February 18 2020 02:29:30
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Alessandro G. A. A.Volta
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Notikuðas izmaiòas VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? valdç
ESD ziņasVAS ?Elektronisko sakaru direkcija? (turpmâk tekstâ - ESD) , atbilstoði likumam ?Par valsts un paðvaldîbu kapitâla daïâm un kapitâlsabiedrîbâm? kâ arî Komerclikumam, ir palielinâjusi valdes sastâvu lîdz èetriem valdes locekïiem.
Viesîtç un Valmierâ uzsâks darbu jaunas FM raidstacijas
ESD ziņasViesîtç un Valmierâ jûlijâ uzsâks darbu divas jaunas FM raidstacijas.
Atklâj Eiropas tirgum neatbilstoða GSM retranslatora neatïautu darbîbu.
ESD ziņas2007.gada 13.jûnijâ ESD Radiotraucçjumu kontroles dienesta speciâlisti, pârbaudot pieteikumu par traucçjumiem GSM diapazonâ, Rîgâ, Duntes ielâ 17 atklâja Eiropas tirgum neatbilstoða (nesertificçta) GSM retranslatora neatïautu darbîbu.
ESD speciâlisti aptur nelegâla radiosakaru retranslatora darbîbu
ESD ziņas2007.gada 8.jûnijâ VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? ( turpmâk tekstâ ESD) Radiotraucçjumu kontroles dienesta speciâlisti, veicot pârbaudi Rîgâ, Bezdelîgu ielâ 1, uz Latvijas Valsts arhîva (turpmâk LVA) galvenâs çkas jumta konstatçja nelegâla radiosakaru retranslatora darbîbu 400 MHz diapazonâ.
TOP Radio ekonomçs uz Web lapas rçíina.
Top Radio"Uz nenoteiktu laiku tiks slçgts mûsu interneta serveris." Tâdu virsrakstu pamanîju TopRadio web lapâ!
NRTP
NRTPNacionâlâs radio un televîzijas padomes informâcija presei par 2007.gada 31.maija sçdi
Norton Antivirus nokauj 1 miljonu datoru.
Datoru programmatūraSymantec Norton Antivirus antivîrusa datubâzes pçdçjais atjauninâjums noveda pie gandrîz miljons datoru operçtâjsistçmas nobrukðanu.
FM Jçkabpilî
Radio ziņasNacionâlâ radio un televîzijas padome 2007.gada 24.maijâ ir izsludinâjusi konkursu apraides atïaujas saòemðanai radio programmas apraidei FM diapazonâ Jçkabpilî. Nolikums
Magic FM Piedâvâ jaunu formâtu!
Radio ziņasSakarâ ar tehniskajâm nebûðanâm Magic Fm piedâvâ vçrtçðanai vienu no populârâkajâm interneta radio stacijâm uz zemes!
Kas raidîs Mârupç 97,3 Mhz FM
Radio ziņas24.maijs bûs tâ diena, kad tiks pasludinâts konkursa uzvarçtâjs apraides atïaujas (licences) saòemðanai radio programmas apraidei 97,3 MHz FM frekvencç Mârupes pagastâ.
Iespçju piedalîties konkursâ ir izmantojuði 4 pretendenti!
Ruslans Kulabuhovs
?QBS?;
SIA ?Moinonda?;
SIA ?Digital Radiolinija?.
Pirâti "piebeidz" Windows Vista
Hacked!Windows Vista jau vairâkus mçneðus pieejama pie neskaitâmiem izplatîtâjiem visâ pasaulç un, godîgi sakot, ir mazliet jâpabrînâs, ka operçtâjsistçmu tâ pa îstam uzlauzt izdevies tikai tagad. Apspriest pirâtisko programmatûru mçdijos ir tabu, tâdçï atgâdinâðu, ka Boot.lv nekâdâ ziòâ nevçlas attaisnot vai popularizçt pirâtismu - ðî raksta mçríis ir tikai darît Jums zinâmu, ka kaut kas tâds ir noticis, par spîti visâm Microsoft pûlçm un izslavçtajâm Windows Vista Activation pretpirâtisma ietaisçm.
Jaunākie komentāri
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.