May 27 2020 09:16:41
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
EHRViens no SIA "Krievijas Hîtu radio" lîdzîpaðniekiem un AS "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis sola vçrsties tiesâ, ja tiks izsludinâti ðodien Saeimas akceptçtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.

Tikmçr Polis, kas jau iepriekð protestçjis pret ðiem grozîjumiem, norâdîja, ka patlaban nogaidîs, kad tos izsludinâs prezidents. Ja tie oficiâli stâsies spçkâ, tad ðajâ lietâ darbs bûðot juristiem. "Tad darbosimies pçc klasikas," norâdîja Polis.

Likuma grozîjumi radîjuði izmaiòas septiòiem radiostaciju pârstâvoðajiem komersantiem.

Pçc Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) reìistra datiem, 50% valsts valodas lietojums ir noteikts radiostacijâm "Krievijas Hîtu radio" Rîgâ un citâs pilsçtâs, ko pârvalda SIA "Krievu hîtu radio", "Rîga Radio 94,5 FM", ko pârvalda SIA "Aquarelle", "Radio 99,5", ko pârvalda SIA "Fit FM", ''Retro FM Latgale", ko pârvalda SIA "Augðdaugava", "City Radio", ko pârvalda SIA "City Holding", "Radio Jûrmala", ko pârvalda SIA "Radio Jûrmala" un "Radio Ventspils", ko pârvalda SIA "Ventspils radio".

Ðîm stacijâm no 2016.gada pilnîbâ jâpâriet uz latvieðu valodu.

Jau vçstîts, ka iepriekð, apsprieþot likuma grozîjumus Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâ, Polis sçdç pârmeta NEPLP nekompetenci un solîja sûdzçties Satversmes un Eiropas tiesâs.

Saeima ðodien treðajâ, galîgajâ, lasîjumâ pieòçma grozîjumus EPLL, kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ. Raidîjumu vai raidîjuma fragmentu sveðvalodâ ðâdâs radiostacijâs tulkos valsts valodâ.

Tâpat noteikts, ka elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa radio programmâ paða radio veidotajiem raidîjumiem jâaizòem ne mazâk kâ 90% no raidlaika kopapjoma nedçïas laikâ. Izòçmums bûs mûzikas skaòdarbu izpildîjums, reklâma, radio veikals un radio veikala skatlogs.

Tâm radiostacijâm, kurâm vismaz 50% no programmas jâbût valsts valodâ, bûs jâpâriet uz valsts valodu. Savukârt tâs, kurâm ðî daïa licencç paredzçta mazâka par 50%, drîkstçs izvçlçties, vai savu radio programmu veidot valsts valodâ vai sveðvalodâ.

Izskatot jautâjumu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâ, Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants iepriekð skaidroja, ka likumprojekts izstrâdâts ar nolûku veicinât latvieðu valodas izmantoðanu radioapraidç, kâ arî ierobeþot slçpto retranslâciju, kas izpauþas situâcijâs, kad radio pârraida Krievijâ veidotas programmas un reklâmas tirgû sacenðas ar tâm stacijâm, kuras programmas veido vietçjâ tirgû.

EPLL arî noteikts, ka radiostacijâm, kuras izvçlçjuðâs raidît kâdâ no sveðvalodâm, bûs iespçja neierobeþotâ apjomâ savâ saturâ iekïaut siþetus latvieðu valodâ bez nepiecieðamîbas tos tulkot. Tai paðâ laikâ radio programmâs valsts valodâ drîkstçs bez ierobeþojumiem iekïaut raidîjumus un raidîjumu fragmentus sveðvalodâs, nodroðinot tulkojumu valsts valodâ.

Likumâ ir noteikts pârejas laiks lîdz 2015.gada beigâm.

Avots: www.kasjauns.lv
Ziņas birkas:
Tags: KHR Likumi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM