September 25 2018 10:26:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

21-04-2017 12:16
Tā tēma atkal ir Ok, video salaboti, bet lūdzu kad liec video, paskaties lai nav ierobežojumi rādīšanai LV.

20-04-2017 13:23
Vispirms vīriem melnā, jāparunā ar lapas hostingu. Cool

Ziņu kategorijas
TV ziņas

Kategorija: TV ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 106
· Kremļa propaganda televīzijā: Nozare nostājas pret kvotām ES valodu kanāliem
· "Fox" atsaucis prasību Baltijai "piekoriģēt" tulkojumu atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· “Fox” tulkojumu Baltijai “piekoriģē” atbilstoši Krievijas vadlīnijām
· NA uzsāk cīņu pret Krievijas propagandu televīzijas kanālos Latvijā.
· MTG demonstrē azartspēļu reklāmas: «Vai audzinām azartspēļu atkarīgu paaudzi?»
· "Comcast" izsaka 22 miljardu mārciņu vērtu "Sky" pārņemšanas piedāvājumu
· "Kantar TNS": Gadu gaitā televīzija pārtapusi no ekrāna par satura veidotāju
· Par nelikumīgu televīzijas pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā aiztur vīrieti
· Izsludināta projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.
· Elksniņš aicina izveidot Daugavpilī Latvijas Televīzijas studiju.
· MTG drīzumā varētu vienoties par biznesa pārdošanu Baltijas valstīs.
· Portāls: Darījums par MTG pārdošanu "Bite Group" īpašniekiem gandrīz pabeigts
· Janvārī kopumā visvairāk skatītais TV kanāls Latvijā bija LTV1
· Prognozē arvien straujāku TV skatīšanās paradumu maiņu
· Augstākā tiesa pieliek punktu 'Lattelecom' un TV3 strīdā par retranslāciju.
· Aptauja: Pçrn skatîtâkie televîzijas kanâli bija TV3, LTV1 un PBK
· Ieslodzîto sveicieni un uzrunas: Aprit 10 gadi kopð darbu sâkusi Daugavgrîvas cietuma televîzija.
· NEPLP: Reìionâlo televîziju saturs kïûst aizvien bûtiskâks
· Pârtraukta TV saturu nelegâli retranslçjuðas interneta vietnes darbîba.
· NEPLP plâno 2018.gadâ izveidot televîzijas kanâlu krievvalodîgajai auditorijai
· Arvien vairâk interneta lietotâju atsakâs no televîzijas pieslçguma.
· TV "pirâtiem" pa pçdâm: reids Tukumâ
· Jûnija skatîtâko TV programmu topa pirmajâ vietâ ierindojâs raidîjums "De facto"
· Krâslavas mçrs sûdzas par slikto Latvijas TV un radio kanâlu uztveramîbu pierobeþâ.
· Eksperte aicina sekot Ukrainas piemçram un atslçgt Krievijas televîzijas kanâlus.
· TV5 un «Rossija RTR» auditorija pârgâjusi uz PBK un citiem TV kanâliem
· "Rossija RTR" piedâvâ starptautisko kanâla versiju aizliegtâs vietâ
· Video: NEPLP priekðsçdçtâjais Aijas Dulevskas skaidrojums par Rossija RTR
· Pçtîjums: Tradicionâlâ televîzija joprojâm ir skatîtâkâ video forma pasaulç
· NEPLP konstatç pârkâpumus Krievijas telekanâla RTR Planeta saturâ
· Februârî skatîtâko TV kanâlu trijnieks nemainîgs - TV3, LTV1 un PBK.
· Latgalç internetâ izplata lçtas Krievijas satelîttelevîzijas; apkarotâjs - «vesels viens»!
· MTG pârtrauc retranslâciju 'Lattelecom' interneta televîzijâ.
· Valdîba apstiprina ideju par pirâtisko TV mâjaslapu bloíçðanu.
· Pârsûdzçts UR lçmums nereìistrçt "Russia Today" pârstâvniecîbu Latvijâ
· LTV1 jûnijâ pçc daudzu gadu pârtraukuma bijis skatîtâkais TV kanâls Latvijâ
· Mediju eksperti: Jaunais TV kanâls nevar bût pretpropagandas lîdzeklis
· Digitâlâs TV lieta: Krongornam, Kokinam un Lozem - cietums; Liepniekam un Çíim - naudassods.
· Uzticîba LTV latviski runâjoðo vidû aug, krievvalodîgo vidû - samazinâs.
· Plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas ierobeþos nelegâlu TV un kino pârraidi tieðsaistç
· Martâ skatîtâkâs TV programmas.
· Igaunijas kanâls krievu valodâ gadâ izmaksâs èetrus miljonus eiro; lçtâk nekâ analoìiska LTV iecere Latvijâ.
· Jaunais televîzijas kanâls krievu valodâ pirmajâ gadâ varçtu izmaksât seðus miljonus eiro.
· Pakalpojumu sniedzçjiem vajag veidot Krievijas kanâlus nesaturoðas TV pakas, rosina portâls
· Vai krievi skatâs vietçjos TV raidîjumus un vai ðai auditorijai nepiecieðams îpaðs TV kanâls?
· Latvijâ lîdz 200 000 mâju skatâs nelegâlo televîziju.
· Lietuvas tiesa noraida 'Ren TV Baltic' programmu retranslâcijas apturçðanu.
· LTV7 nâkamgad pârtrauks râdît septiòus makðíernieku un auto raidîjumus.
