November 27 2020 04:08:07
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

Ziņu kategorijas
Radio ziņas

Kategorija: Radio ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 141
· Mediju uzraugs bargi soda 'Pirmo Baltijas Kanālu' un 'Radio PIK'.
· «Rietumu radio» – jau trešais Liepājas medijs, kura pastāvēšana apdraudēta.
· Latvijas Raidorganizāciju asociācija ceļ trauksmi par valsts atbalsta trūkumu komercmedijiem
· Radiostaciju slēgšanas procedūru grib atvieglot
· Radio NABA sāks skanēt raidījums par fankmūziku
· Saldus radio 107,9 FM Radio pārtrauc darbību.
· Beidzis pastāvēt Capital FM; dīdžeji palikuši bez darba.
· Valdība neatļauj Meroni nopirkt 'Radio SWH'.
· Briseles auto izstādē uzmanība tiks pievērsta ES digitālā radio noteikumiem.
· EU Parliament backs digital radio in cars.
· Krievijā ieviests jauns standarts digitālajā radio apraidē.
· Likvidēts Ufo dibinātais radio 'Boom FM'.
· 'Latgolys Saeima' sašutusi par finansējuma samazinājumu raidījumiem latgaliešu valodā.
· Radio “Brīvā Eiropa” latviešu raidījumu ieraksti kļūst pieejami internetā
· Saldū dome reorganizē radio; opozīcija to sauc par politisku izrēķināšanos.
· ASV izsludina grantu programmu medijiem Baltijā
· Ciparu radio apraides tīkla izbūve varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro.
· NEPLP: Pāreju uz ciparu radio apraidi Latvijā varētu apsvērt no 2022.gada
· "Pieci.lv" radošā komanda neziņā par radio nākotni.
· Radio Valka 104.5 MHz atgriežas
· Rubenis: Klausītāji izvēlas radiostacijas, kurās ir saturs
· Digitâlâs radio apraides ievieðana Latvijas iedzîvotâjiem var izmaksât pamatîgas summas, uzskata eksperti
· Dienvidtirole no FM atteiksies 2017. gadâ.
· DAB+ ievieðanas sâkums Ukrainâ.
· Norvçìija kâ pirmâ valsts pasaulç sâk pilnîbâ atteikties no FM radio.
· DAB+ radio apraide testa reþîmâ no 15. decembra. Dzirdçt varçs 40 km râdiusâ ap Rîgu
· Ielûgums uz ciparu radio apraides testçðanas uzsâkðanas pasâkumu.
· Uìis Polis: SWH grupas 'neredzçtais auditorijas pieaugums' ir TNS kïûdu radîts mîts.
· Tirgojas Auto Radio
· NEPLP izmeklç iespçjamo radio "Sputnik" maskçto atskaòoðanu
· Latvijâ Sputnik piesâròo telpu, bet mediju uzraugs to nespçj novçrst
· Dimants: Notikuðais ar pieci.lv apliecina - sabiedrisko mediju finansçjumam jâbût iezîmçtam
· Latvijas Radio 5 finansçjumu tomçr nesamazinâs.
· "Pieci.lv" budþets nâkamgad saruks par 130 tûkstoðiem eiro, lemj komisija
· Igaunija un Lietuva no ðâ tehnoloìijas brînuma atteikuðâs, taèu Latvija grasâs ieviest digitâlo radio.
· Âgenskalna Televîzijas toròa îpaðniekiem Rîgas dome dod uzdevumu.
· Ðî gada beigâs LVRTC uzsâks ciparu radio apraides testçðanu Rîgas reìionâ
· DAB+ transmissions in Riga.
· Radio TEV drîzumâ skançs arî Liepâjâ.
· Kâ sistemâtiski pârkrievo radio çteru Latvijâ.
· AM stacijas kuras beidz raidît no 1.janvâra 2016.
· Dainis Mjartâns: Frekvenèu 'skandâla' dekonstrukcija.
