November 28 2020 21:04:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Aizturçtâ propagandas TV "Russia Today" producente, visticamâk, izraidîta no Latvijas
ZiņasLatvijas robeþsargi piektdien, 21.oktobrî, aizturçjuði Krievijas kara propagandas mediju grupas "Russia Today" ("Россия сегодня") galveno producenti Ellu Taranovu, kas bija ieradusies Rîgâ, lai piedalîtos "Baltijas forumâ". Neoficiâli zinâms, ka Ella Taranova ir iekïauta Latvijas Ârlietu ministrijas "melnajâ sarakstâ" un visticamâk jau ir izraidîta no Latvijas.

"Baltijas forums", kurâ tiek apspriestas Baltijas valstu un Eiropas Savienîbas attiecîbas ar Krieviju, notiek 22. oktobrî. Tomçr jau piektdien, 21.oktobrî, foruma ietvaros notika saskaòieða Jâòa Urbanovièa un citu autoru kopîgi izdotâs grâmatas "Nâkotnes melnraksti" reprezentâcija. Taranova, pçc ziòu aìentûras RIA Novosti vçstîtâ, esot aizturçta tieði ðîs reprezentâcijas laikâ, kaut arî iepriekð viòa «bez jelkâdâm grûtîbâm iebraukusi Latvijâ», apgalvo Aleksandrs Vasiïjevs.

Aizturçðana esot saistîta ar to, ka Ella Taranova it kâ esot iekïauta Latvijas Ârlietu ministrijas "melnajâ sarakstâ". «Latvijâ viòa ieradâs ar Ðengenas vîzu, bet pçc tam divi robeþapsardzîbas dienesta darbinieki ieraduðies, lai viòu nogâdâtu Jûrmalas nodaïâ,» aìentûrai RIA Novosti sacîja Vasiïjevs.

«Nekâdas politiskas darbîbas neesmu veikusi un negatavojos to darît,» teikusi "Rossija segodòa" darbiniece, piebilstot, ka neesot zinâjusi par to, ka iekïauta Latvijai nevçlamo personu sarakstâ jau no 2014.gada 5.augusta. Lîdz 2014.gadam viòa vairâkkârt ieradusies uz "Baltijas forumu" Latvijâ.

«Man vairâkas reizes ar aizdomâm pajautâja, vai es zinu, ka esmu nevçlamo personu sarakstâ, un teica, ka, pçc idejas, man par to vajadzçja zinât,» viòas teikto citç "RIA-Novosti".

Pçc foruma rîkotâja Aleksandra Vasiïjeva rîcîbâ esoðajâm ziòâm, lîdz plkst.19.00 robeþsargi gatavoðot dokumentus, bet ap plkst. 21.00 Taranova tikðot iesçdinâta lidmaðînâ Rîga – Maskava.

Valsts robeþsardzes preses pârstâve Jevgçnija Pozòaka aìentûrai LETA apstiprinâja, ka ðodien aizturçta Ella Taranova, taèu to, vai viòa aizturçta tâdçï, ka iekïauta Latvijai nevçlamo personu sarakstâ, VRS nekomentç. VRS arî nekomentç, vai sieviete tiks izraidîta no Latvijas.

Krievijas Ârlietu ministrija (ÂM), komentçjot Taranovas aizturçðanu un gaidâmo izraidîðanu no Latvijas, paziòojusi, ka «kârtçjo reizi esam spiesti konstatçt kliedzoðu Krievijas þurnâlistu tiesîbu pârkâpumu no Latvijas varas iestâþu puses».

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM