April 25 2019 21:35:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

ESD speciâlisti pârtrauc taksometru firmas sakaru sistçmas nereìistrçtu darbîbu.
ESD ziņasESD speciâlisti pârtrauc taksometru firmas sakaru sistçmas nereìistrçtu darbîbu
Informâciju sagatavuja Inese Stuèka VAS ?Elektronisko sakeru direkcija? sakaru analîtiíe

2007. gada 20. augustâ VAS "Elektronisko sakaru direkcija" (turpmâ ESD) Radiotraucçjumu kontroles dienesta (turpmâk RTKD) speciâlisti, pamatojoties uz Radiomonitoringa centra iesniegto informâciju par nereìistrçtu radiofrekvenèu izmantoðanu Rîgâ, veikuði pârbaudi, kuras rezultâtâ konstatçta radiosakaru tîkla un retranslatora nereìistrçta darbîba sauszemes mobilâ dienesta frekvenèu diapazonâ.
Saòemti divi pieteikumi radioprogrammas apraides atïaujas saòemðanai Jçkabpilî.
Radio ziņasSaòemti divi pieteikumi radioprogrammas apraides atïaujas saòemðanai Jçkabpilî.

Rîga, 18.jûl., LETA. Nacionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) ir saòçmusi divus pieteikumus apraides atïaujas saòemðanai radioprogrammas apraidei Jçkabpilî, liecina publikâcija oficiâlajâ laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis".
"TOP Radio" programma vairs neskan Zemgalç!
Top RadioTop Radio savu programmu vairs neraida caur radio Zemgales raidîtâju 106,6 Mhz frekvencç.Par to rakstîts Top Radio oficâlajâ majas lapâ!
Darbîbu sâcis Ogres radio! (PAPILDINÂTS)
Radio ziņasBalstoties uz ESD 2007. gada 23. janvârî izsniegto, SIA ?Ogres radio? radioiekârtas uzstâdîðanas atïauju, radio programmas radîðanai Ogrç ir sâcis skançt ðis dabas un tehnikas brînums!
Krievijas radiostacijas pârtrauc translçt BBC raidîjumus krievu valodâ.
Radio ziņasIzpildot Krievijas valsts mediju uzraudzîbas organizâcijas rîkojumu, radio îsviïòos raidoðâs stacijas pârtrauc translçt britu raidsabiedrîbas BBC raidîjumus krievu valodâ.

Grib sodît par elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas pârkâpumiem.
ESD ziņasSatiksmes ministrija ierosina noteikt administratîvos sodus pat elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas un izbûves noteikumu pârkâpumiem, informçja ministrijas Sabiedrisko attiecîbu nodaïâ. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesîbas ierîkot un izbûvçt elektronisko sakaru tîklu. Taèu paðlaik nevienâ normatîvajâ aktâ nav ietvertas konkrçtas sankcijas par prasîbu neievçroðanu ðo tîklu izveidç. Lîdz ar to mçdz rasties konflikta situâcijas starp elektronisko sakaru nodroðinâtâjiem un zemes îpaðniekiem, kuri ir neapmierinâti ar viòu îpaðumâ veiktiem nesaskaòotiem bûvniecîbas darbiem. Problçmas komersantiem rada arî citu îpaðnieku nemaríçto elektronisko sakaru tîklu esamîba, kas apgrûtina jaunu tîklu ierîkoðanu un esoðo ekspluatâciju.
Nepiemçrotas uztveroðâs antenas ? bieþâkais traucçjumu iemesls.
ESD ziņasNepiemçrotas uztveroðâs antenas ? bieþâkais traucçjumu iemesls.
Lai arî mûsdienâs bieþi nâkas dzirdçt, ka dzîvot bez televîzijas ir moderni, ðis pakalpojums tomçr turpina attîstîties un joprojâm kalpo kâ nozîmîgs informâcijas avots un vienlaicîgi ir arî lieliska brîvâ laika pavadîðanas nodarbe daudziem Latvijas iedzîvotâjiem. Televîzijas apraides raidîtâju skaits katru gadu palielinâs, paplaðinot skatîtâjiem pieejamo programmu izvçli. Tâ kopð 2000. gada Latvijas teritorijâ darbu uzsâkuði 19 jauni televîzijas apraides raidîtâji.
Jaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei
Radio ziņasJaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei - Komisija uzsâk sabiedrisko apsprieðanos

Eiropas Komisija ðodien uzsâk sabiedrisko apsprieðanos, lai palîdzçtu nostiprinât Eiropas informâcijas un sakaru tehnoloìiju (IST) nozares pozîcijas pasaulç, nodroðinot tai piekïuvi pasaules tirgum. Apsprieðanâs notiks lîdz 2007. gada 17. septembrim, un tajâ var piedalîties visas ieinteresçtâs puses, tostarp nozares, pçtniecîbas aprindu un patçrçtâju organizâciju pârstâvji. Komisija vçlas apkopot ieinteresçto puðu viedokïus par piekïuvi tirgum un par regulçjuma jautâjumiem, lai uzlabotu ES stratçìiju starptautiskai sadarbîbai IST jomâ.
AAC jeb digitâlais radio Latvijâ.
Radio ziņas Pçc tâ ,ko raksta ? Top? Ruslans ,sava radio mâjas lapas forumâ ,var noprast , kad Rîgâ dotajâ momentâ notiek mçìinâjumi digitalizçt radio. Un tâ, frekvencç 100,5 Mhz patreiz paralçli esoðajai BBC World Service analogajam signâlam tiek noraidîta arî ciparu plûsma AAC+
SWH nomainîjis îpaðniekus
SWH grupas ziņasA/S Radio SWH kopð ðî gada 21. jûnija pieder Îrijas radio un telekomunikâciju kompânijai Communicorp Group, otrdienas avîzç raksta laikraksts Dienas bizness.
televîzijas kanâls "Vidzemes televîzija" atbalsta ciparu TV apraides îstenoðanu bez valsts lîdzdalîbas
Digitālā TVReìionâlais televîzijas kanâls ?Vidzemes televîzija? atbalsta Baltkom un raidorganizâciju ieceri apvienoties, lai îstenotu ciparu televîzijas apraides projektu paðu spçkiem, nepiesaistot valsts un valsts komercsabiedrîbu finansçjumu. Ðâds risinâjums ir pieòemams, jo sola âtrâku projekta realizâciju un tieði sekmçtu reìionâlo televîzijas kanâlu attîstîbu.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.