November 21 2018 08:03:40
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

21-04-2017 12:16
Tā tēma atkal ir Ok, video salaboti, bet lūdzu kad liec video, paskaties lai nav ierobežojumi rādīšanai LV.

20-04-2017 13:23
Vispirms vīriem melnā, jāparunā ar lapas hostingu. Cool

Ziņu kategorijas
Radio ziņas

Kategorija: Radio ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 132
· EU Parliament backs digital radio in cars.
· Krievijā ieviests jauns standarts digitālajā radio apraidē.
· Likvidēts Ufo dibinātais radio 'Boom FM'.
· 'Latgolys Saeima' sašutusi par finansējuma samazinājumu raidījumiem latgaliešu valodā.
· Radio “Brīvā Eiropa” latviešu raidījumu ieraksti kļūst pieejami internetā
· Saldū dome reorganizē radio; opozīcija to sauc par politisku izrēķināšanos.
· ASV izsludina grantu programmu medijiem Baltijā
· Ciparu radio apraides tīkla izbūve varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro.
· NEPLP: Pāreju uz ciparu radio apraidi Latvijā varētu apsvērt no 2022.gada
· "Pieci.lv" radošā komanda neziņā par radio nākotni.
· Radio Valka 104.5 MHz atgriežas
· Rubenis: Klausītāji izvēlas radiostacijas, kurās ir saturs
· Digitâlâs radio apraides ievieðana Latvijas iedzîvotâjiem var izmaksât pamatîgas summas, uzskata eksperti
· Dienvidtirole no FM atteiksies 2017. gadâ.
· DAB+ ievieðanas sâkums Ukrainâ.
· Norvçìija kâ pirmâ valsts pasaulç sâk pilnîbâ atteikties no FM radio.
· DAB+ radio apraide testa reþîmâ no 15. decembra. Dzirdçt varçs 40 km râdiusâ ap Rîgu
· Ielûgums uz ciparu radio apraides testçðanas uzsâkðanas pasâkumu.
· Uìis Polis: SWH grupas 'neredzçtais auditorijas pieaugums' ir TNS kïûdu radîts mîts.
· Tirgojas Auto Radio
· NEPLP izmeklç iespçjamo radio "Sputnik" maskçto atskaòoðanu
· Latvijâ Sputnik piesâròo telpu, bet mediju uzraugs to nespçj novçrst
· Dimants: Notikuðais ar pieci.lv apliecina - sabiedrisko mediju finansçjumam jâbût iezîmçtam
· Latvijas Radio 5 finansçjumu tomçr nesamazinâs.
· "Pieci.lv" budþets nâkamgad saruks par 130 tûkstoðiem eiro, lemj komisija
· Igaunija un Lietuva no ðâ tehnoloìijas brînuma atteikuðâs, taèu Latvija grasâs ieviest digitâlo radio.
· Âgenskalna Televîzijas toròa îpaðniekiem Rîgas dome dod uzdevumu.
· Ðî gada beigâs LVRTC uzsâks ciparu radio apraides testçðanu Rîgas reìionâ
· DAB+ transmissions in Riga.
· Radio TEV drîzumâ skançs arî Liepâjâ.
· Kâ sistemâtiski pârkrievo radio çteru Latvijâ.
· AM stacijas kuras beidz raidît no 1.janvâra 2016.
· Dainis Mjartâns: Frekvenèu 'skandâla' dekonstrukcija.
· Deputâti ignorç Valsts prezidenta aizrâdîjumus par valodu lietojuma regulçjumu radio.
· Katoïi iegâdâjas 3 radiostacijas Latvijâ, lai no 8.decembra skançtu ´Radio Marija Latvija¡
· Radio 21. gadsimtâ - kâdas pârmaiòas gaidâmas
· Valsts prezidents neizsludina grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ.
· Cîòa ar radio pirâtiem londonieðiem varçtu ieekonomçt 1miljonu mârciòas.
· Uìis Polis: Cik Saeimas deputâtu bûs gatavi dancot pçc 'Radio SWH' jauno îpaðnieku stabules?
· Latvijas Radio «pieci.lv» vadîtâjs Kârlis Dagilis iesniedzis atlûgumu.
· Dagilis saglabâs 'Pieci.lv' direktora amatu; Grçviòa kompetenci izvçrtçs vçlâk.
· Vâcijâ uzspridzina leìendâro Rias Berlin vidçjo viïòu mastu.
· Vçrîgais «Pieci.lv» klausîtâjs Polis: Latvijas Radio rupji un apzinâti çterâ pazemo sievietes.
· Latvijas Radio vçlas skaidrojumu, vai latgalieðu dialekts jâuzskata par sveðvalodu.
· "Krievu hîtu radio" vçrðas Satversmes tiesâ par izmaiòâm programmu valodas regulçjumâ
· Uìis Polis: Dimanta kungs, vai çterâ 'drâzt anâlâ' drîkst tikai sabiedriskie mediji?
· Putnis: Sabiedriskie mediji varçtu aiziet no reklâmas tirgus jau 2016.gadâ
· Norvçìija kâ pirmâ valsts pasaulç gatavojas pilnîbâ atteikties no FM radio
· Pieci.lv Itâlijâ izcîna uzvaru Eiropas radio èempionâta finâlâ.
· Radio NABA
· Latvijâ izveidota mediju grupa Energy Media Group; taps jauns radio.
· Ziemassvçtku radio.
· Labdarîbas akcija "Dod pieci!"
· No janvâra atsâks skançt radio 'Naba'.
· LR5 noòçma un iedeva Latgalei.
· Igaunija aizbildinâs: Krievijas propagandu nepârraidîs, jo nav brîvu frekvenèu.
· NEPLP: Runât par «Pieci.lv» lietderîbu vçl pâragri; jâpagaida lîdz gada beigâm.
· Saeimas komisija vçrtçs pieðíirtâ budþeta lietderîgu izmatoðanu radio «Pieci.lv».
· 1. Biznesa Radio skançs Uzòçmumu reìistra ziòas.
· Mçìinâjums atgût radio telpu.
· Radio viïòos tieðraide no "Positivus" skançs Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv".
· Star FM raidîtâjs "Lielvârdç"
· Latvijas radioviïòi klusîbâ pârkrievojas.
· Nekorekta attieksme pret darbiniekiem.
· Jaunâ radiostacija jaunieðiem "Pieci.lv" cer krietni izvçrsties.
· Radio Naba un Radio Pieci apvienoðana nodroðinâs izdzîvoðanu abiem.
· Radio Pieci.
· Studenti uztraukti par iecienîtâ "Radio NABA" nâkotni; prasa skaidrojumus.
· «Rîga Radio» turpinâs raidît bez populâriem dîdþejiem .
· "Rîga Radio" skaidro, kâpçc atlaists Ðvâns.
· Teksta grupa "Orbîta" atklâj radio staciju, kas pârraidîs dzejas lasîjumu ierakstus.
· Brâïu Reiteru pârpirktais "Radio Sigulda" ar nosaukumu "Radio 7" pilnus apgriezienus uzòems rudenî.
· Dîdþejs Egons Reiters kopâ ar brâli nopçrk "Radio Sigulda".
· Ufo beidzot atklâj savu jauno nodarboðanos.
· Debesîs "Retro FM" lidmaðîna.
· Capital FM uzvar NEPLP konkursâ
· «Ausîs Rîts» komanda atgrieþas «Rîga Radio 94,5 FM»
· 24 STUNDU MARATONS RADIO ÇTERÂ!
· Pçc "Mâjas svçtîbas" gadîjuma politiíi apòçmuðies atcelt "radio klausîðanâs nodevu"
· Roberts Gobziòð: tapis jauns nâkotnes radio.
· Pçc Izraçlas vçstnieces sûdzîbas uz laiku slçdz Radio Naba raidîjumu Tçvijas laikmets.
· SFM maina frekvenci....
· NEPLP pârskatîs izsniegtâs apraides atïaujas!
· Aquarelle FM = Autoziòas.FM ?
· "Radio Sigulda" meklç jaunu îpaðnieku.
· Fonico Radio
· Çnu diena radio CAPITAL FM studijâ
· Cçsîm vairs nav sava radio....
· Laimes avots - radio
· Radiostacijas "Autoziòas.fm" izveidç investç pusmiljonu latu
· Rosina ar licenèu maksâm sakârtot radio tirgu.
· Pârmet Latvijas radio tirgus pârkrievoðanos.
· Cçsîs no 1. aprîïa - Cçsu Radio
· TNS Latvia jaunâkie radio reitingi.
· Capital FM paplaðinâs
· Bendrâte Kurzemes radio nopirkusi par Lemberga naudu.
· Capital FM sâk skançt 94,9 MHz
· Lietuvas radiostacija ZIP FM atteikusies no vairâkâm frekvencçm
· Mainâs BBC retranslçtâjs Latvijâ
· Birþai (Lietuva) 99,3 MHz frekvences konkursa rezultâti.
· Par SIA "Radio Trîs"
· Viïòâ drîzumâ gaidâma jauna radiostacija!
· LR un LTV pieprasa tikðanos ar Dombrovski.
· Katoïu baznîca iegâdâjusies "Latgales radio"
· Venecuçlas valdîba liek slçgt 34 radiostacijas
· Draud atkal apklust Latgolys radeja
· Latgales radio (Latgolys radeja) atsâka skançt çterâ FM diapazonâ
· NRTP plâno veikt "Latgales radio" programmas monitoringu.
· Latgales radio maina îpaðniekus
· Ðlesers pieïauj Latvijas Radio un LTV apvienoðanu, interesçjas par LR çku
· TB/LNNK aicina Latvijas Raidorganizâciju asociâciju un NRTP sçsties pie sarunu galda
· Radio Energy pârtrauc raidît uz visiem laikiem
· Anglija plâno pârtaukt FM un AM apraidi
· LATVIJAS INTERNET RADIO SLÇGÐANA
· Lielbritânijâ populârs Putnu dziesmu radio.
· Viïòâ ierosinâts celt pieminekli Latvijas padomju laika radiouztvçrçjam VEF
· Gold FM ir miris, lai dzîvo Jumor FM !
· Bija Radio3 tagad Capital FM
· Divu Krastu Radio - pçc daþiem mçneðiem Jçkabpils çtera viïòos
· Radio raidîtâji, kuri darbu sâks drîzumâ...
· 1485 kHz frekvencç Rîgâ
· Saòemti divi pieteikumi radioprogrammas apraides atïaujas saòemðanai Jçkabpilî.
· Darbîbu sâcis Ogres radio! (PAPILDINÂTS)
· Krievijas radiostacijas pârtrauc translçt BBC raidîjumus krievu valodâ.
· Jaunas tirgus iespçjas pasaulç Eiropas IST nozarei
· AAC jeb digitâlais radio Latvijâ.
· FM Jçkabpilî
· Magic FM Piedâvâ jaunu formâtu!
· Kas raidîs Mârupç 97,3 Mhz FM
· Radio 3 jauns īpašnieks.
· SIA "Baltkom Radio"
· Suņiem savs radio!
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.