September 23 2019 04:29:11
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ziņu kategorijas
ESD ziņas

Kategorija: ESD ziņas
Ziņu skaits kategorijā: 78
· VAS ”Elektroniskie sakari” aicina elektronisko sakaru nozares pārstāvjus sniegt viedokli par 26 GHz joslas pārplānošanu 5G sistēmām.
· Parakstīti jauni nolīgumi par radiofrekvenču izmantošanu publiskajiem mobilajiem tīkliem Latvijas – Igaunijas pierobežā.
· Rīgā norisinājās 8. Pasaules radiosakaru konferences sagatavošanās darba grupas sanāksme.
· Latvijā norisināsies vēl nebijis starptautiska mēroga IKT forums - “5G Techritory”.
· VAS “Elektroniskie sakari” piedalās kampaņā, kas pēta būtiskākos meteoroloģisko radaru traucējumu iemeslus un efektīvākos veidus to novēršanai.
· VAS “Elektroniskie sakari” izstrādājusi unikālu radiofrekvenču monitoringa programmatūru “Skudra”.
· “Elektroniskie sakari” pirms izsoles informē par 3400 -3800 MHz frekvenču joslas lietošanas tehniskajiem nosacījumiem.
· Radioamatieru radiostaciju bûvçðanas, ierîkoðanas un lietoðanas, kâ arî radioamatieru apliecîbas saòemðanas kârtîba.
· Trîspusçjâ Latvijas - Baltkrievijas - Lietuvas sakaru administrâciju frekvenèu koordinâcijas sanâksme Baltkrievijâ, Minskâ 14.06.2016.
· RED direktîvas
· VASES uzsâka diskusiju par 2. ciparu dividendes (700 MHz joslas) nâkotnes izmantoðanas perspektîvâm Latvijâ.
· Preses konference par 2016. gada bûtiskâkajâm tendencçm sakaru nozarç.
· Sâkusies Pasaules Radiosakaru konference.
· Suòu izsekoðanas iekârtas
· 15. pasaules radiosakaru konference.
· Nâkotnç daudzviet Latvijâ operatori varçs ievçrojami palielinât mobilâ interneta âtrumu.
· VASES Informç par radiomikrofonu lietoðanu pasâkumos.
· VAS"Elektroniskie Sakari" Ielûdz:
· Frekvenèu sargi par to, kas jâzina katram Latvijas radioiekârtu lietotâjam!
· VASES Izsniegtas apraides atïaujas uz 31.01.2014
· 5 padomi pirms radioiekârtu iegâdes.
· Îpaðâ zibakcijâ sasniegts Latvijas apsveicçju skaita rekords.
· www.apsveikumslatvijai.lv
· Ministru Kabinetâ apstiprinâts jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrâdis.
· VAS ES eksperti nodroðina LR4 apraides tîkla paplaðinâðanu.
· VAS Elektroniskie sakari informç!
· Latvijâ Eiropas reìiona pârstâvji sprieþ par elektronisko sakaru nâkotni pasaulç.
· Latvijâ pieaug radioamatierisma kâ vaïasprieka popularitâte.
· Seminârs par elektromagnçtiskâs saderîbas nodroðinâðanas tehniskiem un juridiskiem aspektiem 5 GHz koplietoðanas frekvenèu joslâ.
· VAS Elektroniskie sakari - jauna mâjaslapa!
· Darbam gatavotâs FM skaòas apraides stacijas.
· ESD jaunais nosaukums turpmâk bûs VAS ''Elektroniskie sakari''
· Jauna monitoringa stacija Rîgâ.
· Elektronisko sakaru direkcija turpmâk uzraudzîs sakaru tîklu ierîkoðanu.
· ESD pârtrauc patvaïîgi aktivizçjuðâs satelîtu avârijas radiobojas darbîbu
· Pârskats par paveikto radiofrekvenèu spektra kontroles jomâ.
· Paziòojums elektronisko sakaru komersantiem par elektronisko sakaru tîklu radioiekârtu un to antenu montâþu.
· Par avârijas signâlu 121,5 MHz / 406 MHz frekvencçs Rîgâ
· Bijuðais ministrs Gerhards iegûst amatu Elektronisko sakaru direkcijâ.
· Kas jâzina iegâdâjoties elektrotehniku internetâ?
· SM vairs nebûs „Elektronisko sakaru direkcijas” valsts kapitâla daïu turçtâja.
· ESD novçrð nesankcionçtu radiofrekvenes lietoðanu Vecrîgâ.
· Novçrsti radiotraucçjumi aviâcijai.
· Radioiekârtu lietotâju ievçrîbai
· Noteikti sodi radioiekârtu lietoðanas, elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas un bûvniecîbas jomâs
· ESD veic radiofrekvenèu spektra izmantoðanas kontroli
· ESD gatavo starptautiskos frekvenèu pieðíîrumu koordinâciju lîgumus.
· Grozîjumi Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ
· Par VAS "Elektronisko sakaru direkcija" darbîbas reorganizâciju.
· VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? aicina komersantus ievçrot radiofrekvenèu spektra koplietoðanas frekvenèu joslu izmantoðanas nosacîjumus.
· Bojâts portatîvs TV uztvçrçjs rada traucçjumus avârijas un briesmu signâlu pârraides frekvencç.
· DVD atskaòotâji rada traucçjumus Rîgas lidostas avârijas frekvencç.
· Rîgâ pçta ciparu dividendes izmantoðanu
· Rîgâ strâdâja CEPT darba grupa TG 4
· ESD atklâjis jaunu klientu apkalpoðanas centru
· Latvija Eiropas Frekvenèu Informatîvajâ Sistçmâ EFIS
· Par TV uztverðanas traucçjumiem Kandavâ
· Par TV programmu uztverðanas problçmâm vairâkâs Latvijas vietâs.
· Izsaucçja atraðanâs vietas dati bûs pieejami visiem operatîvajiem dienestiem
· Pasludinâts spriedums kriminâllietâ
· ESD speciâlisti pârtrauc taksometru firmas sakaru sistçmas nereìistrçtu darbîbu.
· Grib sodît par elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas pârkâpumiem.
· Nepiemçrotas uztveroðâs antenas ? bieþâkais traucçjumu iemesls.
· Notikuðas izmaiòas VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? valdç
· Viesîtç un Valmierâ uzsâks darbu jaunas FM raidstacijas
· Atklâj Eiropas tirgum neatbilstoða GSM retranslatora neatïautu darbîbu.
· ESD speciâlisti aptur nelegâla radiosakaru retranslatora darbîbu
· "Star FM" - Saldū 102,0 MHz
· ESD
· Krāslavā radio!
· ESD izsniedz radioiekārtas uzstādīšanas atļauju radiostacijai Ogrē.
· Radio Latgalē.
· Atïauja SIA "VTV Grupa" televîzijas programmas raidîðanai Jelgavâ.
· BBC WS
· ESD izglīto jaunos censoņas!
· ESD SIA "Baltkom Radio" izsniedz radioiekārtas uzstādīšanas atļauju Rīgā.
· ESD novērš traucējumus FM diapazonā
· ESD speciālisti Cēsīs pārtrauc nelegāla FM apraides raidītāja darbību
· Rādīt visas ziņu kategorijas
Jaunākie komentāri
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
· Teikšu godīgi, no vi...
· Paldies! 73!
· 410-430Mhz
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.