April 24 2019 19:13:24
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP iniciatîva valdîbas deklarâcijai: Latvijas Sabiedriskâ medija izveide.
NEPLP ziņasMinistru prezidentes Laimdotas Straujumas vadîtâ Ministru kabineta deklarâcijâ bija (un, cerams, – paliks) sadaïa ´Kvalitatîvas, demokrâtiskas informatîvâs telpas veidoðana¡. Tâs ietvaros bija iecerçts ´aktualizçt diskusiju¡ par sabiedrisko mediju attîstîbu un radît labvçlîgus apstâkïus sabiedrisko mediju attîstîbai. Apzinoties apvienota sabiedriskâ medija (Latvijas Televîzija (LTV) + Latvijas Radio (LR) + interneta platforma) potenciâlu, iepriekðçjâs valdîbas faktiski ir atbalstîjuðas lielâko un vajadzîgâko reformu Latvijas elektronisko mediju tirgû – vienota sabiedriskâ medija izveidi. Tas ir loìisks solis, ko jau spçruði abi mûsu kaimiòi – lietuvieði un igauòi, tomçr Latvijâ reforma ir pamatîgi iestrçgusi.

Laikâ, kad top jaunâs valdîbas deklarâcija, mçs savas kompetences ietvaros (Elektronisko plaðsaziòu lîdzekïu likuma 62.panta 7.daïa) par ðo nozîmîgo reformu vçlamies sniegt redzçjumu un ieteikumu par mediju politikas jomu atbildîgajai ministrijai. Aicinâm Kultûras ministriju valdîbas deklarâcijâ iekïaut apòemðanos virzît Latvijas Sabiedriskâ medija (LSM) izveidi, rosinot nepiecieðamos grozîjumus likumos un iedzîvinot jau pieòemto LSM koncepciju. Daþi apsvçrumi, kas, mûsuprât, runâ par labu LSM reformas iekïauðanai valdîbas deklarâcijâ.

Pirmkârt, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2013.gada 7.janvârî apstiprinâja LSM koncepciju, kas paredz piecu gadu laikâ, lîdz valsts simtgadei, izveidot sabiedrisko mediju Latvijâ, apvienojot vienâ organizâcijâ un attîstot LTV, LR un to interneta platformas (Lsm.lv) zîmolus. LSM koncepcijas izveidç tika iesaistîti vairâk nekâ 200 spçcîgâkie eksperti no medijiem un akadçmiskâs vides, finanðu, tiesîbu zinâtòu, tehnoloìiju un citâm jomâm. Koncepciju atzinîgi vçrtçjuði vadoði ârvalstu eksperti. Koncepcija nav novecojusi, tâ ir adaptçjama un ievieðama, uz ko ir norâdîjusi arî Valsts kontrole. Atgâdinâm, ka ðî koncepcija ir tapusi saskaòâ ar spçkâ esoðu augsta lîmeòa politikas plânoðanas dokumentu – Ministru kabineta pieòemtajâm (13.04.2011.) Elektronisko sakaru nozares pamatnostâdnçm 2011.–2016.gadam, kur ir definçts uzdevums izveidot jaunu Latvijas elektronisko sabiedrisko mediju, kas darbojas trîs tehnoloìiskâs platformâs – TV, radio un internetâ. Arî Latvijas Nacionâlais attîstîbas plâns 2014.–2020. gadam (47.punkts) ietver ðâdu mçríi: «Latvijas sabiedrîbai kopumā un daþâdâm tâs grupâm ir iespçja gût informâciju vienotā, savstarpçji saistîtâ un uzticamā informâcijas telpā. Tas panâkts, koncentrçjot resursus sabiedriskā medija attîstîðanai un uzturçðanai.»

Otrkârt, NEPLP kâ par sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu attîstîbu atbildîgâ institûcija lîdz ðim nav sastapusi argumentçtu viedokli pret vienota sabiedriskâ medija izveidi nedz no iepriekðçjo valdîbu ministriem, nedz Saeimas deputâtiem. NEPLP ir centusies ðo reformu aktualizçt gan Ministru kabinetâ, gan Saeimâ, ieskaitot Koalîcijas padomes sçdç ðâ gada 19. maijâ, taèu faktiska rîcîba, piemçram, piekriðana veidot vienotu LTV+LR juridisko personu, nav sekojusi.

Treðkârt, vienota sabiedriskâ medija izveide ir tieði saistîta ar informatîvâs telpas stiprinâðanu Latvijâ, jo ðâdi tiek nodroðinâta Latvijas nacionâlâ medija konkurçtspçja un centrâlâ loma. Daþi argumenti par labu Latvijas Sabiedriskâ medija izveidei:
  • materiâlo, finanðu un intelektuâlo resursu apvienoðana konkurçtspçjas uzlaboðanai;
  • profesionâlâka un dinamiskâka pârvalde, gatavîba nâkotnei un straujai attîstîbai;
  • efektîvâka finanðu programma (kopîgas investîcijas un iepirkumi, atbalsta funkcijas);
  • medija auditorijas sasniedzamîbas uzlabojumi – multikanâli, kopîgs mârketings;
  • satura kvalitâtes un apjomu pieaugums, medija lietotâju apmierinâtîbas uzlabojumi;
  • labâko mediju nozares profesionâïu piesaiste;
  • satura raþoðanas sinerìija (multimediju formâti, radoðo jomu daþâdîba).

Vienota sabiedriskâ medija izveide ir visvairâk nepiecieðamâ reforma elektronisko mediju tirgû mûsu valstî, jo tâ atstâtu bûtisku pozitîvu kvalitatîvu ietekmi uz tirgu kopumâ un stiprinâtu tautas varu Latvijâ: NEPLP pieòemtâs un tâdçjâdi likumiskâ spçkâ esoðâs LSM koncepcijas îstenoðanas gadîjumâ ir paredzçta arî Latvijas sabiedrisko mediju izieðana no reklâmas tirgus un no NEPLP atseviðías Sabiedriskâ medija padomes izveide.

NEPLP ir gatava strâdât pie nepiecieðamo likumu grozîjumiem un citiem jautâjumiem, kas saistîti ar LSM koncepcijas iedzîvinâðanu un tâdçjâdi – nacionâlâs informatîvâs telpas stiprinâðanu.

Vçstule nosûtîta ðâdiem adresâtiem – Ministru prezidentei Laimdotai Straujumas kundzei, Pârresoru koordinâcijas centram, Valsts kancelejas Komunikâcijas departamentam, kultûras ministrei Dacei Melbârdes kundzei, Kultûras ministrijas Valsts sekretâram Sandim Voldiòa kungam, Kultûras ministrijai.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LSM LTV LR Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.