December 10 2018 17:31:19
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 2008-10-17 12:20:19
NEPLP ziņas
Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (turpmâk - Padome) 16.oktobra sçdç tika atvçrtas aploksnes konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu radio programmas veidoðanai tîklâ Limbaþos, Valmierâ, Valkâ, Gulbenç, Cçsîs, Cesvainç un Balvos. Konkursam pieteikuðies 6 pretendenti: SIA ?C.A.K. Media?, SIA ?Valmieras TV?, Andris Ungurs, Ivo Baumanis, SIA ?Latgales Reìionâlâ Televîzija? un SIA ?RS Media?.

Padome izskatîja administratîvâs lietas pret divâm televîzijas raidorganizâcijâm ? a/s ?Latvijas Neatkarîgâ Televîzija? (turpmâk ? LNT) un SIA ?TV 3 Latvia? (turpmâk ? TV 3), klâtesot augstâkminçto raidorganizâciju pârstâvjiem. Padomes Monitoringa centrs ð.g. 16., 17. un 18.augustâ LNT izplatîtajâ programmâ konstatçja reklâmas ievietoðanas un apjoma pârkâpumus. Radio un televîzijas likums nosaka, ka reklâmai un televeikalam atvçlçtais laiks katrâ raidlaika stundâ nedrîkst pârsniegt 20 procentus, t.i. 12 minûtes. LNT atzina, ka pieïautais reklâmas apjoms ir pârsniegts un pamatoja to ar nobîdçm programmâ. Òemot vçrâ to, ka pârkâpums ir atkârtots, kâ arî pârkâpumu apjoms ir liels, Padome piemçroja LNT naudas sodu 1000,- LVL apmçrâ. Papildus tam Padome apòemas veikt skaidrojoðu darbu LNT Reklâmas daïâ attiecîbâ uz reklâmas izvietoðanu. Arî raidorganizâcija TV3 ir pârsniegusi pieïauto reklâmas apjomu, ko Padomes Monitoringa centrs konstatçjis ð.g. 16.augustâ izplatîtajâ TV 3 programmâ. TV 3 pârkâpumu atzina daïçji, uzsverot, ka raidorganizâcija vienmçr godprâtîgi centusies ievçrot, lai izvietotâs reklâmas apjomi nepârsniegtu likumâ noteikto. Padome lçmumu attiecîbâ uz TV 3 pieòems nâkamajâ sçdç pçc monitoringa datu precizçðanas.

Padomes sçdç tika izsniegta apraides atïauja SIA ?RNI Radio?, kas vidçjo viïòu frekvencç 1485MHz Rîgâ raidîs programmu ?RADIO MERKURS?.? Savukârt, televîzijas raidorganizâcijai SIA ?TV Dzintare? tika izsniegta retranslâcijas atïauja programmas ?Latvijas Ziòu Kanâls? retranslâcijai.

Vçl Padomes sçdç tika pârreìistrçtas apraides atïaujas un speciâlâs atïaujas (licences) kabeïtelevîzijas darbîbai kabeïtelevîzijas raidorganizâcijâm SIA ?ARTS?, SIA ?Baltic Production Company? un SIA ?Namsaimnieks?, kâ arî speciâlâ atïauja (licence) kabeïtelevîzijas darbîbai kabeïtelevîzijas raidorganizâcijai SIA ?Multitone Balt?. Savukârt, SIA ?BALTKOM TV SIA? tika papildinâts retranslçjamo programmu klâsts.

Sanita Blomniece

Informâcijas centra vadîtâja

67221848

www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NRTP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on November 02 2008 20:46:41
CAK Media - neko neatradu!
Valmieras TV - Valmieras TV
Andris Ungurs - J.Pils radio 1
Ivo Baumanis - Latvieðu radio
Latg. reì. TV - Latg. reì. TV
Rs Media - neko neatradu!
2 #2 princ_fm
on November 02 2008 21:28:53
Divi esot ar USA pilsonîbu!
19 #3 Yahoo
on November 02 2008 23:24:38
nu tad sanaak, ka CAK Media, un RS Media.
84 #4 Dexs
on November 04 2008 19:16:28
Jçkabpils Radio 1 visticamâk varçtu izplatîties pa Vidzemi + raida arî jau Viðíos + Jçkabpilî...
Vai arî atdot frekvenci EHR, tas jau ir noticis Madonâ...
84 #5 Dexs
on November 04 2008 19:16:45
...tas protams, ja vinnçs...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.