· Deputâti ignorç Valsts prezidenta aizrâdîjumus par valodu lietojuma regulçjumu radio.
· Katoïi iegâdâjas 3 radiostacijas Latvijâ, lai no 8.decembra skançtu ´Radio Marija Latvija¡
· Radio 21. gadsimtâ - kâdas pârmaiòas gaidâmas
· Valsts prezidents neizsludina grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ.
· Cîòa ar radio pirâtiem londonieðiem varçtu ieekonomçt 1miljonu mârciòas.
· Uìis Polis: Cik Saeimas deputâtu bûs gatavi dancot pçc 'Radio SWH' jauno îpaðnieku stabules?
· Latvijas Radio «pieci.lv» vadîtâjs Kârlis Dagilis iesniedzis atlûgumu.
· Dagilis saglabâs 'Pieci.lv' direktora amatu; Grçviòa kompetenci izvçrtçs vçlâk.
· Vâcijâ uzspridzina leìendâro Rias Berlin vidçjo viïòu mastu.
· Vçrîgais «Pieci.lv» klausîtâjs Polis: Latvijas Radio rupji un apzinâti çterâ pazemo sievietes.
· Latvijas Radio vçlas skaidrojumu, vai latgalieðu dialekts jâuzskata par sveðvalodu.
· "Krievu hîtu radio" vçrðas Satversmes tiesâ par izmaiòâm programmu valodas regulçjumâ
· Uìis Polis: Dimanta kungs, vai çterâ 'drâzt anâlâ' drîkst tikai sabiedriskie mediji?
· Putnis: Sabiedriskie mediji varçtu aiziet no reklâmas tirgus jau 2016.gadâ
· Norvçìija kâ pirmâ valsts pasaulç gatavojas pilnîbâ atteikties no FM radio
· Pieci.lv Itâlijâ izcîna uzvaru Eiropas radio èempionâta finâlâ.
· Radio NABA
· Latvijâ izveidota mediju grupa Energy Media Group; taps jauns radio.
· Ziemassvçtku radio.
· Labdarîbas akcija "Dod pieci!"
· No janvâra atsâks skançt radio 'Naba'.
· LR5 noòçma un iedeva Latgalei.
· Igaunija aizbildinâs: Krievijas propagandu nepârraidîs, jo nav brîvu frekvenèu.
· NEPLP: Runât par «Pieci.lv» lietderîbu vçl pâragri; jâpagaida lîdz gada beigâm.
· Saeimas komisija vçrtçs pieðíirtâ budþeta lietderîgu izmatoðanu radio «Pieci.lv».
· 1. Biznesa Radio skançs Uzòçmumu reìistra ziòas.
· Mçìinâjums atgût radio telpu.
· Radio viïòos tieðraide no "Positivus" skançs Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv".
· Star FM raidîtâjs "Lielvârdç"
· Latvijas radioviïòi klusîbâ pârkrievojas.
· Nekorekta attieksme pret darbiniekiem.
· Jaunâ radiostacija jaunieðiem "Pieci.lv" cer krietni izvçrsties.
· Radio Naba un Radio Pieci apvienoðana nodroðinâs izdzîvoðanu abiem.
· Radio Pieci.
· Studenti uztraukti par iecienîtâ "Radio NABA" nâkotni; prasa skaidrojumus.
· «Rîga Radio» turpinâs raidît bez populâriem dîdþejiem .
· "Rîga Radio" skaidro, kâpçc atlaists Ðvâns.
· Teksta grupa "Orbîta" atklâj radio staciju, kas pârraidîs dzejas lasîjumu ierakstus.
· Brâïu Reiteru pârpirktais "Radio Sigulda" ar nosaukumu "Radio 7" pilnus apgriezienus uzòems rudenî.
· Dîdþejs Egons Reiters kopâ ar brâli nopçrk "Radio Sigulda".
· Ufo beidzot atklâj savu jauno nodarboðanos.
· Debesîs "Retro FM" lidmaðîna.
· Capital FM uzvar NEPLP konkursâ
· «Ausîs Rîts» komanda atgrieþas «Rîga Radio 94,5 FM»
· 24 STUNDU MARATONS RADIO ÇTERÂ!
· Pçc "Mâjas svçtîbas" gadîjuma politiíi apòçmuðies atcelt "radio klausîðanâs nodevu"
· Roberts Gobziòð: tapis jauns nâkotnes radio.
· Pçc Izraçlas vçstnieces sûdzîbas uz laiku slçdz Radio Naba raidîjumu Tçvijas laikmets.
· SFM maina frekvenci....
· NEPLP pârskatîs izsniegtâs apraides atïaujas!
· Aquarelle FM = Autoziòas.FM ?
· "Radio Sigulda" meklç jaunu îpaðnieku.
· Fonico Radio
· Çnu diena radio CAPITAL FM studijâ
· Cçsîm vairs nav sava radio....
· Laimes avots - radio
· Radiostacijas "Autoziòas.fm" izveidç investç pusmiljonu latu
· Rosina ar licenèu maksâm sakârtot radio tirgu.
· Pârmet Latvijas radio tirgus pârkrievoðanos.
· Cçsîs no 1. aprîïa - Cçsu Radio
· TNS Latvia jaunâkie radio reitingi.
· Capital FM paplaðinâs
· Bendrâte Kurzemes radio nopirkusi par Lemberga naudu.
· Capital FM sâk skançt 94,9 MHz
· Lietuvas radiostacija ZIP FM atteikusies no vairâkâm frekvencçm
· Mainâs BBC retranslçtâjs Latvijâ
· Birþai (Lietuva) 99,3 MHz frekvences konkursa rezultâti.
· Par SIA "Radio Trîs"
· Viïòâ drîzumâ gaidâma jauna radiostacija!
· LR un LTV pieprasa tikðanos ar Dombrovski.
· Katoïu baznîca iegâdâjusies "Latgales radio"
· Venecuçlas valdîba liek slçgt 34 radiostacijas
· Draud atkal apklust Latgolys radeja
· Latgales radio (Latgolys radeja) atsâka skançt çterâ FM diapazonâ
· NRTP plâno veikt "Latgales radio" programmas monitoringu.
· Latgales radio maina îpaðniekus
· Ðlesers pieïauj Latvijas Radio un LTV apvienoðanu, interesçjas par LR çku
· TB/LNNK aicina Latvijas Raidorganizâciju asociâciju un NRTP sçsties pie sarunu galda
· Radio Energy pârtrauc raidît uz visiem laikiem
· Anglija plâno pârtaukt FM un AM apraidi
· LATVIJAS INTERNET RADIO SLÇGÐANA
· Lielbritânijâ populârs Putnu dziesmu radio.
· Viïòâ ierosinâts celt pieminekli Latvijas padomju laika radiouztvçrçjam VEF
· Gold FM ir miris, lai dzîvo Jumor FM !
· Bija Radio3 tagad Capital FM
· Divu Krastu Radio - pçc daþiem mçneðiem Jçkabpils çtera viïòos
· Radio raidîtâji, kuri darbu sâks drîzumâ...
· 1485 kHz frekvencç Rîgâ
· Saòemti divi pieteikumi radioprogrammas apraides atïaujas saòemðanai Jçkabpilî.
· Darbîbu sâcis Ogres radio! (PAPILDINÂTS)
· Krievijas radiostacijas pârtrauc translçt BBC raidîjumus krievu valodâ.
· Jaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei
· AAC jeb digitâlais radio Latvijâ.
· FM Jçkabpilî
· Magic FM Piedâvâ jaunu formâtu!
· Kas raidîs Mârupç 97,3 Mhz FM
· Radio 3 jauns īpašnieks.
· SIA "Baltkom Radio"
· Suņiem savs radio!
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM