May 31 2020 19:16:40
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

EIPI Radio.
e-radio eipiDrîzumâ ceïu pie klausîtâjiem uzsâks jauna interneta radiostacija-EIPI Radio.


2008.gada 3. februârî plkst.12.00 ar 24 stundu garu radio atklâðanas svçtku pârraidi,kas bûs nebijis notikums ne tikai Latvijâ,bet unikâls radioðovs arî visâ latviski raidoðo radiostaciju vçsturç, tiks atklâta jauna interneta radiostacija EIPI Radio.
Zatlers lûdz NRTP skaidrot situâciju ar filmas 'Putinu sistçma' demonstrçðanu.
TV ziņasValsts prezidents Valdis Zatlers lûdzis Nacionâlâs radio un televîzijas padomes priekðsçdçtâjam Âbramam Kleckinam informçt par LTV programmas maiòu saistîbâ ar filmas "Putina sistçma" demonstrçðanu, portâlu "Delfi" informçja Prezidenta preses dienestâ.
Eiropas Savienîbâ par oficiâlo mobilâs televîzijas standartu kïûðot DVB-H
Digitālā TVEiropas valstis pârðalca ziòa par to, ka Eiropas Savienîbas (ES) valstîs par oficiâlo mobilâs televîzijas standartu kïûðot DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld). Tas ir digitâlâ videosignâla apraides standarts, kas pielâgots lietoðanai mobilajâs ierîcçs (piemçram, mobilajos tâlruòos).
Pasludinâts spriedums kriminâllietâ
ESD ziņasPasludinâts spriedums kriminâllietâ par radio programmu raidîðanai un izplatîðanai normatîvajos aktos paredzçtâs iekârtu uzstâdîðanas un lietoðanas kârtîbas pârkâpðanu
Informâciju sagatavoja Inese Stuèka, VAS "Elektronisko sakaru direkcija" Radiokontroles departamenta sakaru analîtiíe.
Radio raidîtâji, kuri darbu sâks drîzumâ...
Radio ziņasRadio raidîtâji, kuri darbu sâks drîzumâ...
Ir 2007. gada novembris un ðajâ mçnesî Radio çtera viïòos parâdîsies 4 jaunas radiostacijas/jau esoðo radiostaciju jauni raidîtâji!Par ðo ziòu paldies Dexs
"TOPRADIO" Atgrieþas analogajâ formatâ uz FM.
Top RadioUzmanîbu. Beidzot ir palaists jau sen plânotais raidiîâjs uz frekvences 91.9 MHz
"Baltkom": pâreju uz ciparu TV apraidi ierobeþo kanâlu trûkums.
Baltcom'Baltkom': pâreju uz ciparu TV apraidi ierobeþo kanâlu trûkums.

"Baltkom" uzskata, ka pâreju uz ciparu televîzijas apraidi, kura Latvijâ pilnîbâ jâpabeidz lîdz 2011. gada beigâm, ierobeþo ðim mçríim atvçlçtais nepietiekamais decimetru kanâlu skaits, kas liegs visiem iedzîvotâjiem vienlîdz labâ kvalitâtç nodroðinât visu programmu uztverðanu.

SIA "TV Vidzeme" attîstâs.
TV antenasSIA "TV Vidzeme" jeb tautâ dçvçtâ Cçsu televîzija ir veikusi vçrienîgas izmaòas apraides sistçmâ.

Slovâkija kâ digitalizâcijas tehnoloìisko risinâjumi izvçlçjusies satelîtu
Satelīta TVLielâkais satelîta operators Baltijas valstîs SES SIRIUS uzskata, ka Slovâkijas lçmums kâ tehnoloìisko risinâjumu izvçlçties satelîtu, ir svarîgs pagrieziena punkts visâ digitalizâcijas procesâ Eiropâ. Pamatojoties uz ES direktîvu digitâlâs TV ievieðanâ, Slovâkijas valdîba plâno izslçgt analogo TV un pâriet uz augstâkas kvalitâtes digitâlo TV signâlu laika posmâ no 2009.- 2011.gadam
NRTP pârskats.
NRTPNacionâlâs radio un televîzijas padomes pasûtîtais socioloìiskais pçtîjums par Latvijas televîziju raidorganizâciju un Latvijas radio raidorganizâciju programmâm.
Radio Valmiera çterâ jauns sarunu raidîjums «Mûsu laiks»
Valmiera FMRadio Valmiera çterâ jauns sarunu raidîjums «Mûsu laiks»

Radio Valmiera çterâ jauns autorraidîjums ?Mûsu laiks", kurâ Radio Valmiera klausîtâji dzirdçs sarunas par dzîvi, daþâdâm sadzîves problçmâm un to iespçjamiem risinâjumiem no astroloìijas un psiholoìijas aspektiem - tâs ir sarunas par to, kas mums katram svarîgs. Raidîjumu vadîs un uz klausîtâju jautâjumiem atbildçs astrologs Linda Ceriòa un geðtaltterapeite (psihoterapijas novirziens) - Aija Baha - Velvele.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM