May 31 2020 18:15:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nespçjot atrisinât krîzi sabiedriskajos medijos, Kleckins varçtu atkâpties no amata
NEPLP ziņasNacionâlâs radio un televîzijas padomes (NRTP) priekðsçdçtâjs Abrams Kleckins gatavs atkâpoties no amata, ka neatrisinâs krîzi sabiedriskajos medijos, treðdien vçsta Latvijas Radio.
No amata atkâpjas Latvijas Radio ìenerâldirektors Semçvics.
Latvijas RadioNo amata atkâpjas Latvijas Radio ìenerâldirektors Semçvics.


Latvijas Radio ìenerâldirektors Aigars Semçvics, ðodien tiekoties ar Nacionâlo radio un televîzijas padomi (NRTP), paziòojis par atkâpðanos no amata. Kâ informçja Latvijas Radio preses sekretâre Ilze Vasermane, Semçvics par atkâpðanos no amata paziòojis padomes sçdç, kurâ Latvijas Radio vadîba prezentçja plânu, kâ Latvijas Radio izkïût no parâdiem.
EIPI radio uz bankrota sliekðòa.
e-radio eipiInterneta radiostacija ?EIPI Radio?, sakarâ ar spiedîgo finansiâlo situâciju, aicina atsaukties tos uzòçmumus, kas varçtu bût ieinteresçti atbalstît radiostaciju un kïût par tâs sponsoru.
Informâcija presei par sçdi 08.01.2009 15:04
NEPLP ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 8.janvâra sçdç noteica rezultâtus konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu radio programmas apraidei reìionâlajâ radio programmu izplatîðanas tîklâ 87.5-108 MHz UÎV diapazonâ Limbaþos, Valmierâ, Valkâ, Gulbenç, Cçsîs, Cesvainç un Balvos. Par uzvarçtâju Padome atzina SIA ?Valmieras TV?.
VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? aicina komersantus ievçrot radiofrekvenèu spektra koplietoðanas frekvenèu joslu izmantoðanas nosacîjumus.
ESD ziņasVAS ?Elektronisko sakaru direkcija? (turpmâk tekstâ ESD) aizvien bieþâk saòem pretenzijas par to, ka elektronisko sakaru komersanti apzinâti neievçro koplietojama radiofrekvenèu pieðíîruma lietoðanas atïaujas nosacîjumus. Galvenokârt tas attiecas uz komersantiem, kas piedâvâ bezvadu internetu un sniedz datu pârraides pakalpojumus 2,4 GHz un 5 GHz joslâs, pârsniedzot pieïaujamo izstaroto jaudu. Arî ESD radiomonitoringa rezultâti liecina, ka ðajâs frekvencçs, kuras mçdz dçvçt arî par ?brîvajâm?, valda pârâk liela brîvîba.
Bojâts portatîvs TV uztvçrçjs rada traucçjumus avârijas un briesmu signâlu pârraides frekvencç.
ESD ziņas2009. gada 5. janvârî VAS "Elektronisko sakaru direkcija" (ESD) Radiotraucçjumu kontroles dienesta (RTKD) speciâlisti, veicot klienta traucçjumu pieteikuma pârbaudi Rîgas lidostas teritorijâ, atklâja bojâtu iekârtu, kuras darbîba radîja traucçjumus avârijas un briesmu signâlu pârraides frekvencç.
DVD atskaòotâji rada traucçjumus Rîgas lidostas avârijas frekvencç.
ESD ziņasDVD atskaòotâji rada traucçjumus Rîgas lidostas avârijas frekvencç.

Elektronisko sakaru direkcija (ESD) Radiotraucçjumu kontroles dienesta (RTKD) speciâlisti, reaìçjot uz jaunu pieteikumu par traucçjumiem avârijas un briesmu signâlu pârraides frekvencç, Rîgas lidostas teritorijâ atklâja vçl divas portatîvas DVD iekârtas, kuru darbîba izsauc ðos traucçjumus, informçja ESD.
Torrentu trakeros visâ pasaulç parâdîjusies Microsoft Windows 7 operçtâjsistçmas beta versija.
Datoru programmatūraTorrentu trakeros visâ pasaulç parâdîjusies Microsoft Windows 7 operçtâjsistçmas beta versija.Nav noslçpums, ka daudzi entuziasti, pateicoties plaðajâm torrentu trakeru piedâvâtajâm iespçjâm, ir paspçjuði izmçìinât jaunâkâs Microsoft operçtâjistçmas Windows 7 agrîno (pirms beta) versiju. Tagad torrentos ir parâdîjies Microsoft Windows 7 beta versijas instalâcijas diska ISO fails, tâdçjâdi tagad visiem pasaules entuziastiem ir iespçja izmçìinât daudz nostrâdâtâku un stabilâku Windows 7 versiju, kuras debija bija paredzçta nâkammçnes.


Free Fm piedâvâ!
Free Fm PiedāvāTikai vienu reizi gadâ, kad tas mainâs, Radio Princ am raidîs programmu "Shanson Latvijai"
Iznâcis OpenSuse 11.1
Linux 18. decembrî iznâca jaunais Novell lolojums, openSuse 11.1.
"Lattelecom" uzvar konkursâ par zemes ciparu televîzijas apraides ievieðanu.
Digitālā TV'Lattelecom' uzvar konkursâ par zemes ciparu televîzijas apraides ievieðanu.

Satiksmes ministrija pirmdien, 15.decembrî, par uzvarçtâju konkursâ par televîzijas zemes apraides ievieðanu un nodroðinâðanu ciparformâtâ Latvijâ atzina SIA "Lattelecom", portâlu "Delfi" informçja Satiksmes ministrija.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM