatîtâju vidû apmierinâtîba ar mûsu piedâvâto saturu ir pieaugusi no 52% 2012. gadâ uz 70% 2014. gadâ. Tâpat skatîtâji novçrtç LTV kâ televîziju, kas labi informç, ir objektîva, patiesa un ceï paðapziòu un lepnumu par savu valsti. Skatîtâji ir apmierinâti ar ziòu, kultûras un analîtisko raidîjumu apjomu LTV kanâlos, bet vçlçtos redzçt vairâk kvalitatîvu Latvijâ raþotu seriâlu, izklaidçjoðu raidîjumu un ðovu, kâ arî bçrnu un jaunieðu raidîjumu,» skaidro LTV valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos Sergejs Òesterovs, uzsverot, ka paðreiz notiek aktîvs darbs pie 2015.gada satura prioritâðu izstrâdes, òemot vçrâ sabiedrîbas norâdes un izteiktâs vçlmes.

Latvijas Radio augsta apmierinâtîba; papildu pieprasa bçrnu un jaunieðu raidîjumus, radioteâtri, koncertusLR ir izdevies sasniegt ïoti augstu apmierinâtîbas râdîtâju starp klausîtâjiem, kuri regulâri klausâs LR programmas – 85% ir apmierinâti, vai ïoti apmierinâti ar piedâvâto saturu. Starp neregulâriem LR klausîtâjiem pozitîvu vçrtçjumu devuði 45%, bet abâs minçtajâs respondentu grupâs ir zems negatîvi noskaòotu klausîtâju skaits (attiecîgi 2% un 5%). Salîdzinoði augsts LR satura vçrtçjums ir gan latvieðu (72%), gan nelatvieðu (61%) auditorijâs.LR programmu saturam uzticas 79% regulâro klausîtâju un 46% no klausîtâjiem, kuri LR klausâs retâk nekâ reizi nedçïâ.

«Pçtîjums kalpos par atskaites punktu turpmâkajiem pçtîjumiem nâkotnç – tas ir sava veida indikators, kas parâda Latvijas Radio stiprâs puses un atklâj iespçjas uzlabojumiem. Zinâmâkie Radio zîmoli ir Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 2. Tos pçtîjumâ atpazîst attiecîgi 63% un 69% radio klausîtâji. Rezultâti sasaucas arî ar Latvijas mîlçtâko zîmolu topu, kurâ starp vairâk nekâ 350 zîmoliem ir ierindojuðâs abas radio programmas, Latvijas Radio 1 iegûstot arî balvu kategorijâ ´Straujâk augoðais zîmols¡,» norâda LR valdes loceklis Jânis Siksnis.

Pçc pçtîjuma rezultâtiem var secinât, ka LR þanru piedâvâjums ir pietiekams, papildu pieprasîjums ir pçc bçrnu un jaunieðu raidîjumiem, izglîtîbas un zinâtnes raidîjumiem, kâ arî radioteâtra iestudçjumiem un koncertu tieðraidçm.

Saskaòâ ar respondentu vçrtçjumu, Latvijas Radio 1 ir radiostacija, kas labi informç un ir viedokïu lîderis; Latvijas Radio 2 – izklaidç un ir pieprasîta radio stacija visos Latvijas reìionos, kas domâta visâm sabiedrîbas grupâm, ceïot iedzîvotâju paðapziòu un lepnumu par Latvijas valsti. Latvijas Radio 3 – "Klasika" tiek uztverta kâ kvalitatîva, atpazîstama un uzticama radio stacija par akadçmisko mûziku; Latvijas Radio 4 – "Doma laukums" pçtîjuma respondenti galvenokârt uztver kâ radio staciju, kas rûpçjas par sabiedrîbas integrâciju. Jaunieðu radio stacija Latvijas Radio 5Pieci.lv pçtîjumâ ir atzîta par modernu un izklaidçjoðu radiostaciju, kas palîdz izglîtoties un attîstîties.

VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" zīmolu un raidījumu vērtējumu, un auditoriju uztveres pçtîjums tika veikts no 2014.gada 13.jūnija lîdz 27.jūlijam. Pçtîjumâ tika aptaujâti 2017 respondenti, reprezentatîvi Latvijas iedzîvotâjiem vecuma grupâ 15–74 gadi. Pçtîjuma metode – tieðâs intervijas respondentu dzîves vietâs. Pçtîjumu veica ´GfK Retail and Technology Baltic¡.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LTV Reitingi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.