October 21 2019 18:17:40
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP izsludina konkursu uz trim Latvijas Radio valdes locekïu amatiem.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien izsludinâjusi atklâtu konkursu uz trim valsts SIA "Latvijas Radio" valdes locekïu amatiem, biznesa portâlu "Nozare.lv" informçja NEPLP pârstâvji.

Saskaòâ ar nolikumu konkursâ tiks izraudzîts Latvijas Radio valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos un valdes loceklis nodroðinâjuma jautâjumos. Latvijas Radio valde tiek iecelta uz trîs gadiem. Konkursa pretendentiem jâiesniedz pieteikumus lîdz ðâ gada 28.novembrim plkst.16.

"Aicinâm konkursâ pieteikties cilvçkus, kuri izprot sabiedriskâ medija uzdevumus un mçríus, spçj garantçt Latvijas Radio darbîbas politisko neitralitâti un redakcionâlo neatkarîbu. Nepiecieðamas arî prasmes sadarboties ar radoðiem cilvçkiem, izpratne par modernajâm tehnoloìijâm, par mediju nozari kopumâ, ir jâprot veidot uzòçmuma stratçìija un pârvaldît finanðu resursi, jâspçj formulçt, skaidrot un pârstâvçt Latvijas Radio viedokli gan Latvijâ, gan ârvalstîs. Òemot vçrâ, ka kandidâtiem esam izvirzîjuði visai augstas prasîbas un ðiem cilvçkiem paðlaik varçtu bût darba attiecîbas, kâ arî, atceroties Latvijas Televîzijas valdes konkursa pieredzi, esam nolçmuði kandidâtu vârdus konkursa gaitâ publiski neizpaust," informç NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Pretendentu atlasi veiks NEPLP, pieaicinot ekspertus vai citu institûciju, organizâciju pârstâvjus ar padomdevçja tiesîbâm. Pretendentu atlasç tiks vçrtçta pretendentu izglîtîba, pieredze, sociâlâs un profesionâlâs spçjas, reputâcija, valodu zinâðanas un virkne citu kritçriju, kas izvirzîti konkursantiem. Pretendentu vçrtçðana notiks trijâs kârtâs.

Ar konkursa nolikumu var iepazîties padomes mâjaslapâ "neplpadome.lv", kâ arî saòemt padomes sekretariâtâ.

Kâ vçstîts, Latvijas Radio valdi plânots paplaðinât lîdz trîs cilvçkiem, aìentûrai LETA norâdîja NEPLP loceklis Dainis Mjartâns, piebilstot, ka tas skaidrojams ar nepiecieðamîbu stiprinât Latvijas Radio vadîbas kapacitâti.

Latvijas Radio ir nacionâla mçroga radiouzòçmums, kas dibinâts 1925.gada 1.novembrî. Patlaban tas nodroðina piecas pamatprogrammas.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.