· Arî 2015.gadâ sabiedrisko pasûtîjumu veidos "Re:TV", "OTV" un "RîgaTV 24". Bûs izmaiòas raidîjumos.
· Treðdaïa no populârâkajiem Baltijas TV kanâliem pieder divâm kompânijâm, liecina pçtîjums.
· CNN pârtrauc raidît Krievijâ.
· TV programmâs obligâti jâiekïauj kanâli ar ES ziòu un bçrnu raidîjumiem
· TV3 saglabâ skatîtâkâ kanâla titulu, PBK atgrieþas trijniekâ.
· Neredz finansiâlu iespçju izveidot vienotu Baltijas televîzijas kanâlu krievu valodâ.
· Dimants: Baltijas kanâla krievu valodâ veidoðana patlaban atkarîga no Igaunijas.
· Latvijâ atkal bûs pieejams televîzijas kanâls "Rossija RTR".
· TV3 saglabâ pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû; lielâkais kâpums - LTV7.
· TV3 atgûst pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû.
· Guntis Ðèerbinskis: Ar ´Rossija RTR¡ aizliegðanu izslçdza uzmanîbu.
· Daïâ Ukrainas neraida televîzija un radio, aizdomas par diversiju.
· MTG: strauji ir augusi krievu valodâ raidoðo kanâlu auditorija.
· Dimants: Lçmums par "Rossija RTR" aizliegðanu ir sevi attaisnojis.
· Konceptuâli atbalsta ideju par jaunu televîzijas kanâlu.
· IZZI un "Baltcom" negrib piekrist MTG cenai par LNT un TV3 retranslâciju, vçsta laikraksts.
· Muuls: Ja MTG lîdzîgas prasîbas izvirzîs arî citiem maksas TV operatoriem, pastâv iespçja atteikties no TV3
· Ierobeþos TV kanâla "Rossija RTR" retranslâciju Latvijâ.
· Dimantu aicina pieòemt «pareizu lçmumu» par Krievijas TV.
· "Lattelecom" un MTG vienojuðies par LNT un TV3 retranslçðanu.
· Bezmaksas apraides kanâli gatavi programmu nodroðinâðanai no 1.janvâra.
· Tiesa aicina NEPLP neslçgt lîgumus par bezmaksas apraidi.
· Tiesâ apstrîd NEPLP konkursus uz bezmaksas apraidi.
· Bezmaksas apraidç bûs arî Rîga TV24, Ogres TV un Vidzemes televîzija.
· Bezmaksas apraidei piesaka septiòus kanâlus.
· Maza varbûtîba, ka TV3 un LNT varçtu palikt bezmaksas apraidç
· TV3 un LNT no nâkamâ gada bûs skatâmi tikai par maksu.
· NEPLP pieðíir naudu priekðvçlçðanu raidîjumiem piecâm televîzijâm .
· NEPLP gandarîta par KP izvirzîtajiem noteikumiem TV3 un LNT apvienoðanâs gadîjumâ.
· Çíis: KP nosacîjumu dçï TV3 un LNT apvienoðana var arî nenotikt
· Valdîba neizðíiras, cik uzòçmumi nodroðinâs maksas TV kanâlus zemes ciparu apraidç no 2014.gada
· Kaspars Ozoliòð: Mazâ valstî TV sektoram vajag pareizus vçrtîbu orientierus.
· Smiltenes TV darbîba beigusies, video arhîvs skatâms internetâ
· Starptautiskâ TV grupa 'MTG Group' nopçrk LNT, TV5 un LMK.
· Bezmaksas TV liktenis valdîbas rokâs.
· Par TV skatîðanos bûs jâmaksâ desmitiem latu.
· NEPLP ïauj 'Draugiem TV' retranslçt 14 TV kanâlu
· Atòem nacionâlâs apraides atïauju skandâlu izraisîjuðajai "Pro100 TV".
· Tiesu izpildîtâjs iesniedz sûdzîbas par 'Baltkom' atteikðanos pârtraukt TV3, TV6 un TV3+ retranslâciju.
· Reìionâlo televîziju asociâcija: LTV7 reìionâlajâm TV nebûs pietiekami liela auditorija.
· LNT un TV3 draud pamest bezmaksas çteru
· LVRTC pieprasa "TV Rîga" maksâtnespçju.
· Ciparu formâtâ sâk raidît Rîgas apriòía ziòu kanâls
· Likumâ ïaus vietçjâm TV palikt analogajâ tîklâ lîdz 2014.gadam.
· KP ierosina lietu pret "Lattelecom" par dominçjoðâ stâvokïa izmantoðanu.
· Arestç Çía îpaðumtiesîbas LNT un TV5.
· LNT un TV5 atkal nonâk paðmâju uzòçmçju rokâs.
· Ïoti lçna televîzija!
· Liepâjas tiesa ierosina "TV Dzintare" maksâtnespçjas lietu.
· Sçlijas novada televîziju izsolç pârdod Tautas partijas pârstâvei
· Izsolç pârdos Sçlijas Novada televîziju
· A/s 'Lauku Avîze' apsver iegâdâties reìionâlo televîziju un radio
· Zatlers lûdz NRTP skaidrot situâciju ar filmas 'Putinu sistçma' demonstrçðanu.
· Sâk raidît Jelgavas televîzija
· TV Vidzeme 23.UHF kanâlâ.
· LNT un TV5 pârdotas mediju magnâta Mçrdoka koncernam.
· Igaunijas parlamenta vicespîkere pieprasa Krievijas televîzijas kanâlu retranslâcijas pârtraukðanu
· Ìimenes TV
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
· Ā tas tā ja nezini k...
· RDS signāls jaucas M...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

Radio releju antenas...

Radio releju antenas...
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.